ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.320-324

Ключові слова:

активні методи навчання; професійне навчання; іноземна мова професійного спрямування; професійна мовна компетентність.

Анотація

Постійна потреба вдосконалювати навчальний процес під час професійного навчання студентів за допомогою іноземної мови викликає у науковців та викладачів вивчення найбільш ефективних підходів до навчання. Метою статті є аналіз активних методів навчання у процесі формування професійної мовної компетентності студентів. Для вивчення проблеми авторами статті використані теоретичні методи педагогічного дослідження. Досліджено, що активні методи навчання сприяють розвитку у студента навичок мислення. На основі вищезазначених прикладів активних методів навчання було запропоновано використовувати такі активні методи, як кейс-стаді, «мозковий штурм», рольова гра, дебати, аналіз конкретних ситуацій, які спонукають студентів до активної розумової діяльності в процесі засвоєння навчального матеріалу. Активні методи навчання підвищують інтерес та мотивацію до вивчення англійської мови професійного спрямування, розвивають їх самостійність, сприяють розвитку здібностей мишлення, здатності висловлювати свої думки мовою професійного спрямування. Паралельно з викладанням та вихованням використання активних методів навчання у навчальному процесі забезпечує формування та розвиток так званих універсальних навичок студентів. До них, як правило, належать здатність приймати рішення та здатність вирішувати проблеми, навички та якості спілкування, здатність чітко формулювати повідомлення та ставити завдання, вміння слухати та враховувати різні точки зору та думки інших, управлінські навички та якості, а також вміння працювати в команді. Зазначено, що основними компонентами професійно орієнтованої системи є зміст навчального процесу, навчальна діяльність викладача та діяльність студентів. В результаті взаємодії цих компонентів виникають інші елементи системи (засоби, методи та форми, технічні засоби тощо).

Біографії авторів

Vladyslava Perminova, Національний університет «Чернігівська Політехніка»

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра іноземних мов професійного спрямування

Angela Sikaliuk, Національний університет «Чернігівська Політехніка»

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра іноземних мов професійного спрямування

Olena Shenderuk, Академія Державної пенітенціарної служби

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра іноземних мов

Посилання

Список використаної літератури

Активізація навчального процесу у сучасній вищій школі: методичний огляд / уклад. Л.А.Якимова. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. 32 с.

Мойсеєнко Р.М. Активізація пізнавальної діяльності майбутніх фахівців засобами активних методів навчання в умовах університетської освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2017. Випуск 159. С.97‒103.

Cherney I.D. (2008). The Effects of Active Learning on Students’ Memories for Course Content. Journal of Active Learning in Higher Education, 2008. Vol. 9. № 2. PP.152−171.

Bonwell Ch., Eison J. Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. Information Analyses. 1991 ERIC Clearinghouse Products. Washington, DC: Office of Educational Research and Improvement (ED), 1991. 121 p.

Marx R.W., Blumenfeld P.C., Krajcik J., Soloway E. Enacting project-based science: challenges for practice and policy. Elementary School Journal. Vol. 94. № 5. PP.341–358.

References

Yakymova, L.A. (Ed.). (2010). Aktyvizatsiya navchalnoho protsesu u suchasnii vyschyi shkoli: metodychnyi ohliad [Activation of the educational process in modern higher education: a methodological review]. Personal. [in Ukrainian].

Moiseenko, R.M. (2017). Aktyvizatsiia piznavalnoi diyalnosti maibutnikh fakhivtsiv zasobamy aktyvnykh metodiv navchannia v umovakh universytetskoi osvity [Activation of cognitive activity of future specialists by means of active teaching methods in the conditions of university education]. Naukovi zapysky. Seriya: Pedahohichni nauky, 159, 97‒103. [in Ukrainian].

Cherney, I. D. (2008). The Effects of Active Learning on Students’ Memories for Course Content. Journal of Active Learning in Higher Education, 9 (2), 152-171.

Bonwell, Ch., & Eison, J. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. Information Analyses. 1991 ERIC Clearinghouse Products. Office of Educational Research and Improvement.

Marx, R.W., Blumenfeld, P.C., Krajcik, J., & Soloway, E. (1997). Enacting project-based science: challenges for practice and policy. Elementary School Journal, 94 (5), 341–358.

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті