ДО ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТІ ДО ПОТРЕБ ПРЕДСТАВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.311-314

Ключові слова:

навчання; онлайн; викладач; студент; національні мешини; карантин.

Анотація

Метою нашого дослідження є обґрунтування необхідності адаптації процесу вивчення іноземної мови в університеті до потреб представників національних меншин України в умовах онлайн-навчання, перехід на яке було викликано пандемією Covid-19, та вивчення нової ролі викладача іноземної мови в університеті, який працює з аудиторією представників національних меншин, що є актуальним для України загалом та, зокрема, Закарпаття як багатонаціонального регіону. У статті використано метод аналогій, комунікативний, соціально-психологічний метод, методи спостереження, контент-аналізу, метод дослідження особистості, соціометрії, метод вивчення рольової поведінки тощо. У нашому дослідженні акцентується увага на нових умовах надання освітніх послуг у закладах вищої освіти, зокрема внаслідок переходу навчання в онлайн-простір через карантин, спричинений пандемією коронавірусу у світі загалом і в Україні, зокрема. Обґрунтовуються необхідності адаптації процесу вивчення іноземної мови в університеті представниками національних меншин України в умовах онлайн-освіти, викликаної пандемією Covid-19.

Біографія автора

Nataliya Osadcha , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

старший викладач

кафедра іноземних мов

Посилання

Список використаної літератури

Деак Ф. Г. Педагогічна майстерність і розвиток творчого потенціалу вчителя. Освіта Закарпаття. 2005. Випуск 2. С. 25–27.

Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 14.04.2021).

Макара Н. А., Телеп В. С., Староста К. Є. Навчання вчителів інтерактивним методикам. Освіта Закарпаття. 2005. Вип. 2. С.34–35.

Педагогічна майстерність / За ред. aкадеміка АПН І. А. Зязюна. К.: Вища школа. 1997. 349 с.

Полікарпова Ю.О. Сучасні тенденції у викладанні англійської мови в Україні. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4870 (дата звернення: 14.04.2021).

Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»): Постанова Кабінету міністрів України від 3 листопада 1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text.

Про освіту: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 14.04.2021).

Шевченко С. Організація навчального процесу у школах національних меншин в умовах незалежної України (1991 – 1997 рр. ХХ ст.). Збірник наукових праць. Випуск 21 (2–2016). Частина 1. Педагогіка. 2005. С. 205–215.

Konarzewski K. Ocenianie opisowe – diagnoza i motywacja. Warszawa: Superstudium Magdalena Przetacznik, 2008. 51 s.

Teaching World Languages: A Practical Guide A project of the National Capital Language Resource Center. The George Washington University, Center for Applied Linguistics and Georgetown University. 2014.

References

Deak, F. H. (2005). Pedahohichna maisternist i rozvytok tvorchoho potentsialu vchytelia. [Pedagogical skills and development of teacher’s creative potential]. Osvita Zakarpattia, 2, 25–27. [in Ukrainian].

Konstytutsia Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Makara, N. А., Telep, V. S., & Starosta, К. Ye. (2005). Navchannia vchyteliv interaktyvnym metodykam [Instructing teachers on interactive methods]. Osvita Zakarpattia, 2, 34–35. [in Ukrainian].

Zaziun, І.А. (1997) Pedahohichna maisternist [Pedagogical mastery]. Vyshcha shkola. [in Ukrainian].

Polikarpova, Yu.O. Suchasni tendentsii u vykladanni anhliskoi movy v Ukraini. [Modern trends in English language teaching]. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4870 [in Ukrainian].

Pro Derzhavnu natsionalnu prohramu «Оsvita» («Ukraina XXI stolittia»): Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03.11.1993. [On the State National Programme «Education» (Ukraine of the XXI century): Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy. [On Education: the Law of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Shevchenko, S. (2005). Оrhanizatsiia navchalnoho protcesu u shkolakh natsionalnykh menshyn v umovakh nezalezhnoi Ukrainy (1991 – 1997 rr. ХХ st.). [Arrangement of the educational process in schools for ethnic minorities in the conditions of independent Ukraine]. Zbirnyk naukovykh pratc, 21 (2–2016), part 1 Pedahohika, 205–215. [in Ukrainian].

Konarzewski, K. (2008). Ocenianie opisowe – diagnoza i motywacja. [Descriptive assessment – diagnosis and motivaton]. Superstudium Magdalena Przetacznik. [in Polish].

Teaching World Languages A Practical Guide. (2014) A project of the National Capital Language Resource Center. The George Washington University, Center for Applied Linguistics, and Georgetown University. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті