ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ІННОВАЦІЙНОГО ДИДАКТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.299-304

Ключові слова:

інноваційний дидактичний потенціал; здобувачі третього освітньо-наукового рівня; індекс потенціалу; показники та рівні; умови формування.

Анотація

В сучасних умовах вища освіта фокусує вимоги до науково-педагогічних працівників у параметрах інноваційної освітньої діяльності. З цією метою навчальними планами підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня передбачено слухання дисципліни «Інновації у педагогіці, організація та проведення сучасних занять». Мета дослідження полягала у розкритті сутності поняття «інноваційний дидактичний потенціал», його формулюванні та виокремленні компонентного складу; обґрунтуванні діагностичної програми визначення кількісного значення індексу інноваційного діагностичного потенціалу та виділенні умов його формування. Для досягнення мети використовувались наступні методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація – для визначення понятійного апарату дослідження, а саме, інноваційний дидактичний потенціал, індекс потенціалу. Методи порівняльного аналізу, дедукції, індукції, моделювання використовувались у розробці діагностичної програми вимірювання індексу інноваційного дидактичного потенціалу. Узагальнення результатів теоретичних розробок і емпіричних знахідок у дослідженні проблеми визначення і оцінки індексу інноваційного дидактичного потенціалу дозволили виокремити умови, необхідні для його формування: дидактичні, психологічні, організаційні, інформаційно-технологічні.

Біографії авторів

Magdalyna Opachko, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор педагогічних наук, доцент

кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Olena Popadych, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Andrea Kľučarová , Пряшівський університет

доктор філософії природничих наук, магістр технічних наук

факультет гуманітарних та природничих наук

Посилання

Список використаної літератури

Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху. Інформаційно-методичний збірник /Упорядник Г.О.Сиротенко. Полтава: ПОІППО, 2006.124 с.

Інноваційні педагогічні технології: посібник /За ред. О.І.Огієнко; Авт. кол. О.І.Огієнко, Т.Г.Калюжна, Ю.С.Красильник, О.Мільто, Ю.Л.Радченко, К.В.Годлевська, Ю.М.Кобюк. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. 314 с.

Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи [Текст]: монографія / ред. П.Ю.Саух. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. 443 с.

Клімова Г.П. Парадигмальні концепти інноваційного розвитку вищої освіти України. Право та інновації. 2015. № 1. С.11–18.

Кремень В.Г., Ільїн В.В., Пролеєв С.В. [та ін.] Феномен інновації: освіта, суспільство, культура: монографія. Київ: Педагогічна думка, 2008. 471 с.

Лисенко М. В. Інноваційна парадигма вищої освіти України за умов переходу до інформаційного суспільства: автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.10. Київ, 2013. 16 с.

Мачинська Н.І., Стельмах С.С. Сучасні форми організації навчального процесу у вищій школі: навчально-методичний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 180 с.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970-1980. Т. 8. С. 402.

Опачко М. Інноваійна спрямованість формування складових методичної компетентності майбутнього вчителя. Inovačne-informačný pristor vo vzdelávacej a vedeckej činnosti: problémý organizačných funkcij, vyplnenie a perspektivy rozvoja: Мedzinárodná výskumna a vedecko-praktická konferencia (19-21 novembra, 2014). Košice, 2014. S.271−279.

Опачко М.В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів фізики з дидактичного менеджменту. Дис…д-ра пед. наук: 13.00.04. Національний педагогічний університет ім..М.Драгоманова. Київ, 2018. 685 с.

Stratégia rozvoja vedy a výskumu PU v Prešove_1.pdf. URL : https://www.unipo.sk/public/media/31600/Strate%CC%81gia%20rozvoja%20vedy%20a%20v%C3%BDskumu%20PU%20v%20Pre%C5%A1ove_1.pdf (дата звернення 17.02.2021)

References

Syrotenko, H.O. (Ed.). (2006). Innovatsiina diialnist pedahoha: vid teorii do uspikhu [Teacher’s innovative activity: from theory to success]. POIPPO. [in Ukrainian].

Kaliuzhna, T.H., Krasylnyk, Yu.S., Milto, O., Radchenko, Yu.V., Hodlevska, K.V., & Kobiuk, Yu.M. (Eds.). (2015). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies]. Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. [In Ukrainian].

Saukh, P.Yu. (Ed.). (2011). Innovatsii u vyshchii osviti: problemy, dosvid, perspektyvy [Innovations in higher education: problems, experience, prospects]. Zhytomyr I.Franko Stet university. [In Ukrainian].

Klimova, H.P. (2015) Paradyhmalni kontsepty innovatsiinoho rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy [Paradigmatic concepts of innovative development of higher education in Ukraine] Pravo ta innovatsii, 1, 11−18. [in Ukrainian].

Kremen, V.H., Ilin, V.V., Proleiev, S.V., & et al. (Eds.). (2008). Fenomen innovatsii: osvita, suspilstvo, kultura [The phenomenon of innovation: education, society, culture]. Pedagogichna Dumka. [in Ukrainian].

Lysenko, M.V. (2016). Innovatsiina paradyhma vyshchoi osvity Ukrainy za umov perekhodu do informatsiinoho suspilstva [Innovative paradigm of higher education in Ukraine in the transition to the information society] [Extended abstract of Candidate dissertation]. National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». [in Ukrainian].

Machynska, N.I., & Stelmakh, S.S. (2019). Suchasni formy orhanizatsii navchalnoho protsesu u vyshchii shkoli [Modern forms of educational process organization in higher education]. Lviv State University of Internal Affairs. [in Ukrainian].

Bilodid, I.K. (Ed.). (1970−1980). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. Naukova Dumka. [in Ukrainian].

Opachko, M. (2014, November 19) Innovaiina spriamovanist formuvannia skladovykh metodychnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia [Innovative orientation of formation of components of methodical competence of the future teacher]. Proceeding of International scientific-practical conference − Inovačne-informačný pristor vo vzdelávacej a vedeckej činnosti: problémý organizačných funkcij, vyplnenie a perspektivy rozvoja (pp.271−279). Košice. [in Ukrainian].

Opachko, M.V.(2018). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizyky z dydaktychnoho menedzhmentu [Theoretical and methodological principles of training future physics teachers on didactic management] [Unpublished Doctoral dissertation]. Drahomanov National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Stratégia rozvoja vedy a výskumu prešovskej univerzity v Prešove [Strategy for the development of science and research universities in prešov]. https://www.unipo.sk/public/media/31600/Strate%CC%81gia%20rozvoja%20vedy%20a%20v%C3%BDskumu%20PU%20v%20Pre%C5%A1ove_1.pdf [in Slovakian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті