РОЛЬ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.350-354

Ключові слова:

соціальні послуги; проект; управління; адміністрація; соціальні служби.

Анотація

Створення ефективної системи соціального захисту населення в Україні є одним із пріоритетних завдань соціальної політики держави, передбачає модернізацію системи соціального обслуговування населення відповідно до нових соціально-економічними викликами, Переважаючі потреби населення, розвиток інформаційного суспільства вимагає впровадження інноваційних технологій для надання соціальних послуг, заснованих на поширенні та застосуванні методології управління проектами. Виявлено особливості механізму соціального замовлення при реалізації проектів в сфері соціальних послуг. Метою статті є виявлення потенційних можливостей для реалізації проектного управління в сфері надання соціальних послуг в Україні. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові методи пізнання соціальних явищ і процесів (аналіз, синтез, узагальнення, класифікація). У статті аналізується створення ефективної системи соціального захисту населення в Україні, яка передбачає модернізацію системи соціального обслуговування населення відповідно до нових соціально-економічними викликами, домінуючими потребами населення, розвитком інформаційного суспільства та вимагає впровадження інноваційних технологій для надання соціальних послуг на основі поширення і застосування методології управління проектами. Роль проектного управління в сфері соціального розвитку розглядається як спосіб втручання органів влади або місцевого самоврядування в формування та реалізацію регіональної екологічної політики для досягнення цілей сталого розвитку регіону і держави в цілому. Представлений матеріал дозволяє зробити наступні висновки. Проектний менеджмент як напрямок управління в сфері реалізації соціальної політики сприятиме: 1) інституціоналізації програмно-цільового управління регіональної соціальної політики; 2) формування єдиної регіональної інформаційної бази з соціальних проблем регіону та організацій; 3) координація та об'єднання зусиль і ресурсів усіх верств суспільства для досягнення цілей сталого розвитку регіону.

Біографія автора

Vasyl Popovych, Національний університет «Запорізька політехніка»

Доктор філософських наук, професор

Завідувач кафедри соціальної роботи та психології

Посилання

Список використаної літератури

Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: КНОРУС, 2013. 480 с.

Семигіна Т.В. Порівняльна соціальна політика: навч. посіб. Київ: МАУП, 2005. 276 с.

Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: навч. посіб. Київ: МАУП, 2002. 200 c.

Грушко В.І. Пенсійна система України: навч. посіб. Київ: Вид-во АСТ, 2006. 231 с.

Сташків Б.І. Соціальне обслуговування у системі соціального забезпечення: правові питання. Право України. 2005. № 1. С. 76–79.

Карцев В. Основні компоненти структури суспільства: структурофіксуюча складова. Людина і політика. 2012. № 2. С.51−63.

Дубич К.В. Соціальне замовлення – ефективний механізм надання соціальних послуг в Україні. Державне управління: теорія і практика. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Dutp_2013_1_14.pdf. (дата звернення: 10.03.2021 р.)

Дубич К.В. Сучасна система надання соціальних послуг України. Державне управління. 2015. № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=821. (дата звернення: 26.03.2021 р.)

Ковбасюк Ю.В. Державне управління: підручник. Дніпропетровськ: НАДУ , 2012. Т. 1. 564 с.

Федорчак О.В. Проектний підхід як інноваційний механізм державного управління. Державне управління: теорія та практика: електронний науковий фаховий журнал. Вип. 1. Київ: НАДУ, 2006. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2006-1/txts/TEXNOLOGIYA/06fovmdu.pdf. (дата звернення: 15.12.2020 р.)

A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Pennsylvania: Project Management Institute, 2000. 216 p.

Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003. P.230–267.

Козаченко Т.П. Публічне управління на засадах проектного менеджменту: сучасний погляд. Держава та регіони. Серія: Державне управління/ 2018. № 2 (62). С.50−55.

Чемерис А. Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський вимір для України. Практичний посібник; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Київ: ТОВ «Софія-А», 2012. 80 с.

References

Buyanova, M.O., Kobzeva, S.I., & Kondratieva, Z.A. (2013). Pravo sotsyalnoho obespechenyia [Social security law]. KNORUS. [in Russia].

Semigina, T.V. (2005). Porivnialna sotsialna polityka [Comparative social policy]. MAUP. [in Ukrainian].

Skuratovsky, V.A., & Paliy, O.M. (2002). Osnovy sotsialnoi polityky [Fundamentals of social policy]. MAUP. [in Ukrainian].

Grushko, V.I. (2006). Pensiina systema Ukrainy [Pension system of Ukraine]. AST. [in Ukrainian].

Stashkiv, B.I. (2005). Sotsialne obsluhovuvannia u systemi sotsialnoho zabezpechennia: pravovi pytannia [Social services in the social security system: legal issues]. Law of Ukraine,1, 76–79. [in Ukrainian].

Kartsev, V. (2012). Osnovni komponenty struktury suspilstva: strukturofiksuiucha skladova [The main components of the structure of society: structure-fixing component]. Man and politics, 2, 51−63. [in Ukrainian].

Dubic, K.V. (2013). Sotsialne zamovlennia – efektyvnyi mekhanizm nadannia sotsialnykh posluh v Ukraini [Social order is an effective mechanism for providing social services in Ukraine]. Public administration: theory and practice, 1, URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Dutp_2013_1_14.pdf. [in Ukrainian].

Dubich, K.V. (2015). Suchasna systema nadannia sotsialnykh posluh Ukrainy [Modern system of providing social services in Ukraine]. Public administration, 3, URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=821. [in Ukrainian].

Kovbasyuk, Yu.V. (2012). Derzhavne upravlinnia [Public administration]. Volume 1. NADU. [in Ukrainian].

Fedorchak, O.V. (2006). Proektnyi pidkhid yak innovatsiinyi mekhanizm derzhavnoho upravlinnia [Project approach as an innovative mechanism of public administration]. Public administration: theory and practice: electronic scientific professional journal, 1, URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2006-1/txts/TEXNOLOGIYA/06fovmdu.pdf. [in Ukrainian].

A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (2000). Project Management Institute.

Kerzner, H. (2003). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. John Wiley & Sons, Inc.

Kozachenko, T.P. (2018). Publichne upravlinnia na zasadakh proektnoho menedzhmentu: suchasnyi pohliad [Public administration on the basis of project management: a modern view]. State and regions. Series: Public Administration, 2 (62), 50−55. [in Ukrainian].

Chemerys, A. (2012). Rozroblennia ta upravlinnia proektamy u publichnii sferi: yevropeiskyi vymir dlia Ukrainy [Development and management of projects in the public sphere: the European dimension for Ukraine]. Sophia−A. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті