НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ США

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.221-224

Ключові слова:

іншомовна педагогічна освіта; професійна підготовка вчителів іноземних мов; майбутній учитель; система; США.

Анотація

Модернізація вітчизняної освітньої галузі об’єктивується необхідністю досягнення її узгодженості зі світовим освітнім процесом. Мета статті полягає в окресленні напрямів удосконалення вітчизняної системи підготовки вчителів іноземних мов на основі використання прогресивного досвіду США. Дослідження виконане із застосуванням методів компаративного аналізу і наукової екстраполяції. З’ясовано, що модернізацію системи іншомовної педагогічної освіти України необхідно здійснювати за концептуальним, законодавчим та організаційно-змістовим напрямами, на державному, інституційному й особистісному рівнях. У теоретичному плані перегляду підлягають методологічні, концептуальні, термінологічні, філософсько-епістемологічні аспекти розвитку вітчизняної системи педагогічної освіти, а в практичному – можливості творчого впровадження інноваційних ідей в освітньому процесі консолідованими зусиллями його учасників. Модернізацію системи іншомовної педагогічної освіти необхідно здійснювати на кількох рівнях: державному, інституційному й особистісному. Аспектами, що потребують модернізації, є концептуальний, законодавчий та організаційно-змістовий.

Біографія автора

Marianna Levrints (Lőrincz), Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

доктор педагогічних наук, доцент

професор кафедри філології

Посилання

Список використаної літератури

Леврінц М. Система підготовки вчителів іноземних мов у США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2020. Випуск 2 (96). С. 265−276.

Ніколаєва С. Концепція іншомовної освіти в Україні: розробка і реалізація. International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE». 2016. № 4 (8), PP. 60−61.

Іконнікова М. Теорія і практика професійної підготовки філологів в університетах США. (Дис. … д-ра пед. наук). Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2019. 580 с.

Леврінц М. Сучасні тенденції розвитку іншомовної педагогічної освіти в Україні. Імідж сучасного педагога. 2020. Випуск 2 (191). С. 45−50.

Леврінц М. Трансформація концептуальних положень системи підготовки вчителів іноземних мов у США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2020. Випуск 1 (95). С. 30−39.

Леврінц М., Кузьмінський А. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов у США. Riga: Lambert Publishing House, 2019. 165 с.

Johnson K. E. Second language teacher education: A sociocultural perspective. New York: Routledge, 2009. 148 р.

Леврінц М. Модернізація вітчизняної системи підготовки вчителів іноземних мов на основі прогресивних ідей американського досвіду. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2020. 80 с.

References

Levrints (Lőrincz), M. (2020). Systema pidhotovky vchyteliv inozemnykh mov u SShA [The system of foreign language teacher education in the USA]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 2 (96), 265−276. [in Ukrainian].

Nikolaieva, S. (2016). Kontseptsiia inshomovnoi osvity v Ukraini: rozrobka i realizatsiia [Conceptions of foreign language education in Ukraine: development and implementation]. International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE», 4 (8), 60−61. [in Ukrainian].

Ikonnikova, M. (2019). Teoriia i praktyka profesiinoi pidhotovky filolohiv v universytetakh SShA [Theory and practice of philologists’ professional training at US universities] [Unpublished Doctoral dissertation]. Khmelnytskyi national university. [in Ukrainian].

Levrints (Lőrincz), M. (2020). Suchasni tendentsii rozvytku inshomovnoi pedahohichnoi osvity v Ukraini [Current trends in the development of foreign language teacher education in Ukraine]. Image of the contemporary pedagogue, 2 (191), 45−50. [in Ukrainian].

Levrints (Lőrincz), M. (2020). Transformatsiia kontseptualnykh polozhen systemy pidhotovky vchyteliv inozemnykh mov u SShA [Transformations in the conceptual orientation of the US system of foreign language teacher education]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 1 (95), 30−39. [in Ukrainian].

Levrints (Lőrincz), M., & Kuzminskyi, A. (2019). Teoretychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv inozemnykh mov u SShA [The theory of foreign language teacher education in the USA]. Lambert Publishing House.

Johnson, K. E. (2009). Second language teacher education: A sociocultural perspective. New York, NY: Routledge.

Levrints (Lőrincz), M. (2020). Modernizatsiia vitchyznianoi systemy pidhotovky vchyteliv inozemnykh mov na osnovi prohresyvnykh idei amerykanskoho dosvidu [Renewal of the system of foreign language teacher education in Ukraine on the basis of the US experience]. Ferenc Rákócz II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті