ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «231-СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.204-210

Ключові слова:

методика соціальних досліджень; соціальна робота; особливості викладання дисципліни; формування знань методики соціальних досліджень у студентів; програма навчальної дисципліни.

Анотація

У сучасному українському суспільстві виникає проблема професійної підготовки студентів, що залежить від якості та особливостей методик викладання фахових дисциплін. Також за останні роки спеціальність соціальна робота набуває значущості та майже жодна держава не може обійтись без кваліфікованих соціальних працівників, які не тільки надають допомогу різним групам населення, а й приймають участь у розробці нормативних та законодавчих актів. Соціальна робота як галузь соціального знання, що активно розвивається, охоплює одночасно глобальні соціальні технології та певні методики роботи з конкретними різновидами соціальних проблем. Навчальна дисципліна «Методика соціальних досліджень» ґрунтується на сучасних методах збирання та обробки інформації і соціологічних даних, які безсумнівно допоможуть соціологу та соціальному працівнику під час вирішення соціальних проблем. Метою статті є виявлення та дослідження особливостей викладання навчальної дисципліни «Методика соціальних досліджень», матеріал якої є необхідним для майбутніх соціальних працівників в роботі з різними групами населення та соціальними проблемами. Для вирішення мети статті використано як загальнонаукові, так і соціологічні методи пізнання соціальних явищ і процесів, а саме: логіко-історичний, структурно-функціоналістський і порівняльний аналіз – для вивчення особливостей викладання соціологічних дисциплін; аналіз та синтез – для виокремлення змісту методики викладання; класифікації – для типологізації методик викладання дисциплін; структурно-функціональний аналіз – для з’ясування структури викладання. Виявлено наступні особливості викладання навчальної дисципліни «Методика соціальних досліджень»: вивчення сучасної програми SPSS, яка є необхідною для соціальних працівників під час науково-дослідницької роботи; викладач застосовує різні методи навчання в залежності від рівня знань студентів та складності теми; викладачі залучають студенів до написання наукових робіт, які є невід’ємною частиною підготовки майбутніх бакалаврів та магістрів; окрім матеріалу згідно навчальній програмі, студенти вивчають і загальні компетентності.

Біографії авторів

Victor Kuzmin, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат соціологічних наук, доцент

доцент кафедри соціальної роботи та психології

 

Mariia Kuzmina , Національний університет «Запорізька політехніка»

викладач

кафедра соціальної роботи та психології

Svitlana Borysiuk , Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Посилання

Список використаної літератури

Ануфриев А.Ф. Научное исследование курсовые, дипломные и диссертационны еработы. Москва: МГПОУ, 2002. 95 с.

Богомаз К.Ю., Дика О.І., Сорокіна Л.М. Методика викладання соціології: навчальний посібник. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2005. 168 с.

Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление: практическо епособие. Москва: КНОРУС, 2001. 278с.

Григорьев С.И., Растов Ю.Е. Основы современной социологии: учебное пособие: издательство Алтайского государственного университета, 2001.138 с.

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методология и методика социологического исследования. Москва: Академический Проект; Альма Матер, 2009. 537 с.

Дорогонько Е. В. Обработка и аналіз социологических данных с помощью пакета SPSS. Сургут: СурГУ, 2010. 60 с.

Зосимов А.М., Голік В.П. Дисертаційні помилки. Харків: Інжек, 2004. 11 с.

Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень. Київ: Слово, 2009. 239 с.

Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Методика соціальних досліджень» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» / Укл. В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 86 с.

Кузьмін В.В. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Методика соціальних досліджень» для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 231 «Соціальна робота» / Укл.: В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 90 с.

Папковская П.А. Методология научных исследований. Минск: Информпресс, 2002. 171 с.

Пілюшенко В.Л., Шкрабан І.В., Славенко І.В., Наукове дослідження: організація, методологія, організаційне забезпечення. Київ: Лібра, 2004. 342 с.

Семеног О. Організація науково-дослідної роботи студентів філологічних факультетів педагогічних університетів. Київ: ГДПУ, 2002. 95 с.

Старушенко Г. А. Статистична обробка даних в системі публічного управління : навчальний посібник. Дніпро : ГРАНІ, 2018. 144 с.

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник. Вид. 4-те, Київ: Знання, 2014. 307 с.

Шляхтун П. П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін : навч. посіб. Київ: ВЦ «Академія», 2011. 224 с.

References

Anufriev, A.F. (2002). Nauchnoe yssledovanye kursovыe, dyplomnыe y dyssertatsyonnы erabotы [Research research course, diploma and dissertation works]. MGPOU [in Ukrainian].

Bogomaz, K.Yu., Dika, O.I., & Sorokina, L.M. (2005) Metodyka vykladannia sotsiolohii [Methods of teaching sociology]. DSTU [in Ukrainian].

Volkov, Yu.G. (2001). Dyssertatsyia. Podhotovka, zashchyta, oformlenye: praktychesko eposobye [Dissertation. Preparation, protection, design: a practical guide]. KNORUS. [in Russian].

Grigoriev, S.I. & Rastov, Yu.E. (2001). Osnovy sovremennoi sotsyolohyy [Fundamentals of modern sociology]. Altai State University Publishing House. [in Russian].

Dobrenkov, V.I. & Kravchenko, A.I. (2009). Metodolohyia y metodyka sotsyolohycheskoho yssledovanyia [Methodology and methods of sociological research]. Akademicheskiy Proyekt; Al'ma Mater. [in Russian].

Dorogonko, E.V. (2010). Obrabotka y analiz sotsyolohycheskykh dannыkh s pomoshchiu paketa SPSS [Processing and analysis of sociological data using the SPSS package]. Surgut State University. [in Russian].

Zosimov, A.M. & Golik V.P. (2004) Dysertatsiini pomylky [Dissertation errors]. Inzhek. [in Ukrainian].

Kovalchuk, V.V. (2009). Osnovy naukovykh doslidzhen [Basics of the scientific research]. Slovo. [in Ukrainian].

Kuzmin, V.V. (2019). Konspekt lektsii z dystsypliny «Metodyka sotsialnykh doslidzhen» dlia studentiv 4 kursu dennoi ta zaochnoi form navchannia spetsialnosti 231 «Sotsialna robota» [Synopsis of lectures on the discipline «Methods of social research» for 4th year full-time and part-time students majoring in 231 «Social Work»]. National University «Zaporozhye Polytechnic». [in Ukrainian].

Kuzmin, V.V. (2019). Metodychni vkazivky do praktychnykh robit z dystsypliny «Metodyka sotsialnykh doslidzhen» dlia studentiv 4 kursu dennoi ta zaochnoi formy navchannia napriamu pidhotovky 231 «Sotsialna robota» [Methodical instructions for practical work in the discipline «Methods of social research» for 4th year full-time and part-time students in the direction of training 231 «Social Work»]. National University «Zaporozhye Polytechnic». [in Ukrainian].

Papkovskaya, P.A. (2002). Metodolohyia nauchnыkh yssledovanyi [Research methodology]. Informpress. [in Russian].

Pilyushenko, V.L., Shkraban, I.V. & Slavenko, I.V. (2004). Naukove doslidzhennia: orhanizatsiia, metodolohiia, orhanizatsiine zabezpechenn [Research: organization, methodology, organizational support]. Libra. [in Ukrainian].

Semenog, O. (2002). Orhanizatsiia naukovo-doslidnoi roboty studentiv filolohichnykh fakultetiv pedahohichnykh universytetiv [Organization of research work of students of philological faculties of pedagogical universities]. GDPU. [in Ukrainian].

Starushenko, G.A. (2018). Statystychna obrobka danykh v systemi publichnoho upravlinnia [Statistical data processing in the system of public administration]. GRANI. [in Ukrainian].

Sheiko, V.M. & Kushnarenko N.M. (2014). Orhanizatsiia ta metodyka naukovo-doslidnytskoi diialnosti [Organization and methods of research]. 4th ed. Znannya. [in Ukrainian].

Shlyakhtun, P.P. (2011). Metodyka vykladannia sotsialno-humanitarnykh dystsyplin [Methods of teaching socio-humanitarian disciplines]. Akademiia. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті