ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Автор(и)

  • Diana Romanovska НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3004-6734
  • Roksolana Mintianska Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.365-370

Ключові слова:

карантин; пандемія COVID-19; дистанційне навчання; психологічний супровід; фахівці психологічної служби; Інтернет-ресурси.

Анотація

Актуальність проблеми визначається відсутністю досліджень, які допомогли б шкільним психологам, соціальним педагогам надавати якісні освітні послуги в умовах дистанційного навчання. Метою статті є представлення результатів дослідження особливостей психологічного супроводу освітнього процесу в умовах карантину, досвіду роботи науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи ІППО Чернівецької області, визначення стратегій науково-методичного супроводу діяльності фахівців психологічної служби. У статті проаналізовано кількісні показники онлайн-діяльності фахівців психологічної служби, тематику звернень з боку учнів, батьків, вчителів у період карантину, Інтренет-ресурси, які використовуються у процесі психологічної допомоги. Встановлено, що карантин знизив продуктивність діяльності фахівців психологічної служби закладів освіти. Практичні психологи виконали своє професійне навантаження щодо роботи із здобувачами освіти на 18,8%, а соціальні педагоги на 9,7%. Значна частина учнів не була охоплена психологічним супроводом, соціально-педагогічною допомогою. Визначено основні стратегії науково-методичного супроводу діяльності фахівців: розвиток аутопсихологічної компетентності та саморегуляції; розвиток цифрової компетентності; розробка інструментів професійної діяльності з гармонізації психоемоційного стану, відновлення психічного здоров’я у постраждалих від пандемії COVID-19.

Біографії авторів

Diana Romanovska, НАПН України

кандидат психологічних наук

старший науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи 

завідувач науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Roksolana Mintianska , Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

методист науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи

Посилання

Список використаної літератури

Мицько В.М. Специфіка дистанційного психологічного консультування в мережі Інтернет. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. 2011. Вип. 1. С.68-80.

Панок В.Г., Марухіна І.І., Романовська Д.Д. Психологічний супровід освіти в умовах пандемії. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2020, 2 (2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-12-2.

Романовська Д.Д. Особистісні стратегії професійної діяльності психологів: монографія / за наук. ред. В.В. Рибалки. Чернівці: Технодрук, 2014. 245 с.

Романовська Д.Д., Швачій Р.А. Соціально-психологічні аспекти пандемії COVID-19: стратегії психологічної допомоги у закладах освіти. Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. 2021. № 21. С.195-200.

Івашньова С.В. Використання соціальних сервісів та соціальних мереж в освіті. Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2012. № 2. С.15-17.

Тащенко А. Соцмережі як джерело інформації. 2020. URL: http://rb.com.ua/uk/blog-uk/omnibus-uk/socmerezhi-jak-dzherelo-informacii (дата звернення 02.03.2021).

References

Myts'ko, V.M. (2011). Spetsyfika dystantsiinoho psykholohichnoho konsul'tuvannia v merezhi Internet. [Specificity of remote psychological counseling on the Internet]. Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. Series Psychological, 1, 68-80. [in Ukrainian].

Panok, V.H., Marukhina, I.I., & Romanovs'ka, D.D. (2020). Psykholohichnyi suprovid osvity v umovakh pandemii. [Psychological support of education in a pandemic]. Bulletin of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 2 (2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-12-2. [in Ukrainian].

Romanovs'ka, D.D. (2014) Osobystisni stratehii profesiinoi diial'nosti psykholohiv [Personal strategies for professional activity of psychologists]. Tehnodruk. [in Ukrainian].

Romanovs'ka, D.D., & Shvachii, R.A. (2021). Sotsial'no-psykholohichni aspekty pandemii COVID-19: stratehii psykholohichnoi dopomohy u zakladakh osvity. [Socio-psychological consequences of the covid-19 pandemic: strategies of psychological assistance in educational institutions]. Habitus. Scientific Journal of Sociology and Psychology, 21, 195-200. [in Ukrainian].

Ivashn'ova, S.V. (2012). Vykorystannia sotsial'nykh servisiv ta sotsial'nykh merezh v osviti. [Use of social services and social networks in education]. Scientific notes of NSU name M.Gogol. Psychological and pedagogical sciences, 2, 15−17. [in Ukrainian].

Taschenko, A. (2020). Sotsmerezhi yak dzherelo informatsii [Social network as a source of information]. http://rb.com.ua/uk/blog-uk/omnibus-uk/socmerezhi-jak-dzherelo-informacii/. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті