НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.338-342

Ключові слова:

професійна мобільність; вища школа; наукове дослідження; науково-дослідницька діяльність.

Анотація

Трансформаційні процеси в сучасному суспільстві, ринковий підхід до підготовки фахівців, посилення конкуренції в сфері працевлаштування зумовлюють актуальність розвитку професійної мобільності особистості. В загальному вигляді професійна мобільність характеризує готовність і здатність фахівця до соціально-психологічних і функціонально-статусних змін, інноваційних перетворень себе і оточуючого середовища. Очевидно, що розвиток цієї якості є одним із важливих завдань вищої школи. Найбільш інтенсивному формуванню професійної мобільності сприяють різноманітні чинники, зокрема, науково-дослідницька діяльність. Мета статті – охарактеризувати феномен науково-дослідницької діяльності сучасного фахівця як чинника формування його професійної мобільності. Методи дослідження: аналіз і синтез наукової літератури (для з’ясування ключових понять дослідження), систематизація (з метою виявлення наявних наукових підходів до вирішення означеної проблеми), теоретичне узагальнення (для формулювання підсумкових положень та висновків). Встановлено, що науково-дослідницька діяльність – це практика зі здобуття нових науково обґрунтованих знань, спрямованих на планомірну зміну соціальної дійсності, яка реалізується в логічній послідовності через застосування відповідних форм і методів наукового пізнання. В процесі науково-дослідницької діяльності відбувається розвиток професійного, системного, логічного, рефлексивного, творчого та інноваційного мислення, здатність передбачити результати роботи в залежності від умов діяльності. Відбувається процес формування професійної активності, а відтак – професійної мобільності фахівця.

Біографії авторів

Oksana Povidaychyk , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор педагогічних наук, доцент

професор кафедри соціології та соціальної роботи

Svitlana Khomynets , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірант

кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Oleksandr Lohvynenko , Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра теорії та методики фізичного виховання

Посилання

Список використаної літератури

Деркач А.А. Акмеологический словарь. М.: Изд-во РАГС, 2004. 161 с.

Зеер Э.Ф. Профессиональная мобильность – интегральное качество субъекта инновационной деятельности. Педагогическое образование. 2011. №5. С.90–97.

Калиновский Ю.А. Развитие социально-профессиональной мобильности андрагога в контексте социокультурной образовательной политики региона: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.08. Омск, 2001, 46 с.

Федорова М.А. Роль научно-исследовательской деятельности студентов в развитии профессиональной мобильности. Междунар. конф. (Екатеринбург, 29–30 мая 2014 г.) «Социально-профессиональная мобильность в XXI веке», 2014. С.267–271.

Кловак Г.Т. Ґенеза підготовки майбутнього вчителя дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець XIX-ХХ століття): автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. Умань, 2005. 36 с.

Семиченко В.А. Пріоритети професійної підготовки: діяльнісний чи особистісний підхід. Київ: Віпол, 2000. 636 с.

Дьячек Т.П. Подготовка социальных работников к исследовательской деятельности: теория и практика: моногр. Тамбов: изд-во ТГУ, 2002. 167 с.

Бернгард Г. Качественные и количественные методы исследования в социальной работе. Теория и практика социальной работы: oтечественный и зарубежный опыт. Москва-Тула: Изд-во АСОПИР, 1993. Т.1. С. 127–134.

References

Derkach, A.A. (2004). Akmeologicheskij slovar [Acmeological Dictionary]. RAGS Publishing House. [in Russian].

Zeer, E.F. (2011). Professionalnaya mobilnost – integralnoe kachestvo subekta innovacionnoj deyatelnosti. [Professional mobility – an integral quality of the subject of innovation]. Teacher Education, 5, 90–97. [in Russian].

Kalinovskii, Yu. A. (2001). Razvitie sotcialno-professionalnoi mobilnosti andragoga v kontekste sotciokulturnoi obrazovatelnoi politiki regiona [The development of social and professional mobility of andragogue in the context of the socio-cultural educational policy of the region] [Unpublished Doctoral dissertation]. Omsk State University. [in Russian].

Fedorova, M.A. (2014, May 29) Rol nauchno-issledovatelskoj deyatelnosti studentov v razvitii professionalnoj mobilnosti [The role of students’ research activities in the professional mobility development]. Proceedings of International Conference − Social and professional mobility in the XXI century (pp.267–271). [in Russian].

Klovak, H.T. (2005). Geneza pidhotovky maibutnoho vchytelia doslidnytskoi pedahohichnoi diialnosti u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh Ukrainy (kinets XIX-KhKh stolittia) [Genesis of training future teachers of research pedagogical activity in higher pedagogical educational institutions of Ukraine (end of XIX-XX centuries)] [Unpublished Doctoral dissertation]. P.Tychyna Uman State Pedagogical University. [in Ukrainian].

Semychenko, V.A. (2000). Priorytety profesiinoi pidhotovky: diialnisnyi chy osobystisnyi pidkhid [Training priorities: activity or personal approach]. Vipol. [in Ukrainian].

Dyachek, T.P. (2002). Podgotovka socialnyh rabotnikov k issledovatelskoy deyatelnosti: teoriya i praktika [Preparation of social workers for research activities: theory and practice]. TSU. [in Russian].

Berngard, G. (1993). Kachestvennye i kolichestvennye metody issledovaniya v socialnoj rabote [Qualitative and quantitative research methods in social work]. Theory and Practice of Social Work: Domestic and Foreign Experience. 1, 127–134. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті