ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.315-319

Ключові слова:

учитель; інноваційна освіта; гуманізація; компетентнісний підхід; професійний стандарт; початкова школа.

Анотація

Запровадження Концепції «Нова українська школа», насамперед, реалізація компетентнісної парадигми в школі, вивели процес підготовки вчителів на одне з центральних місць у закладах вищої освіти. Особливо ця проблема актуалізувалася з введенням в життя нового Професійного стандарту вчителя. Означене вимагає перегляду шляхів підготовки майбутніх учителів початкової школи з урахуванням розбудови старшої профільної школи та потреб сучасного ринку праці у фахівцях, котрі мають сформовані загальні і фахові компетенції. Метою статті є конкретизація методів і засобів підготовки майбутніх учителів до ефективної освітньої діяльності в початковій школі, яка реформується. Методи дослідження: аналіз і синтез наукової літератури (для з’ясування основних понять дослідження), систематизація (з метою виявлення наукових підходів до вирішення означеної проблеми), теоретичне узагальнення результатів дослідження (для формулювання рекомендацій та висновків). У статті розглядаються актуальні проблеми підготовки вчителів початкових класів у закладах вищої освіти до реалізації основних завдань Концепції «Нова українська школа», з врахуванням нового Професійного стандарту вчителя. Показано, що підготовка компетентного вчителя у ЗВО і його подальша ефективна інноваційно-гуманістична освітня діяльність у школі є одним з провідних завдань реформування освіти в Україні. Основна увага акцентується на особливостях інноваційної освітньої діяльності закладів вищої освіти педагогічного спрямування у підготовці вчителя нової генерації та ролі дисциплін психолого-педагогічного циклу в системі професійної підготовки майбутніх вчителів.

Біографія автора

Marianna Ostrovska , Закарпатський угорський інститут ім. Ф.Ракоці ІІ

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри педагогіки та психології

Посилання

Список використаної літератури

Eurydice portal. URL: http://acea.ec.europa.eu/education/ eurydice/index_en.php. (дата звернення: 10.02.2021 р.).

Романюк С.З., Романюк О.В. Інноваційні технології у професійній підготовці сучасного вчителя: вітчизняний та зарубіжний досвід. Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С.64–69.

Концепція «Нова українська школа». URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 15.02.2021 р.).

Державний стандарт початкової освіти (Постанова КМ України № 87 від 21.02.2018 р.). URL: http://polishproject.nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/.(дата звернення: 25.02.2021 р.).

Професійний стандарт вчителя початкових класів / Реєстр професійних стандартів (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.12.2020. № 2736).

Химинець В.В. Інноваційно-гуманістичне спрямування сучасної освіти// Педагогіка і психологія. 2010. № 3. С.15−24.

Локшина О.І. Розвиток компетентнісного підходу в освіті Європейського Союзу. Шлях освіти. 2007. № 1. С.16−21.

Біницька К.М. Тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти у країнах Східної Європи: автореф. дис. докт. пед. наук. Тернопіль, 2018. 32 с.

Островська М.Я. Науково-методичні засади формування критичного мислення в майбутніх учителів початкової школи // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: збірник наукових статей у 2 томах / За заг. ред. О.В.Гузенко. Суми: ФОП Цьома С.П., 2020. Т.1. 299 с.: С.83−87.

References

Eurydice portal. URL: http://acea.ec.europa.eu/education/ eurydice/index_en.php

Romanyuk, S.Z., & Romanyuk, O.V. (2019). Innovatsiyni tekhnolohiyi u profesiyniy pidhotovtsi suchasnoho vchytelya: vitchyznyanyy ta zarubizhnyy dosvid [Innovative technologies in the professional training of modern teachers: domestic and foreign experience]. Young scientist, 7.1 (71.1), 64–69. [in Ukrainian].

The concept of «New Ukrainian School URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

State standard of primary education (Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 87 of 21.02.2018). URL: http://polishproject.nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/02.

Professional standard of primary school teachers. Register of professional standards (Order of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of 23.12.2020. № 2736).

Khiminets, V.V. (2010). Innovatsiyno-humanistychne spryamuvannya suchasnoyi osvity [Innovative-humanistic direction of modern education]. Pedagogy and psychology, 3, 15−24. [in Ukrainian].

Lokshina, O.I. (2007). Rozvytok kompetentnisnoho pidkhodu v osviti Yevropeysʹkoho Soyuzu [Development of the competence approach in education of the European Union]. Shlyakh osvity, 1, 16−21. [in Ukrainian].

Binitska, K.M. (2018). Tendentsiyi rozvytku profesiynoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv pochatkovoyi osvity u krayinakh Skhidnoyi Yevropy [Tendencies of development of professional training of future teachers of primary education in the countries of Eastern Europe] (Extended abstract of Doctoral dissertation). V.Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University. [in Ukrainian]

Ostrovska, M.Ya. (2020). Naukovo-metodychni zasady formuvannya krytychnoho myslennya v maybutnikh uchyteliv pochatkovoyi shkoly [Scientific and methodological principles of formation of critical thinking in future primary school teachers]. In Guzenko, O.V. (Ed.). Osvitni innovatsiyi: filosofiya, psykholohiya, pedahohika [Educational innovations: philosophy, psychology, pedagogy] (vol. 1, pp.83−87). FOP Tsyoma S.P. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті