РОЛЬ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.175-178

Ключові слова:

громадська діяльність; національна самосвідомість; формування національної самосвідомості; здобувачі вищої освіти; національне виховання.

Анотація

У статті висвітлено роль громадської діяльності у формуванні національної самосвідомості здобувачів вищої освіти. Сьогодні спостерігається формування єдиного світового культурного, національного, інформаційного, освітнього простору. Тому особливої актуальності набувають питання збереження національної ідентичності окремих народів, їхньої самобутності, духовності, культури, мови, традицій. Мета статті: теоретично обґрунтувати сутність національної самосвідомості та перевірити вплив громадської діяльності на її формування у здобувачів вищої освіти. Для досягнення мети нами були використані такі методи: аналіз, узагальнення, систематизація психолого-педагогічних, методичних праць учених, енциклопедично-довідкової літератури з питань національного виховання здобувачів вищої освіти першого і другого науково-освітнього рівнів, аналіз результатів опитування студентів (анкетування). У статті доведено та експериментально перевірено, що громадська діяльність має суттєвий вплив на формування національної самосвідомість студентської молоді, оскільки актуалізує потребу дієвого ставлення до оточуючого світу, збереження та примноження духовних та матеріальних цінностей нації, усвідомлення власної відповідальності за долю нації, її теперішнє і майбутнє.

Біографія автора

Olena Kin, Харківський національний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Посилання

Список використаної літератури

Етнонаціональний розвиток України (терміни, визначення, персоналії) /Відповідальні редактори Ю. І. Римаренко, І. Ф. Курас. Київ„ 1993. 800 с.

Теоретичні засади виховання національної самосвідомості / За ред. Д.О.Тхоржевського. Київ : ІЗМН, 1998. 150 с.

Націоналізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. Львів: Смолоскип, 2000. 872 с.

Карлова В.В. Національна самосвідомість як духовна основа державотворчих процесів в Україні: управлінський аспект [Текст]: автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01. Київ, 2013. 36 с.

Пірен М. І. Основи етнопсихології: підручник. Київ: Парламентське видавництво,1996. 385 с.

References

Rymarenko, Yu.I., & Kuras, I.F (Eds.). (1993). Etnonatsionalnyi rozvytok Ukrainy (terminy, vyznachennia, personalii) [Ethno-national development of Ukraine (terms, definitions, personalities)]. Kuras. [in Ukrainian].

Tkhorzhevskyi, T.O. (Eds.). (1998). Teoretychni zasady vykhovannia natsionalnoi samosvidomosti [Theoretical principles of education of national self-consciousness]. IZMN. [in Ukrainian].

Protsenko, O., & Lisovyi, V. (Eds.). (2000). Natsionalizm: Antolohiia [Nationalism: An Anthology]. Smoloskyp. [in Ukrainian].

Karlova, V.V. (2013). Natsionalna samosvidomist yak dukhovna osnova derzhavotvorchykh protsesiv v Ukraini: upravlinskyi aspect [National self-consciousness as a spiritual basis of state-building processes in Ukraine: managerial aspect] [Extended abstract of Doctoral dissertation]. National Academy of State Management at President’s Office of Ukraine. [in Ukrainian].

Piren, M.I. (1996). Osnovy etnopsykholohii [Fundamentals of ethnopsychology]. Parlamentske Vydavnytstvo. [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті