СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ КРАЇНОЗНАВЧИХ ТЕКСТІВ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.284-288

Ключові слова:

Ukrainian as a foreign language; communicative approach; linguistic texts; adaptation; teaching methods.

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі: вивченню країнознавчих текстів на заняттях української мови як іноземної. У розвідці акцентовано на тому, що країнознавчі тексти допомагають міжкультурним групам адаптуватися до країни проживання та ознайомитися з її реаліями. Мета публікації − проаналізувати країнознавчий матеріал, а також привернути увагу науково-педагогічної спільноти до необхідності підбирати тексти і дидактичні матеріали з урахуванням доцільності та практичного застосування країнознавчої інформації та розвитку комунікативної компетенції; довести доречність урізноманітнення завдань та прикладів як одного з кращих способів пояснити інокомунікантам специфіку використання типових мовних шаблонів, фразеологізмів залежно від ситуації; поділитися досвідом викладання української мови в середовищі іноземців. Зосереджено увагу на комунікативному, особисто-орієнтованому, культурознавчому, рівневому методах, важливості візуалізації дотекстових і післятекстових вправ, різнотипних запитань, описового тлумачення рідковживаної лексики, розширеного вокабуляру. Викладені в статті ідеї проілюстровано прикладами, взятими з досвіду викладання української мови як іноземної в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Методи дослідження: описовий, порівняльний, емпіричний. Виокремлено головне завдання − під час вивчення іноземної мови сприяти розумінню концепції в контексті, адже в чужій мові є певні сенси, для яких у рідній мові нема дослівних відповідників (подано низку фразеологізмів, проаналізовано тексти про традиції та свята). Зосереджено увагу на доцільності ставити післятекстові запитання під час обговорення конкретної теми, оскільки запитання допомагають не лише оцінити студентів і з’ясувати, наскільки добре вони зрозуміли матеріал, а й сприяють розвитку їхнього мовлення. Крім того, простежено роль перефразування частин тексту, додаткового тлумачення лексем як способу «розговорити» студентів, активізувати критичне мислення, допомогти їм зрозуміти Україну, українські реалії та українців. Доведено, що тексти необхідно актуалізувати відповідно до комунікативної ситуації, акцентуючи на фразах, без яких не обійтися в побуті.

Біографії авторів

Lesia Nazarevych, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

кандидат філологічних наук

доцент кафедри української та іноземних мов

Nadia Denysiuk, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

кандидат філологічних наук

доцент кафедри української та іноземних мов

Tamila Kotovska , Західноукраїнський національний університет

кандидат філологічних наук

доцент кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій

Посилання

Список використаної літератури

Швець Г.Д. Теорія і практика навчання української мови іноземних студентів гуманітарних спеціальностей: монографія. Київ : Фенікс, 2019. 529 с.

Ключ до України: міста і люди: підручник з української мови як іноземної (Рівні В2-С1) / І.Ключковська та ін. Ч.2. Львів: Колір ПРО, 2020. 296 с.

Швець Г. Знайомтеся: Київ: навч. посіб. з української мови для студентів-іноземців. К.: Видавець Федоров О.М., 2011. 240 с.

Назаревич Л.Т., Гавдида Н.І. Українська мова для іноземців. Практикум (Рівні В1-В2). Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. 212 с.

Назаревич Л., Денисюк Н. Пісенна творчість – компонент методики навчання української мови як іноземної // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. Тернопіль: Вектор, 2020. С.95−98

Антонів О., Синчак О., Бойко Г. Стандартизовані вимоги: рівні володіння українською мовою як іноземною А1-С2. Зразки сертифікаційних завдань: посіб. К.: Фірма «ІНКОС», 2020. 186 с.

Ердогду Ю. Чому я не зміг вивчити української. URL: https://detector.media/infospace/article/142578/2018-11-14-chomu-ya-ne-zmig-vivchiti-ukrainskoi/ (дата звернення: 01. 03. 2021).

Artur Schopenhauer. On Language and Words / Theories of Translation. An Anthology of Essays from Dryden to Derrida / edited by R.Schulte and J.Biguenet. Chicago: The University of Chicago Press, 1992. р.34.

Назаревич Л.Т. Запитання на заняттях української мови як іноземної – шлях до розвитку зв’язного мовлення // Українська мова у світі: збірник матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., м.Львів, 25 червня; 6 листопада 2020 р. Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. С.108−112.

Кассен Б. Більше однієї мови / пер. з фр. С.Желдак. Kиїв: ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. 64 с.

References

Shvets, H. (2019). Teoriya i praktyka navchannya ukrayinsʹkoyi movy inozemnykh studentiv humanitarnykh spetsialʹnostey [Theory and practice of teaching the Ukrainian language to foreign students of humanities]. Feniks. [in Ukrainian].

Kliuchkovska, I., Horda, O., Trumko, O., Martynyshyn, N., Temnyk, H., & Rusnak, O. (2020). Klyuch do Ukrayiny: mista i liudy : pidruchnyk z ukrayinsʹkoyi movy yak inozemnoyi (Rivni V2-S1) [The Key to Ukraine: Cities and People: A Textbook on Ukrainian as a Foreign Language (Levels B2-C1)]. Part 2. Kolir PRO. [in Ukrainian].

Shvets, H. (2021). Znayomtesya: Kyyiv: navchalʹnyy posibnyk z ukrayinsʹkoyi movy dlya studentiv-inozemtsiv [Meet: Kyiv: a textbook on the Ukrainian language for foreign students]. Vydavets Fedorov O. M. [in Ukrainian].

Nazarevych, L.T., & Havdyda, N.I. (2017). Ukrayinsʹka mova dlya inozemtsiv. Praktykum (Rivni V1-V2) [Ukrainian for foreigners]. Palyanytsya. [in Ukrainian].

Nazarevych, L., & Denysiuk, N. (2020). Pisenna tvorchistʹ – komponent metodyky navchannya ukrayinsʹkoyi movy yak inozemnoyi [Song creativity is a component of the methodology of teaching Ukrainian as a foreign language] Actual problems of language didactics in the modern educational environment: materials of the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference (pp.95−98). Vektor. [in Ukrainian].

Antoniv, O., Synchak, O., & Boyko, H. (2020). Standartyzovani vymohy: rivni volodinnya ukrayinsʹkoyu movoyu yak inozemnoyu A1-S2. Zrazky sertyfikatsiynykh zavdanʹ [Standardized requirements: levels of proficiency in Ukrainian as a foreign language A1-C2. Samples of certification tasks]. Firma «INKOS». [in Ukrainian].

Erdoğdu, Y. (2020). Chomu ya ne zmih vyvchyty ukrayinsʹkoyi [Why I could not learn Ukrainian] URL: https://detector.media/infospace/article/142578/2018-11-14-chomu-ya-ne-zmig-vivchiti-ukrainskoi/. [in Ukrainian]

Schopenhauer, A. (1992). On Language and Words. Theories of Translation. An Anthology of Essays from Dryden to Derrida. The University of Chicago Press. [in English]

Nazarevych, L. (2020). Zapytannya na zanyattyakh ukrayinsʹkoyi movy yak inozemnoyi – shlyakh do rozvytku zvʺyaznoho movlennya. [Questions in Ukrainian as a foreign language are a way to develop coherent speech]. Ukrainian language in the world: collection of materials of the VI International scientific-practical conference (pp.108−112). Galician Publishing Union LTD. [in Ukrainian]

Kassen, B. (2016). Bilʹshe odniyeyi movy [More than one language]. DUKH I LITERA. [in Ukrainian]

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті