ЕВОЛЮЦІЯ ЗАСОБІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТОЇ НАУКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.293-298

Ключові слова:

відкрита наука; відкритий доступ; цифровізація; репозиторій; еволюція засобів і технологій.

Анотація

Розбудовуючи глобальний інформаційний простір і суспільство знань, європейська спільнота розвиває напрям, пріоритетний для науково-інноваційної політики – відкриту науку (Open Science), що з-поміж іншого передбачає забезпечення відкритого доступу до публікацій і результатів досліджень. Розвиваючи цей напрям в Україні доцільно враховувати досвід успішних країн, глобальні перетворення й тенденції, цифровий поступ, історичні уроки. Мета статті: обґрунтувати періодизацію і визначити етапи еволюції засобів і технологій відкритої науки у світі. У статті представлено деякі результати дослідження в рамках проєкту «Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів» (реєстраційний номер 2020.02/0310) за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України. Використано теоретичні методи: історико-педагогічний метод, узагальнення наукових та науково-методичних джерел, аналіз і систематизацію понять, праць вітчизняних і закордонних учених, експертів у сфері цифровізації освіти й науки. Розроблено періодизацію еволюції засобів і технологій відкритої науки. Характерним для І-го етапу стало стрибкоподібне зростання потоків даних та знань, поява перших ініціатив щодо забезпечення доступності наукових і культурних здобутків людства. ІІ-й етап характеризувався інтенсифікацією процесу переходу журналів і наукових репозиторіїв у відкритий формат, розробленням і поширенням програмного забезпечення для підтримки відкритого доступу, розвитком хмарних обчислень і технології Web 2.0. Результат ІІІ-го періоду – інтенсивний розвиток науково-освітніх середовищ, зумовлений процесами цифровізації, посилення тенденцій: відкритого доступу, архівування статей, обміну даними.

Біографія автора

Yuliia Nosenko , Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти

 

Посилання

Список використаної літератури

Кремень В.Г. Людина перед викликом цивілізації: творчість, людина, освіта / за ред. Кременя В.Г. Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура. Київ: Педагогічна думка, 2008. С.9–48.

Везетіу К. В. Принципи функціонування системи післядипломної педагогічної освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2012. № 30. С. 95–98.

Лещенко М. П., Яцишин А. В. Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. № 1 (39). С. 1–16. Doi: https://doi.org/10.33407/itlt.v39i1.985

OECD Science, Technology and Industry Policy Papers № 25: Making Open Science a Reality. 2015. URL: https://cutt.ly/khlsyPb (дата звернення: 11.04.2021).

Биков В. Ю. Проблеми та перспективи інформатизації системи освіти в Україні. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2012. № 13. С.3–18.

Шишкіна М.П. Еволюція і сучасний стан сформованості хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища. Адаптивні технології управління навчанням: матеріали першої міжнар. конф., м. Одеса, 23-25 верес. 2015 р. Одеса, 2015. С.59–62.

What is Open Science? Introduction. URL: https://cutt.ly/Phla63m (дата звернення: 11.04.2021).

Чернов А. А. Становление глобального информационного общества: проблемы и перспективы. Москва : Дашков и К., 2003. 232 с.

ISO/IEC 17788:2014(E). Information technology – Cloud computing – Overview and vocabulary : International Standard. Switzerland: ISO/IEC, 2014. 14 р.

Price G. Roundup: EU Ministers Approve Proposals to Make All European Scientific Articles Freely Accessible by 2020. INFOdocket. May 28, 2016. URL: https://www.infodocket.com/2016/05/28/roundup-eu-ministers-approve-proposals-to-make-all-european-scientific-articles-to-be-freely-accessible-with-reusable-data-by-2020/ (дата звернення: 11.04.2021).

Литвинова С. Г. Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2016. 354 c.

References

Kremen, V.H. (2008). Liudyna pered vyklykom tsyvilizatsii: tvorchist, liudyna, osvita [Human before the challenge of civilization: creativity, human, education]. In V.H.Kremen (Ed.). The phenomenon of innovation: education, society, culture (pp.9–48). Pedagogichna Dumka. [in Ukrainian].

Vezetiu, K.V. (2012). Pryntsypy funktsionuvannia systemy pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Principles of functioning of the system of postgraduate pedagogical education]. Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems, 30, 95–98. [in Ukrainian].

Leshchenko, M.P., & Yatsyshyn, A.V. (2014). Vidkryta osvita u katehorialnomu poli vitchyznianykh i zarubizhnykh uchenykh [Open education in the categorical field of domestic and foreign scientists]. Information technologies and learning tools, 1 (39), 1–16. https://doi.org/10.33407/itlt.v39i1.985 [in Ukrainian].

OECD Science, Technology and Industry Policy Papers № 25: Making Open Science a Reality. (2015). https://cutt.ly/khlsyPb.

Bykov, V.Yu. (2012). Problemy ta perspektyvy informatyzatsii systemy osvity v Ukraini [Problems and prospects of informatization of the education system in Ukraine]. M.P. Drahomanov Scientific journal of NPU. Series. 2: Computer-based learning systems, 13, 3–18. [in Ukrainian].

Shyshkina, M.P. (2015). Evoliutsiia i suchasnyi stan sformovanosti khmaro oriientovanoho osvitno-naukovoho seredovyshcha [Evolution and current state of formation of cloud-oriented educational and scientific environment]. Proceedings of I International conference − Adaptive learning management technologies: materials of the first international. conf. (pp. 59–62). South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushinsky. [in Ukrainian].

What is Open Science? Introduction. https://cutt.ly/Phla63m.

Chernov, A.A. (2003). Stanovlenye hlobalnoho informatsyonnoho obshchestva: problemi i perspektyvi [Formation of the global information society: problems and prospects]. Dashkov i K. [in Ukrainian].

ISO/IEC 17788:2014 (E). (2014). Information technology – Cloud computing – Overview and vocabulary. ISO/IEC.

Price, G. (2016). Roundup: EU Ministers Approve Proposals to Make All European Scientific Articles Freely Accessible by 2020. INFOdocket. https://cutt.ly/gvwFAPX.

Lytvynova, S.H. (2016). Proektuvannia khmaro oriientovanoho navchalnoho seredovyshcha zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Designing a cloud-based learning environment for a secondary school]. TsP «Komprynt». [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті