ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.329-332

Ключові слова:

конкурентоспроможність; вчитель математики; професійна підготовка; педагогічні умови.

Анотація

Наявність жорсткої конкуренції в усіх галузях сучасного суспільства вимагає відповідної підготовки фахівців-професіоналів, які володіють новим стилем мислення та нестандартними підходами до вирішення проблем. Конкурентоспроможність педагога розглядається як сукупність конкурентних переваг, що виявляються в його унікальних здібностях. Це показник успішної професійної діяльності, здатність бути більш затребуваним порівняно з іншими через низку особистісно-професійних якостей, які зумовлюють високий рівень фаховості у своїй сфері. Метою статті є обґрунтування педагогічних умов формування конкурентоспроможності майбутнього вчителя математики. Методи дослідження: аналіз наукової літератури, систематизація (для з’ясування ключових понять дослідження), узагальнення (з метою формування авторських висновків). Виокремлено внутрішні (особистий практичний досвід, діяльність, спілкування) та зовнішні чинники (освітнє середовище, характер міжособистісних взаємин у студентському колективі), які актуалізують розвиток конкурентних переваг у майбутніх педагогів. Обґрунтовано, що ефективність формування конкурентоспроможності майбутнього вчителя математики підвищується через реалізацію таких педагогічних умов: створення мотиваційно-аксіологічного простору для професійного зростання майбутніх учителів; формування конкурентоформуючого освітнього середовища; організація професійного відбору учнів шкіл та забезпечення наступності між освітніми ступенями;  посилення індивідуально-творчого характеру навчальної діяльності; раннє залучення студентів до науково-дослідницької роботи.

Біографія автора

Mykhailo Povidaichyk , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат економічних наук, доцент

кафедра кібернетики і прикладної математики

Посилання

Список використаної літератури

Братко М. Структура освітнього середовища вищого навчального закладу. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2015. Вип.135. С.67–72.

Гордійчук Г. Використання освітнього інформаційного середовища навчального закладу як засобу підвищення якості професійної підготовки. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. 2008. №4. С.149–155.

Мезинов В.Н. Формирование конкурентоспособности будущего учителя в образовательном процессе университета: Дисс. докт. пед. наук: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования. Елец: ЕГУ, 2009. 317 с.

Повідайчик О.С. Теорія і практика підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності: дис. … докт. пед. наук: 13.00.04 / Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка. Тернопіль, 2019. 580 с.

References

Bratko, M. (2015). Struktura osvitnoho seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu [The structure of the educational environment of higher education]. Proceedings. Series: Pedagogical sciences, 135, 67–72 [in Ukrainian].

Hordiichuk, H. (2008). Vykorystannia osvitnoho informatsiinoho seredovyshcha navchalnoho zakladu yak zasobu pidvyshchennia yakosti profesiinoi pidhotovky [Using the educational information environment of the educational institution as a means of improving the quality of professional training]. Pedagogy and psychology of vocational education: scientific and methodical journal, 4, 149–155. [in Ukrainian].

Mezinov, V.N. (2009). Formirovanie konkurentosposobnosti budushhego uchitelja v obrazovatel'nom processe universiteta [Formation of the competitiveness of the future teacher in the educational process of the university] [Unpublished Doctoral dissertation]. Yelets State University. [in Russian].

Povidaichyk, O.S. (2019). Teoriia i praktyka pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do naukovo-doslidnytskoi diialnosti [Theory and practice of training future social workers for research] [Unpublished Doctoral dissertation] V.Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті