ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.179-184

Ключові слова:

правові засади; демократизація свідомості; правова компетентність; професійна діяльність; майбутній учитель.

Анотація

Демократизація свідомості майбутнього вчителя проявляється в намаганнях педагога врахувати індивідуальні особливості, традиції народу, потреби сьогодення, забезпечити розвиток і виховання студента, сприяти оновленню суспільства й освіти. Правові засади цього процесу стосуються передусім його правової компетентності. Метою статті є визначення змістових напрямів та обґрунтування педагогічних можливостей правової компетентності майбутнього вчителя англійської мови у забезпеченні демократизації його свідомості. Методами дослідження є загальнонаукові, емпіричні, функціонально-структурний, цілісно-інтегративний та прогностичний. Змістовими напрямами формування правової компетентності майбутнього вчителя англійської мови є забезпечення позитивної мотивації цього процесу, базова правова підготовка майбутнього вчителя, задоволення його потреб у самореалізації та виконання професійних дій за нормами права й розширення досвіду громадської поведінки, що розкриває також педагогічні можливості правової компетентності вчителя. Визначені змістові напрями та чинники мотивації процесу демократизації педагогічної освіти (особистісна зорієнтованість цього процесу, врахування індивідуальних особливостей й стимулювання відповідної поведінки) допомагають окреслити важливий результативний елемент правової підготовки вчителя – його демократичну свідомість, яка передбачає використання принципів законності й поваги до прав інших в різних правових ситуаціях. У практичному житті вона втілюється у визначенні оптимального співвідношення правових і професійних дисциплін, проходженні педагогічної практики, ознайомленні студентів-практикантів з нормативно-правовими документами, налагодженні партнерської взаємодії між її учасниками тощо.

Біографії авторів

Olha Kobriy , Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор педагогічних наук, професор

кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти

 

 

Mariana Broda , Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра практики англійської мови

Посилання

Список використаної літератури

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: посіб. для студ. вищ. навч. закладів. 2-е вид., доопрац. і доп. Дрогобич: Коло, 2006. 608 с.

Васянович Г. Педагогічна етика: навч.-метод. посіб. Львів: Норма, 2005. 344 с.

Іваній О.М. Правова підготовка як умова високого професіоналізму вчителя. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014. № 1 (35). С.326–333.

Фурман А. Теорія і практика розвивального підручника: монографія Тернопіль: Економічна думка, 2004. 288 с.

Савченко О. Цілі й цінності реформування сучасної школи. Шлях освіти. 1996. № 1. С. 20–23.

Taylor M. Teaching Generation NeXt: A Pedagogy for Today’s Learner’s. A collection of papers on self-study and institutional improvement. 2010. P. 192–196. http://www.jsu.edu/redballoon/docs/taylor-Teaching_Gen_NeXt.pdf (дата звернення: 12.03.2021)

Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: навч. посіб. [для студ. пед. навч. закл.]. 2-е вид., випр. і допов. Харків: ОВС, 400 с.

Зязюн І. Культура і культурна політика. Рідна школа. № 12. 1994. С.27–32.

Бим И.Л. К проблеме оценивания современного ученика иностранного язика. Иностранные языки в школе. 2002. № 3. С.27–34.

Маклагіна І.Ю. Інтерактивні технології в навчанні іноземної мови. Англійська мова та література. 2010. № 22–23. C.17–20.

Зінкуров Е.І. Робота над проектами під час вивчення англійської мови. Англійська мова та література. 2004. № 10. C.2–6.

References

Vyshnevskyi, O. (2006). Teoretychni osnovy sychasnoi ukrainskoi pedahohiky [Theoretical bases of contemporary Ukrainian pedagogy]. 2nd ed. Kolo. [in Ukrainian].

Vasianovych, H. (2005). Pedahohichna etyka [Pedagogical ethics]. Norma. [in Ukrainian].

Ivanii, O. (2014). Pravova pidhotovka yak umova vysokoho profesionalizmu vchytelia [Judicial training as a precondition for high teacher professionalism]. In Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. 1 (35), 326–333. [in Ukrainian].

Furman, A. (2004) Teoriia i praktyka rozvyvalnoho pidruchnyka [Theory and Practice of Developmental textbook]. Ekonomichna dumka. [in Ukrainian].

Savchenko, O. (1996). Tsili y tsinnosti reformuvannia suchasnoi shkoly [Aims and values of today’s school reforming]. Shliakh osvity, 1, 20–23. [in Ukrainian].

Taylor, M. (2010). Teaching Generation NeXt: a pedagogy for today’s Learners. A collection of papers on self-study and institutional improvement. Higher Learning Commission. 192–196. http://www.jsu.edu/redballoon/docs/taylor-Teaching_Gen_NeXt.pdf.

Lozova, V.I., & Trotsko, H.V. (2002). Teoretychni osnovy vykhovannia i navchannia [Theoretical bases for education and upbringing]. 2nd ed. OVS. [in Ukrainian].

Ziaziun, I. (1994). Kultura i kulturna polityka [Culture and culture policy]. Ridna shkola, 12, 27–32. [in Ukrainian].

Bim, Y.L. (2002). K probleme otsenivanija sovremennogo uchenika inostrannogo jazyka [On the problem of today’s student assessment in a foregn language]. Inostrannyje jazyki v shkole, 3, 27–34. [in Russian].

Maklahina, I.Yu. (2010). Interaktyvni tekhnolohii v navchanni inozemnoi movy [Interactive technology in teaching a foreign language]. Anhliiska mova ta literatura, 22–23, 17–20. [in Ukrainian].

Zinkurov, E. I. (2004). Robota nad proektamy pid chas vyvchennia anhliiskoi movy [Work on projects while learning English]. Anhliiska mova ta literatura, 10, 2–6. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Як цитувати

Kobriy , O., & Broda , M. (2021). ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(48), 179–184. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.179-184

Номер

Розділ

Статті