ПОКАЗНИКИ І КРИТЕРІЇ ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО КОМЕРЦІЙНОГО СЕКСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.263-266

Ключові слова:

комерційний секс; секс-індустрія; комерційна сексуальна експлуатація дітей; сексуальне насильство; дитяча проституція.

Анотація

У роботі обґрунтована актуальність вивчення проблеми залучення підлітків до комерційного сексу. У статті висвітлено показники і критерії проблеми залучення підлітків до комерційного сексу. Розглянуто поняття «комерційний секс». Охарактеризовано соціально-психологічні критерії та показники, за якими дитину можна залучити до комерційного сексу. Визначено поняття комерційної сексуальної експлуатації дітей та його форми. Описано структуру видів сексуальних послуг, що надають підлітки задіяні у комерційному сексі в Україні. Означено, що використання неповнолітніх осіб, що відбувається у формі комерційної сексуальної експлуатації, є одним із аспектів сексуальної експлуатації неповнолітніх. Розглянуто секс-індустрію, як сферу людської діяльності, що включає в себе виробництво товарів та послуг сексуального характеру. Визначено, що метою статті є характеристика показників і критеріїв проблеми залучення підлітків до комерційного сексу. Охарактеризовано застосування загальнонаукових та емпіричних методів дослідження, зокрема, таких методів, як узагальнення та порівняння. Визначено комплекс педагогічних умов, що забезпечить протидію запобігання залучення неповнолітніх у комерційного сексу. Означено, що перспективою подальших досліджень є розроблення шляхів реалізації визначених педагогічних умов та створення, апробація, експериментальна перевірка ефективності технологій формування готовності підлітків протидіяти залученню до комерційного сексу.

Біографія автора

Victoria Melnychuk , Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

завідувач сектору соціально-педагогічної роботи

відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи

Посилання

Список використаної літератури

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери [Алєксєєнко Т.Ф. та ін.]; за заг. ред. І.Д.Звєрєвої; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т проблем виховання НАПН України [та ін.]. Київ; Сімферополь: Універсум, 2012. 535 c.

Звєрєва І.Д., Козубовська І.В., Керецман В.Ю., Пічкар О.П. Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. Ужгород: УжНУ, 2000. Ч. І. 192 с.

Лютий В.П. Соціальна робота з групами девіантної поведінки: навчальний посібник. К.: Академія праці і соціальних відносин, християнський дитячий фонд, 2000. С.13-15, 42-45.

Оцінка соціальної уразливості та поведінкових ризиків щодо інфікування ВІЛ серед підлітків, які живуть або працюють на вулиці / за ред. канд. соціол. наук О.М.Балакірєвої; Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, ГО «УІСД ім. О. Яременка». Київ., 2018. 82 с.

Підлітки груп ризику: доказова база для посилення відповіді на епідемію ВІЛ в Україні: аналіт.звіт. ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім.О.Яременка. К.: К.І.С., 2008. 196 с.

Раделицька І.І. Попередження сексуальної експлуатації дітей. Наукові здобутки студентів Інституту людини. №2 (6). 2019. С.23−28.

Соціальна робота в Україні: навчальний посібник / За ред. І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Марченко та ін.; за заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 256 с.

Соціально-педагогічні основи протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей: навч.-метод. посіб. [К.Б.Левченко, Л.Г.Ковальчук, О.А.Удалова та ін.]. К.: Агенство «Україна», 2018. 292 с.

Соціологія: терміни, поняття, персоналії: навч. словник-довідник [В.М.Піча, Ю.В.Піча, Н.М.Хома та ін.; за заг. ред. В.М.Пічі]. К.: Вид-во «Каравела», Львів: Вид-во «Новий світ – 2000», 2012. 480 с.

Шиделко А.В. Соціальна профілактика статевої деморалізації неповнолітніх дівчат в Україні та в Польщі: дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04. Запоріжжя, 2012. 196 арк.

References

Zvereva, І. (Ed.). (2012). Entsyklopediya dlya fakhivtsiv sotsialʹnoyi sfery [Encyclopedia for specialists in the social sphere]. Universum. [in Ukrainian].

Zvyeryeva, I.D., Kozubovsʹka, I.V., Keretsman, V.Yu., & Pichkar, O.P. (2000). Sotsialʹna robota z ditʹmy i moloddyu (teoretyko-metodolohichni aspekty) [Social work with children and youth (theoretical and methodological aspects)]. Uzhhotod National University. [in Ukrainian].

Lyutiy, V. (2000). Sotsialʹna robota z hrupamy deviantnoyi povedinky [Social work with groups of deviant behaviour]. Academy of Labor and Social Relations, Christian Children’s Fund. [in Ukrainian].

Balakireva, O. (2018). Otsinka sotsialʹnoyi urazlyvosti ta povedinkovykh ryzykiv shchodo infikuvannya VIL sered pidlitkiv, yaki zhyvutʹ abo pratsyuyutʹ na vulytsi [Assessment of social vulnerability and behavioral risks of HIV infection among adolescents living or working on the streets]. Representation of the United Nations Children's Fund (UNICEF) in Ukraine, «NGO UISD O. Yaremenko». [in Ukrainian].

Balakireva, O. (2008). Pidlitky hrup ryzyku: dokazova baza dlya posylennya vidpovidi na epidemiyu VIL v Ukrayini [Adolescents at risk: evidence base for strengthening the response to the HIV epidemic in Ukraine]. К.І.С. [in Ukrainian].

Radelitskaya, I. (2019). Poperedzhennya seksualʹnoyi ekspluatatsiyi ditey [Prevention of sexual exploitation of children]. Scientific achievements of students of the Institute of Man,2 (6), 23−28..

Zvereva, I., & Laktionona, H. (Eds.). (2004). Sotsialʹna robota v Ukrayini [Social work in Ukraine]. Center for Educational Literature. [in Ukrainian].

Levchenko, K., Kovalchuk, L., Udalova, O. and others, (2018). Sotsialʹno-pedahohichni osnovy protydiyi torhivli lyudʹmy ta ekspluatatsiyi ditey [Socio-pedagogical bases of counteraction to human trafficking and exploitation of children]. Agency «Ukraine». [in Ukrainian].

Picha, V. (Ed.). (2012). Sotsiolohiya: terminy, ponyattya, personaliyi [Sociology: terms, concepts, personalities]. Karavela Publishing House; New World Publishing House – 2000. [in Ukrainian].

Shydelko, A. (2012). Sotsialʹna profilaktyka statevoyi demoralizatsiyi nepovnolitnikh divchat v Ukrayini ta v Polʹshchi [Social prevention of sexual demoralization of underage girls in Ukraine and Poland] [Unpublished Cndidate dissertation]. Zaporizhzhya Classical Private University. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті