ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.272-279

Ключові слова:

соціальний працівник; підготовка соціальних працівників; педагогічна взаємодія; професійна підготовка.

Анотація

У статті розглянуто досвід підготовки майбутніх соціальних працівників у європейських країнах. Обґрунтовано роль і значення позитивного зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців в європейських країнах – Німеччині, Франції, Польщі, Британії; скандинавських країнах – Швеції, Нідерландах, Фінляндії. Метою статті є аналіз теорії та практики підготовки соціальних працівників у країнах Європи. З метою статті пов’язаний добір методів дослідження: аналізу – для вивчення наукових джерел з досліджуваної теми, порівняння – для пояснення наукових позицій різних авторів, інтерпретації – для здійснення наукового коментаря наукових джерел. Встановлено, що попри спільність окремих загальноєвропейських тенденцій професійної підготовки соціальних працівників, кожна з країн Європи має свій власний, неповторний досвід названої підготовки, і власну специфіку професійної діяльності соціальних працівників, зважаючи на пріоритетні соціальні проблеми в суспільстві. Виокремлено та окреслено основні пріоритети професійної підготовки соціальних працівників у європейських країнах, що сприяють формуванню готовності студентів до ефективної взаємодії у професійній сфері: варіативність навчальних програм, широке коло спеціалізацій, широкий перелік форм і методів навчання практичного спрямування, великий обсяг навчального часу на виробничі практики та ін. Відзначено, що важливе значення для професійної підготовки соціальних працівників має практика допрофесійної соціальної роботи на рівні волонтерства, участі в окремих соціальних проектах тощо, що є обов’язковою умовою до вступу на спеціальність «Соціальна робота» в багатьох країнах Європи. Сформульовано висновок, що в практиці професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у різних країнах студенти отримують необхідний комплекс знань, вмінь і навичок для реалізації взаємодії в різних її організаційних та змістових аспектах (насамперед, з різними суб’єктами соціального захисту), натомість педагогічний зміст такої взаємодії спеціально не виокремлюється.

Біографія автора

Serhii Mykhniuk, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант

кафедра управління та освітніх технологій

 

 

 

 

 

 

Посилання

Список використаної літератури

Badry G., Buchka M., Knapp R. Padagogik Grundlagen und Arbeitsfelder. Berlin: Luchterhand, 1992. 389 s.

Blewett J. The Changing Roles and Tasks of Social Work: A Literature Informed Discussion Paper. London: General Social Care Council, 2007. 45 р.

Brouns H.J., Kramer D. Soсial Work Education in Europe. In Brouns H.J., Kramer D. (Eds.). A Comprehensive Description of Soсial Work Education in 21 European Countries. Frankfurt am Main: Deutscher Verein for öffentliche und private Fürsorge, 1986. 585 p.

Ferguson I. Radical Social Work in Practice: Making a Difference. Bristol: The Policy Press, 2009. 192 р.

Kanios A. Trudności w pracy zawodowej pracowników socjalnych – wybrane konteksty. Annales. Universitatis Mariae Curie – Skłodowska. 2017. Vol. XXX, 3. S. 195−204.

Kantowicz E. Akademicka edukacja do pracy socjalnej w Polsce w perspektywie nowych wyzwań. Annales. Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, 2016. Vol. XXIX, 1. S. 27−38.

Kantowicz E. Edukacyjne wymiary profesjonalizacji pracy socjalnej. Annales. Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, 2017. Vol. XXVI, 1-2. S. 133−146.

Korlak-Lukaszewicz A. Kształcenie Zawodowe Pracowników Socjalnych W Polsce I Stanach Zjednoczonych. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities. 2017. No 2. S. 103−116.

Kruse E. Professionalisierung durch Akademisierung? – Hauptstationen der Entwicklung der Ausbildung in der Sozialen Arbeit. In P. Hammerschmidt, J. Sagebiel (Eds.). Professionalisierung im Widerstreit. Zur Professionalisierungsdiskussion in der Sozialen Arbeit – Versuch einer Bilanz. Neu-Ulm: AG SPAK, 2010. S. 43−58.

Piekarski J. Problem wiedzy profesjonalnej w pracy socjalnej. In E.Marynowicz-Hetka, A.Wagner, J.Piekarski (eds.). European Dimensions in Training and Practice of the Social Professions. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1999. S.243.

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, Dz.U.2004, nr 64, poz. 593. Tekst ujednolicony (z aktualnymi zmianami), [w:] Internetowy System Aktów Prawnych. URL: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593 (дата звернення: 25.03.2021).

Аалтонен Е. Система соціального захисту і соціальної освіти у Фінляндії. Соціальна політика і соціальна робота. 1998. № 1-2. С.31−39.

Абашкіна Н. В. Підготовка соціальних педагогів у Німеччині: методичні рекомендації щодо удосконалення підготовки соціальних педагогів в Україні на основі використання німецького досвіду. Київ: Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. 2003. 23 с.

Бартош О. П. До проблеми професійної підготовки соціальних працівників у Великій Британії. Вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2013. Вип. 28. С.13−18.

Боднарук І. І. Зарубіжний і вітчизняний досвід підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2013. Вип. 29. С.29−33.

Голова Н. І. Принципи підготовки соціальних працівників до майбутньої професійної діяльності у Франції. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2017. Вип. 1 (40). С.63−66.

Горбунова-Рубан С. А., Андрющенко А. И. Подготовка социальных работников в Украине: проблемы и пути их решения. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2015. Вип. 35. С. 55-59.

Гриник І. Розвиток системи професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників у Німеччині. Людинознавчі студії. Педагогіка. 2014. Вип. 29 (2). С. 66−74.

Дам К. Ван. Некоторые особенности образования по социальной работе в Наймегене (Нидерланды). Журнал исследований социальной политики. 2004. Т. 2. № 3. С.377−382.

Загайко О. В. Підготовка працівників соціальних служб для середніх загальноосвітніх навчальних закладів Великої Британії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01. Харків, 2008. 20 с.

Кашпирева Т. Б. Модернизация образования специалистов социальной сферы в системе многоуровневой подготовки студентов во Франции: дисс. кандидата пед. наук : 13.00.08. Тула, 2004. 214 с.

Когут С. Я. Змістові аспекти підготовки фахівця зі спеціальності «Андрагогіка» (з досвіду Польщі). Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. 2013. № 30 (283). С.48−54.

Коленіченко Т. І., Сидоренко М. В. Методологічні принципи дослідження особливостей соціальної роботи з людьми похилого віку в Республіці Польща. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2016. № 1 (7). С.53−62.

Кравченко О. Професійна підготовка соціальних працівників: досвід Скандинавських країн. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Педагогічні науки. 2017. № 1 (350). С.150−158.

Кубіцький С. О. Професійна підготовка та професійні характеристики соціальних працівників у Республіці Польща на тлі європейського досвіду. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 2017. № 11. С.58−63.

Кулікова А. Є. Місце підготовки соціальних працівників у системі вищої освіти Швеції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05. Луганськ, 2009. 20 с.

Лещук Г. В. Система професійної підготовки соціальних працівників у Франції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01. Тернопіль, 2009. 20 с.

Лещук Г. В. Особливості організації практичної підготовки соціальних працівників у Франції. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2005. № 2. С.111−115.

Пол де Нойєр. Система соціального забезпечення в Нідерландах. Соціальна політика і соціальна робота. 1999. № 2. С.28−39.

Поліщук В. А., Борозна Г. В. Соціальний працівник Франції: сфера професійної діяльності та функції. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2000. № 6. С.35−38.

Пришляк О. Ю. Соціальна політика і соціальна педагогіка у Німеччині. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2007. Вип. 47. С.177−181.

Савельчук І. Б. Підготовка соціальних працівників за сучасних умов: інноваційні тенденції. Вісник Житомирського державного університету. 2016. Вип. 1 (83). С.120−125.

Савіцька В. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. Рівне, 2015. 20 с.

Сайко Н. Система професійної підготовки соціальних педагогів у Німеччині. Витоки педагогічної майстерності. 2017. Вип. 19. С.385−390.

Скачкова Г. Зарубіжний та вітчизняний досвід підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з особами, що мають особливі освітні потреби. Освітологічний дискурс. 2018. № 1-2. С.116−128.

Співак Я. О. Професійна підготовка соціальних працівників із соціального захисту прав молоді: міжнародний досвід. URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2018/N1-2(37-38)/syommd.PDF (дата звернення: 25.03.2021).

Старшинова А. В. Тенденции образования в области социальной работы: изучая европейский опыт. Журнал исследований социальной политики. 2004. Т. 2. № 3. С. 363-376.

Шевченко Ж. М. Практична спрямованість професійної підготовки соціального працівника у вищій школі Польщі. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. 2018. Вип. 9. С.183−193.

References

Badry, G., Buchka, M., & Knapp, R. (1992). Pädagogik Grundlagen und Arbeitsfelder. Luchterhand. [in German].

Blewett, J. (2007). The Changing Roles and Tasks of Social Work: A Literature Informed Discussion Paper. General Social Care Council.

Brouns, H.J., Kramer, D. (1986). Soсial Work Education in Europe. In Brouns H.J., Kramer D. (Eds.). A Comprehensive Description of Soсial Work Education in 21 European Countries. Frankfurt am Main: Deutscher Verein for öffentliche und private Fürsorge.

Ferguson, I. (2009). Radical Social Work in Practice: Making a Difference. The Policy Press.

Kanios, A. (2017). Trudności w pracy zawodowej pracowników socjalnych – wybrane konteksty [Difficulties in the work of social workers − selected contexts]. Annales. Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, 30, 195−204. [in Polish].

Kantowicz, E. (2016). Akademicka edukacja do pracy socjalnej w Polsce w perspektywie nowych wyzwań [Academic education for social work in Poland in the perspective of new challenges]. Annales. Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, 29, 27−38. [in Polish].

Kantowicz, E. (2017). Edukacyjne wymiary profesjonalizacji pracy socjalnej [Educational dimensions of professionalization of social work]. Annales. Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, 26, 133−146. [in Polish].

Korlak-Lukaszewicz, A. (2017). Kształcenie Zawodowe Pracowników Socjalnych W Polsce I Stanach Zjednoczonych [Vocational Education of Social Workers in Poland and the United States]. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, 2, 103−116. [in Polish].

Kruse, E. (2010). Professionalisierung durch Akademisierung? – Hauptstationen der Entwicklung der Ausbildung in der Sozialen Arbeit [Professionalization through academization? − Main stages in the development of social work training. Professionalization in conflict]. In P. Hammerschmidt, J. Sagebiel (Eds.). Professionalisierung im Widerstreit. Zur Professionalisierungsdiskussion in der Sozialen Arbeit – Versuch einer Bilanz [. On the professionalization discussion in social work − attempt to take stock] (pp.43−58). AG SPAK. [in German].

Piekarski, J. (1999). Problem wiedzy profesjonalnej w pracy socjalnej [The problem of professional knowledge in social work. European Dimensions in Training and Practice of the Social Professions]. In E.Marynowicz-Hetka, A.Wagner, J.Piekarski (eds.). European Dimensions in Training and Practice of the Social Professions. Wydawnictwo Śląsk. [in Polish].

Ustawa o pomocy społecznej [Act on social assistance]. (2004). Tekst ujednolicony (z aktualnymi zmianami). Internetowy System Aktów Prawnych. URL: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593 (дата звернення: 25.03.2021). [in Polish].

Aaltonen, E. (1998). Systema sotsialnoho zakhystu i sotsialnoi osvity u Finliandii [The system of social protection and social education in Finland]. Sotsialna polityka i sotsialna robota, 1−2, 31−39. [in Ukrainian].

Abashkina, N.V. (2003). Pidhotovka sotsialnykh pedahohiv u Nimechchyni: metodychni rekomendatsii shchodo udoskonalennia pidhotovky sotsialnykh pedahohiv v Ukraini na osnovi vykorystannia nimetskoho dosvidu [Training of social educators in Germany: guidelines for improving the training of social educators in Ukraine based on the use of German experience]. In-t pedahohiky i psykholohii prof. osvity APN Ukrainy. [in Ukrainian].

Bartosh, O.P. (2013). Do problemy profesiinoi pidhotovky sotsialnykh pratsivnykiv u Velykii Brytanii [To the problem of professional training of social workers in Great Britain]. Scientific Bulletin of uzhhorod univeristy. Series: Pedagogy. Social Work, 28, 13−18. [in Ukrainian].

Bodnaruk, I.I. (2013). Zarubizhnyi i vitchyznianyi dosvid pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do profesiinoi diialnosti [Foreign and domestic experience in training future social workers for professional activities]. Scientific Bulletin of uzhhorod univeristy. Series: Pedagogy. Social Work, 29, 29−33. [in Ukrainian].

Holova, N.I. (2017). Pryntsypy pidhotovky sotsialnykh pratsivnykiv do maibutnoi profesiinoi diialnosti u Frantsii [Principles of training social workers for future professional activity in France]. Scientific Bulletin of uzhhorod univeristy. Series: Pedagogy. Social Work, 1 (40), 63−66. [in Ukrainian].

Gorbunova-Ruban, S.A., & Andryushchenko, A.I. (2015). Podgotvoka social'nyh rabotnikov v Ukraine: problemy i puti ih resheniya [Training of social workers in Ukraine: problems and solutions]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N.Karazina, 35, 55−59. [in Russian].

Hrynyk, I. (2014). Rozvytok systemy profesiinoi pidhotovky sotsialnykh pedahohiv i sotsialnykh pratsivnykiv u Nimechchyni [Development of the system of professional training of social educators and social workers in Germany]. Liudynoznavchi studii. Pedahohika, 29 (2), 66−74. [in Ukrainian].

Dam, K. Van. (2004). Nekotorye osobennosti obrazovaniya po social'noj rabote v Najmegene (Niderlandy) [Some features of social work education in Nijmegen (Netherlands)]. Zhurnal issledovanij social'noj politiki, 3, 377−382. [in Russian].

Zahaiko, O.V. (2008). Pidhotovka pratsivnykiv sotsialnykh sluzhb dlia serednikh zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv Velykoi Brytanii [Training of social workers for secondary schools in Great Britain] [Extended abstract of Candidate dissertation]. Kharkiv National Pedagogical University named after G.Skovoroda. [in Ukrainian].

Kashpireva, T.B. (2004). Modernizaciya obrazovaniya specialistov social'noj sfery v sisteme mnogourovnevoj podgotovki studentov vo Francii [Modernization of education of specialists in the social sphere in the system of multilevel training of students in France] [Unpublished Candidate dissertation]. Tula Sate Pedagogical University named after N.Tolstoy. [in Russian].

Kohut, S.Ya. (2013). Zmistovi aspekty pidhotovky fakhivtsia zi spetsialnosti «Andrahohika» (z dosvidu Polshchi) [Semantic aspects of training a specialist in the specialty «Andragogy» (from the experience of Poland)]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seria: Pedahohichni nauky, 30 (283), 48−54. [in Ukrainian].

Kolenichenko, T.I., & Sydorenko, M.V. (2016). Metodolohichni pryntsypy doslidzhennia osoblyvostei sotsialnoi roboty z liudmy pokhyloho viku v Respublitsi Polshcha [Methodological principles of research of features of social work with elderly people in the Republic of Poland]. Problemy sotsialnoi roboty: filosofiia, psykholohiia, sotsiolohiia, 1 (7), 53−62. [in Ukrainian].

Kravchenko, O. (2017). Profesiina pidhotovka sotsialnykh pratsivnykiv: dosvid Skandynavskykh krain [Vocational training of social workers: the experience of the Scandinavian countries]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Seria: Pedahohichni nauky, 1 (350), 150−158. [in Ukrainian].

Kubitskyi, S.O. (2017). Profesiina pidhotovka ta profesiini kharakterystyky sotsialnykh pratsivnykiv u Respublitsi Polshcha na tli yevropeiskoho dosvidu [Professional training and professional characteristics of social workers in the Republic of Poland against the background of European experience]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho, 11, 58−63. [in Ukrainian].

Kulikova, A.Ye. (2009). Mistse pidhotovky sotsialnykh pratsivnykiv u systemi vyshchoi osvity Shvetsii [The place of training of social workers in the system of higher education in Sweden] [Extended abstract of Candidate dissertation].. Luhansk National university named after T.Shevchenko. [in Ukrainian].

Leshchuk, H.V. (2009). Systema profesiinoi pidhotovky sotsialnykh pratsivnykiv u Frantsii [The system of professional training of social workers in France] [Extended abstract of Candidate dissertation]. V.Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Leshchuk, H.V. (2005). Osoblyvosti orhanizatsii praktychnoi pidhotovky sotsialnykh pratsivnykiv u Frantsii [Features of the organization of practical training of social workers in France]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seria:Pedahohika, 2, 111−15. [in Ukrainian].

Pol de Noiier. (1999). Systema sotsialnoho zabezpechennia v Niderlandakh [Social security system in the Netherlands]. Sotsialna polityka i sotsialna robota, 2, 28−39. [in Ukrainian].

Polishchuk, V.A., & Borozna, H V. (2000). Sotsialnyi pratsivnyk Frantsii: sfera profesiinoi diialnosti ta funktsii [French social worker: sphere of professional activity and function]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, 6, 35−38. [in Ukrainian].

Pryshliak, O.Yu. (2007). Sotsialna polityka i sotsialna pedahohika u Nimechchyni [Social policy and social pedagogy in Germany]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seria: Pedahohichni nauky, 47, 177−181. [in Ukrainian].

Savelchuk, I.B. (2016). Pidhotovka sotsialnykh pratsivnykiv za suchasnykh umov: innovatsiini tendentsii [Training of social workers in modern conditions: innovative trends]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu, 1 (83), 120−125. [in Ukrainian].

Savitska, V.V. (2015). Pidhotovka maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do profesiinoi diialnosti na zasadakh prakseolohichnoho pidkhodu [Preparation of future social workers for professional activity on the basis of praxeological approach]. [Extended abstract of Candidate dissertation]. Rivne National University of Water Management and Nature Management. [in Ukrainian].

Saiko, N. (2017). Systema profesiinoi pidhotovky sotsialnykh pedahohiv u Nimechchyni [The system of professional training of social educators in Germany]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti, 19, 385−390. [in Ukrainian].

Skachkova, H. (2018). Zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do roboty z osobamy, shcho maiut osoblyvi osvitni potreby [Foreign and domestic experience in training future social workers to work with people with special educational needs]. Osvitolohichnyi dyskurs, 1-2, 116−128. [in Ukrainian].

Spivak, Ya.O. (2018). Profesiina pidhotovka sotsialnykh pratsivnykiv iz sotsialnoho zakhystu prav molodi: mizhnarodnyi dosvid [Professional training of social workers in the social protection of youth rights: international experience]. URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2018/N1-2(37-38)/syommd.PDF. [in Ukrainian].

Starshinova, A.V. (2004). Tendencii obrazovaniya v oblasti social'noj raboty: izuchaya evropejskij opyt [Trends in Social Work Education: Exploring the European Experience]. ZHurnal issledovanij social'noj politiki, 3, 363−376. [in Russian].

Shevchenko, Zh.M. (2018). Praktychna spriamovanist profesiinoi pidhotovky sotsialnoho pratsivnyka u vyshchii shkoli Polshchi [Practical orientation of professional training of a social worker in a higher school in Poland]. Naukovyi visnyk Kremenetskoi oblasnoi humanitarno-pedahohichnoi akademii im. Tarasa Shevchenka. Seria: Pedahohika, 9, 183-193. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті