СОЦІАЛЬНА РОБОТА В СИСТЕМІ ДОПОМОГИ ОСОБАМ З АДИКТИВНОЮ ХАРЧОВОЮ ПОВЕДІНКОЮ

Автор(и)

  • Maryna Lapina ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6031-199X
  • Yelyzaveta Boiko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.216-220

Ключові слова:

соціальна робота; порушення харчової поведінки; розлади харчової поведінки; професійні функції соціального працівника; мультидисциплінарна команда.

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі психосоціальної роботи з особами з адиктивною харчовою поведінкою, яка є поширеною серед підлітків та молоді, призводить до трагічних наслідків, але досі не має достатнього наукового обґрунтування та комплексного розв’язання. Метою дослідження є визначення місця соціальної роботи та змісту діяльності соціального фахівця в системі допомоги особам з адиктивною харчовою поведінкою. Для досягнення мети роботи використано теоретичний аналіз наукових досліджень проблеми харчових девіацій, конкретизовано поняття «порушення харчової поведінки», «розлади харчової поведінки», здійснено змістовий і порівняльний аналіз професійних функцій соціальних працівників в контексті допомоги особам з харчовими адикціями. Визначено, що діяльність соціального працівника з особами, що мають харчові порушення та розлади, відбувається в лікувальних установах, соціальних службах та загальноосвітніх навчальних закладах. Найбільш загальним завданням соціальної роботи з особами з харчовими адикціями є профілактична діяльність, спеціальними функціями є діагностика та моніторинг, освітньо-просвітницька й адміністративна робота, соціально-психологічна підтримка, супровід та реабілітація цільових категорій клієнтів. Визначено провідну роль соціального працівника на всіх етапах втручання та необхідність мультидисциплінарного підходу під час профілактики, корекції та реабілітації осіб що мають адиктивну харчову поведінку.

Біографії авторів

Maryna Lapina , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

кандидат психологічних наук

кафедра соціології та соціальної роботи

Yelyzaveta Boiko , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

студентка спеціальності соціальна робота

Посилання

Список використаної літератури

Абсалямова Л. М. Розлади та порушення харчової поведінки особистості. Проблеми сучасної психології. 2014. Вип. 25. С.19−33.

Емельянова М., Бутцинова Д. Исследование особенностей личности пациентов с пищевыми расстройствами. Скиф. Вопросы студенческой науки. 2018. Вып. 11 (27). С.57−60.

Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения. СПб: Речь, 2005. 443 с.

Михайлова А. П., Иванова Д. А., Штрахова А. В. Вопросы квалификации и психологической диагностики пищевого поведения в норме и при его нарушениях. Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». 2019. Т.12. № 1. С.97−117.

Самойленко І. Війна з їжею. К.: ФОП Маслаков, 2020. 57 с.

Rey J.M, Martin A. Eating disorders. In J. M. Rey, & A. Martin (Eds.), JM Rey’s IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health (Н. 1). Geneva: IACAPAP, 2016. 22 р.

Wilson G.T., Grilo C.M., Vitousek K.M. Psychological treatment of eating disorders. American Psychologist. 2007. № 62 (3). PP.199–216.

References

Absaliamova, L.M. (2014). Rozlady ta porushennia kharchovoi povedinky osobystosti [Disorders and disfunctions of an individual’s eating]. Problems of Modern Psychology, 25, 19-33. [in Ukrainian].

Emel’janova, M., & Butcinova, D. (2018). Issledovanie osobennostej lichnosti pacientov s pishhevymi rasstrojstvami [Study of the personality characteristics of patients with eating disorders]. Sciff. Questions of student science, 11 (27), 57-60. [іn Russian].

Mendelevich, V. D. (2005). Psihologija deviantnogo povedenija [Psychology of deviant behavior]. Rech’ [іn Russian].

Mihajlova, A.P., Ivanova, D.A., & Shtrahova, A.V. (2019). Voprosy kvalifikacii i psihologicheskoj diagnostiki pishhevogo povedenija v norme i pri ego narushenijah [Issues of qualification and psychological assessment of eating behavior under normal and disordered conditions]. Psychology. Psychophysiology, 12 (1), 97−117. [іn Russian].

Samoilenko, I. (2020). Viina z yizheiu [War with food]. FOP Maslakov. [in Ukrainian].

Hay, P., & Morris, J. (2016). Eating disorders. In J. M. Rey, & A. Martin (Eds.), JM Rey’s IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health (Н. 1). IACAPAP.

Wilson, G.T., Grilo, C.M., & Vitousek, K.M. (2007). Psychological treatment of eating disorders. American Psychologist, 62 (3), 199–216.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті