ПОТЕНЦІАЛ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАДАЧ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.194-198

Ключові слова:

хмарне середовище; хмарні сервіси; системи автоматизованого проектування; мережа; платформа; наукові дослідження.

Анотація

Зміни в суспільному житті потребують розвитку нових інноваційних способів навчання, використання педагогічних технологій із врахуванням специфіки індивідуального розвитку сучасного здобувача, творчого підходу для виконання прикладних завдань, формування відповідних компетентностей, вміння проєктувати, моделювати не тільки в професійній діяльності, а й у повсякденному житті. Метою даної статті є аналіз особливостей впровадження хмарних технологій, зокрема систем автоматизованого проектування в навчальне середовище закладу освіти як ключового драйверу цифрової трансформації освіти. У статті висвітлено потенціал впровадження в освітній процес хмарних технологій, визначено їх вплив на складову навчання. Здійснено аналіз і оцінку досвіду використання окремих сервісів і компонентів хмарного середовища в процесі навчання майбутніх педагогічних кадрів у закладах освіти.

Біографії авторів

Victoriia Kosyk, Київський університет імені Бориса Грінченка

старший викладач

кафедра природничо-математичної освіти і технологій

Інститут післядипломної освіти

Marija Tropina, НПУ імені М. П. Драгоманова

здобувач

 

Посилання

Список використаної літератури

Биков В.Ю. Проєктування і використання відкритого хмаро орієнтованного освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Том 74. № 6. С.1−19.

Закон України «Про освіту» 5 вересня 2017 року (N 2145-VIII). Голос України від 27.09.2017 / № 178–179. Урядовий кур'єр від 04.10.2017.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 01.10.2012 № 1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси» (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1662 від 22.12.2017). URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12. (дата звернення 04.03.2021)

Наказ Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 № 703/23235 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 761 від 14.07.2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 (дата звернення 04.03.2021)

Наказ Міністерства освіти і науки України 02.05.2018 № 440 «Про затвердження Положення про електронний підручник» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.05.2018 № 621/32073 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 748 від 29.05.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18 (дата звернення 04.03.2021)

Наказ Міністерства освіти і науки України 22.05.2018 № 523 «Про затвердження Положення про Національну електронну освітню платформу» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.06. 2018 № 702/32154). URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0702-18. (дата звернення 04.03.2021)

Дем’яненко В.М., Коваленко В.В., Кравченко А.О., Носенко Ю.Г., Попель М.В., Рассовицька М.В., Стрюк А.М., Шишкіна М.П., Яцишин А.В. Методологія формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного навчального закладу: монографія / за наук. ред. М.П.Шишкіної. К.: Педагогічна думка, 2017. 146 с.

Гуржій А.М., Лапінський В.В. Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів. Інформаційні технології в освіті. 2013. Вип. 15. С.3–5.

References

Bykov, V.Ju. (2019)/ Projektuvannja i vykorystannja vidkrytogho khmaro orijentovannogho osvitnjo-naukovogho seredovyshha zakladu vyshhoji osvity [Design and use of open cloud-oriented educational and scientific environment of higher education institution]. Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja, 74 (6), 1−19. [in Ukrainian].

Zakon Ukrajiny «Pro osvitu» (No 2145-VIII) (2017, September 5) [Law of Ukraine On Education of September 5, 2017 (No 2145-VIII). Gholos Ukrajiny vid 27.09.2017. No 178–179; Urjadovyj kur'jer vid 04.10.2017. [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrajiny vid 01.10.2012 No 1060 «Pro zatverdzhennja Polozhennja pro elektronni osvitni resursy» (Iz zminamy, vnesenymy zghidno z Nakazom Ministerstva osvity i nauky No 1662 vid 22.12.2017) [Order of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine 01.10.2012 № 1060 On approval of the Regulations on electronic educational resources (As amended by the Order of the Ministry of Education and Science № 1662 of 22.12.2017). https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12. [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny 25.04.2013 No 466 «Pro zatverdzhennja Polozhennja pro dystancijne navchannja» (Zarejestrovano v Ministerstvi justyciji Ukrajiny 30.04.2013 No 703/23235 iz zminamy, vnesenymy zghidno z nakazom Ministerstva osvity i nauky No 761 vid 14.07.2015) [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine 25.04.2013 № 466 On approval of the Regulations on distance learning (Registered in the Ministry of Justice of Ukraine 30.04.2013 № 703/23235 as amended by the order of the Ministry of Education and Science № 761 from 14.07. 2015). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny 02.05.2018 No 440 «Pro zatverdzhennja Polozhennja pro elektronnyj pidruchnyk» (Zarejestrovano v Ministerstvi justyciji Ukrajiny 24.05.2018 No 621/32073 iz zminamy, vnesenymy zghidno z nakazom Ministerstva osvity i nauky No 748 vid 29.05.2019) [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine 02.05.2018 № 440 On approval of the Regulations on the electronic textbook (Registered in the Ministry of Justice of Ukraine 24.05.2018 № 621/32073 as amended by the order of the Ministry of Education and Science № 748 from 29.05. 2019). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny 22.05.2018 No 523 «Pro zatverdzhennja Polozhennja pro Nacionaljnu elektronnu osvitnju platformu» (zarejestrovano v Ministerstvi justyciji Ukrajiny 11.06.2018 No 702/32154) [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine 22.05.2018 № 523 On approval of the Regulations on the National Electronic Educational Platform (registered in the Ministry of Justice of Ukraine on 11.06.2018 № 702/32154). https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0702-18. [in Ukrainian].

Demyanenko, V.M., Kovalenko, V.V., Kravchenko, A.O., Nosenko, Ju.Gh., Popel, M.V., Rassovitskaya, M.V., Stryuk, A.M., Shyshkina, M.P., & Yatsyshyn, A.V. (2017). Metodologhija formuvannja khmaro orijentovanogho navchaljno-naukovogho seredovyshha pedaghoghichnogho navchaljnogho zakladu [Methodology of formation of cloud-oriented educational-scientific environment of pedagogical educational institution]. Pedaghoghichna dumka. [in Ukrainian].

Ghurzhiy, A.M., & Lapinsjky, V.V. (2013). Elektronni osvitni resursy jak osnova suchasnogho navchaljnogho seredovyshha zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladiv [Electronic educational resources as the basis of the modern educational environment of secondary schools]. Informacijni tekhnologhiji v osviti, 15, 3–5. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті