НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.280-283

Ключові слова:

люди з інвалідністю; соціальний захист; соціальне забезпечення; нормативно-правові акти; законодавчі документи.

Анотація

Однією з основних складових розвиненої держави є забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. Забезпечення соціального захисту людей з інвалідністю та нормальних умов їх життєдіяльності є одним з головних питань сьогодення. Метою статті є: здійснити аналіз нормативно-правової бази забезпечення життєдіяльності людей з інвалідністю, визначити основні положення, призначення та напрями діяльності. Під час проведення дослідження, було застосовано пошук джерел інформації, аналіз, синтез та узагальнення відповідної інформації та систематизація основних положень щодо соціального забезпечення людей з інвалідністю. Стаття розкриває суть нормативно-правового забезпечення життєдіяльності людей з інвалідністю в Україна. Також зібрано та проаналізовано основні законодавчі документи щодо питань соціального забезпечення та захисту людей з інвалідністю. Для того щоб, в повній мірі окреслити реальну картину можливостей, які держава надає людям цієї категорії. Висновки дослідження вказують на недосконалість системи забезпечення життєдіяльносі людей з інвалідністю. Головним недоліком системи визначено відсутність комплексного впливу на життєдіяльність людей з інвалідністю. Попри наявність взаємозв’язків між нормативно-правовими структурними елементами системи соціального забезпечення. А визначені позитивні моменти дають можливість для покращення та розвитку системи соціального забезпечення людей з інвалідністю в Україні.

Біографія автора

Inna Molochenko , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

аспірант

кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Посилання

Список використаної літератури

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/875-12 (дата звернення 03.03.2021).

Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 06.10.2005 р. №2961-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2961-15 (дата звернення 03.03.2021).

Павлюков Р.О. Соціально-правовий захист інвалідів в Україні: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.05. Луганськ, 2009. 23 с.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення 03.03.2021).

Про соціальні послуги: Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15 (дата звернення 03.03.2021).

Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19 (дата звернення 03.03.2021).

References

Pro osnovy sotsialnoi zakhyshchenosti osib z invalidnistiu v Ukraini: Zakon Ukrayiny [On the basics of social protection of people with disabilities in Ukraine: Law of Ukraine] (March 21, 1991). No 875-XII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/875-12 [in Ukrainian].

Pro reabilitatsiiu osib z invalidnistiu v Ukraini: Zakon Ukrayiny [On rehabilitation of people with disabilities in Ukraine: Law of Ukraine] (October 6, 2005). No 2961-IV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2961-15 [in Ukrainian].

Pavliukov, R.O. (2009). Sotsialno-pravovyi zakhyst invalidiv v Ukraini [Socio-legal protection of disabled people in Ukraine] [Extended abstract of candidate’s thesis]. V.Dal’ East Ukrainian National University. [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrayiny [The Constitution of Ukraine: Law of Ukraine]. (June 28, 1996) No 254k/96-VR. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr [in Ukrainian].

Pro sotsialni posluhy: Zakon Ukrayiny [On social services: Law of Ukraine]. (June 19, 2003). No 966-IV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15 [in Ukrainian].

Pro sotsialni posluhy: Zakon Ukrayiny [On social services: Law of Ukraine]. (January 17, 2019). No 2671-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті