ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.170-174

Ключові слова:

гендерна соціалізація; особистість; суспільство; культура.

Анотація

Актуальність дослідження полягає в тому, що гендерна соціалізація особистості знaчнoю мiрoю визначається coцiaльними oчiкувaннями, ocoбливocтями культури, трaдицiй, вихoвaння в межах суспільства як макросередовища становлення дитини дошкільного віку. Аналіз генезису гендерних досліджень в контексті суспільно-історичного розвитку суспільства окреслює сучасні проблеми гендерної соціалізації особистості та педагогічні складові цієї проблематики. Тому мета статті полягає у розкритті особливостей гендерної соціалізації особистості дошкільника в контексті суспільно-історичного розвитку суспільства. Розкриті загальні тенденції психолого-педагогічних досліджень в руслі гендерної проблематики за допомогою методів системно-структурного аналізу, порівняння, узагальнення педагогічних, психологічних, етнографічних наукових джерел. Досліджено суспільно-історичний аспект розвитку суспільства, в межах якого відбувається гендерне становлення особистості. Виявлено взаємозалежність між рівнем розвитку суспільства та його ставленням до дітей загалом та процесом гендерної соціалізації зокрема. Аналіз різних джерел дає підстави стверджувати, що у різні історичні періоди розвитку суспільства ставлення до дітей, особливості формування навичок міжстатевого спілкування змінювалося. Історично-педагогічний аналіз окреслює соціальні і культурні особливості гендерної соціалізації. Проаналізовані дослідження дають змогу дійти висновків про те, що розвиток суспільства ускладнює сфери життєдіяльності особистості дитини дошкільного віку, впливає на процес соціалізації і підвищує її цінність в культурі.

Біографії авторів

Lesia Karnaukh , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини

Nelia Kravchuk , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини

Посилання

Список використаної літератури

Гендерні дослідження: прикладні аспекти: монографія / [В.П. Кравець, Т.В. Говорун, О.М. Кікінеджі та ін.]; за наук. ред. В.П. Кравця. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2013. 448 с.

Русова С. Вибрані педагогічні твори: У 2 кн. Кн. 2 / За ред. Є.І.Коваленка. К.: Либідь, 1997. 272 с.

Кон И.С. Ребенок и общество: (Историко-этнографическая перспектива). М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988. 271с.

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник К: Академвидав, 2006. С.74

Могильний А.П. Культура і особистість. К.: Вища школа, 2002. С.118.

Кон И.С. Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Южной и Юго-Восточной Азии. М.: Наука, 1988. 191 с.

Эриксон Э.Г. Детство и общество. СПб: ИТД «Летний сад», 2000. 416 с.

References

Kravets V.P., Hovorun T.V., Kikinedzhi O.M. (Eds.). (2013). Henderni doslidzhennia: prykladni aspekty [Gender research: applied aspects]. Bohdan. [in Ukrainian].

Rusova, S. (1997). Vybrani pedahohichni tvory: U 2 kn. Kn. 2 [Selected pedagogical works. Book 2.]. Lybid. [in Ukrainian].

Kon, Y.S. (1988). Rebenok y obshchestvo: (Ystoryko-эtnohrafycheskaia perspektyva) [Child and society: (Historical and ethnographic perspective)]. Nauka. [in Russian].

Ponimanska, T.I. (2006). Doshkilna pedahohika [Preschool pedagogy. Tutorial]. Akademvydav. [in Ukrainian].

Mohylnyi, A.P. (2002). Kultura i osobystist [Culture and personality]. Vyscha Schkola. [in Ukrainian.

Kon, Y.S. (1988). Etnohrafyia detstva. Tradytsyonnye formy vospytanyia detei y podrostkov u narodov Yuzhnoi y Yuho-Vostochnoi Azyy [Ethnography of childhood. Traditional forms of education of children and adolescents in the peoples of South and Southeast Asia]. Nauka. [in Russian].

Erikson, E. (2000). Detstvo y obshchestvo [Childhood and society]. Letnii Sad. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті