МОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПРОБЛЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.289-292

Ключові слова:

мовне середовище; мовленнєве середовище; мовна особистість; професійна підготовка; майбутній учитель.

Анотація

. Стаття присвячена розгляду суті поняття «мовне середовище» як соціального феномена, одного зі складників життєвого простору людини, освітнього простору навчального закладу, а також як чинника формування мовної особистості. Актуальність порушеного питання зумовлена кількома моментами, зокрема необхідністю вивчення ролі мовного середовища у формуванні комунікативної компетентності особистості школяра, а також задля ефективної підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності. Метoю публiкaцiї є oкреслення пoнятiйнoгo aпaрaту дoслiдження мовного середовища у контексті підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності. Авторка провела аналіз наукових досліджень з проблеми; розглянула напрямки вивчення мовного середовища як суспільного явища; з’ясувала поняттєвий зміст низки термінів, які комплексно описують мовне середовище; виявила і проаналізувала деякі дискусійні питання цієї проблематики; розкрила авторське розуміння дефініцій «мовне середовище» і «мовленнєве середовище», описала різновиди мовного середовища в Україні. Методологія дослідження базується на загальнонаукових методах дослідження: порівняння й узагальнення, аналіз і синтез, дедукція та індукція, методи абстракції, класифікації, систематизації.

Біографія автора

Larysa Nakonechna , Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат філологічних наук, доцент

кафедра педагогіки початкової освіти

Посилання

Список використаної літератури

Бацевич Ф.С. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень: Підручник/ К.: ВЦ «Академія», 2008. 240 с.

Григоренко Т. Роль освітньо-комунікативного середовища внз у підготовці майбутніх вчителів-філологів. С.109-116. URL: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/4792/1/rol_komunikatuv_sered.pdf (дата звернення: 26.03.2021).

Федоренко Л.П. Методика развития речи детей дошкольного возраста: пособ. для уч-ся дошк. пед. училищ. М.: Просвещение, 1977. 239 с.

Захлюпана Н.М. Словник-довідник з методики української мови. Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 2002. 250 с.

Бацевич Ф.С. Словник термінів міжкультурної комунікації. К.: Довіра, 2007. 205 с.

Орехова И.А. Языковая среда: попытка типологии. Гос. ин-т рус. яз. Информ.-учеб. центр. М.: Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина, 2003. 193 c.

Коротун О. Лінгводидактичне середовище як фактор ефективного засвоєння української мови іноземними студентами. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 2014. № 9 (Ч. 2). С.306−313.

Богуш А.М. Вплив полікультурного середовища на формування мовної особистості. Гірська школа Українських Карпат. Івано-Франківськ, 2017. № 16. С.11−14.

Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 448 с.

Хом’як І. Роль середовища у формуванні мовленнєвої культури учнів/ Наукові записки. Серія Мовознавство. 2004. № 1. С.112−116.

Хом’як І. М. Характер орфографічних утруднень, викликаних мовленнєвим середовищем. Наукові записки Національного ун-ту «Острозька академія». Серія Психологія і педагогіка. 2014. Випуск 29. С.26−29.

References

Batsevych, F.S. (2008). Filosofiia movy. Istoriia linhvofilosofskykh uchen [Philosophy of language. History of linguistic-philosophical students: Textbook]. Akademiia. [in Ukrainian].

Hryhorenko, T. Rol osvitno-komunikatyvnoho seredovyshcha vnz u pidhotovtsi maibutnikh vchyteliv-filolohiv [The role of the educational and communicative environment of universities in the training of future teachers of philology], 109-116. [in Ukrainian]. http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/4792/1/rol_komunikatuv_sered.pdf

Fedorenko, L.P. (1977). Metodyka razvytyia rechy detei doshkolnoho vozrasta [Methodology for the development of speech in preschool children]. Prosveshchenye. [in Russian].

Zakhliupana, N.M. (2002). Slovnyk-dovidnyk z metodyky ukrainskoi movy [Dictionary-reference book on the methodology of the Ukrainian language]. LNU im. I.Franka, 250. [in Ukrainian].

Batsevych, F.S. (2007). Slovnyk terminiv mizhkulturnoi komunikatsii [Dictionary of terms of intercultural communication]. Dovira. [in Ukrainian]. http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/

Orekhova, Y.A. (2003). Yazykovaia sreda: popytka typolohyy [Language environment: an attempt at typology]. Hos. yn-t rus. yaz. ym. A.S Pushkyna. [in Russian].

Korotun, O. (2014). Linhvodydaktychne seredovyshche yak faktor efektyvnoho zasvoiennia ukrainskoi movy inozemnymy studentamy [Linguodidactic environment as a factor of effective mastering of the Ukrainian language by foreign students]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 9 (Ch.2), 306−313. [in Ukrainian].

Bohush, A.M. (2017). Vplyv polikulturnoho seredovyshcha na formuvannia movnoi osobystosti [The influence of multicultural environment on the formation of language personality]. Hirska shkola Ukrainskykh Karpat, 16, 11−14. [in Ukrainian].

Azymov, E.H., & Shchukyn, A.N. (2009). Novyi slovar metodycheskykh termynov y poniatyi (teoryia y praktyka obuchenyia yazykam) [New vocabulary of methodical terms and understanding (theory and practice of teaching languages)]. IKAR. [in Russian].

Khomiak, I. (2004). Rol seredovyshcha u formuvanni movlennievoi kultury uchniv [The role of the middle in the formulated culture of education]. Naukovi zapysky. Seriia Movoznavstvo, 1, 112−116. [in Ukrainian].

Khomiak, I.M. (2014). Kharakter orfohrafichnykh utrudnen, vyklykanykh movlennievym seredovyshchem [The nature of the spelling difficulties, the vicious movement of the middle]. Naukovi zapysky Natsionalnoho un-tu «Ostrozka akademiia». Seriia «Psykholohiia i pedahohika», 29, 26−29. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті