БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ» У НОРМАТИВНОМУ КОНТЕКСТІ ТА ПРАКТИЦІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Igor Smagin КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3464-4595

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.375-380

Ключові слова:

кваліфікація; підвищення кваліфікації; діяльність з підвищення кваліфікації; результат підвищення кваліфікації.

Анотація

Поняття «підвищення кваліфікації» не має однозначного наукового й нормативного визначення, що ускладнює його використання в практиці освітньої діяльності та в текстах проєктів нормативних актів, які регулюватимуть освіту дорослих. Метою статті є уточнення змісту поняття «підвищення кваліфікації» і визначення доцільності його використання для характеристики освітньої діяльності та її результатів у сфері післядипломної педагогічної освіти. На основі порівняльного аналізу поняття «підвищення кваліфікації» з різних нормативних і наукових джерел сформульовано авторське трактування змісту аналізованого понятійного конструкта. Зроблено висновок, що підвищення кваліфікації педагогічних працівників – це вид освітньої діяльності в межах освіти дорослих, що здійснюється відповідно до встановлених процедурних вимог, результатом якої є визначені освітньою програмою чи договором та розвинені в неформальній чи інформальній освіті професійні компетентності з переліку, затвердженого професійними стандартами й напрямами підвищення кваліфікації. З нормативної точки зору, не кожна освітня чи самоосвітня діяльність є підвищенням кваліфікації. Такою діяльністю визнаємо лише ту, що підтверджена підсумковим документом легітимного провайдера на основі опрацьованої освітньої програми та за умов дотримання унормованої процедури.

Біографія автора

Igor Smagin, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради

доктор педагогічних наук, доцент

кафедра методики викладання навчальних предметів

Посилання

Список використаної літератури

Бондар В. Термінологічний бум у педагогіці: методологічний аналіз. Шлях освіти. 2001. № 4. С.7–10.

Арешонков В. Ю. Педагогічна самоорганізація в системі безперервної освіти: термінологічно понятійний аналіз Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2007. № 32. С.30–35.

Іванова С. Термінологічно-понятійні проблеми у процесі інспектування діяльності вищих закладів післядипломної педагогічної освіти державною інспекцією навчальних закладів України. Нова педагогічна думка. 2013. № 3. С. 59–63.

Олійник В. В. Управління розвитком системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти. К.: ЦІППО, 2001. 207 с.

Бабушко С. Аналіз відповідності вітчизняної та англомовної термінології (на прикладі концепту «професійний розвиток фахівців сфери туризму»). Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2013. Вип. 7. С. 274–282.

Смагіна Т. М. Зміщення акцентів з hard skills на soft skills в підвищенні професійної компетентності педагогів у системі післядипломної освіти. Розвиток професійної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти регіону: збірник матеріалів конференції / За ред. О. В. Пастовенського. Житомир: КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, 2017. С. 21–28.

Смагін І. Якість освітніх послуг з підвищення кваліфікації: визначення поняття з позицій діяльнісно-функціонального підходу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород, 2020. Випуск 2 (47). С. 171–175.

Селігей П.О. Іменниковість versus дієслівність: у пошуках золотої середини. Мовознавство. 2014. № 4. С. 36–55.

Рибалка В. Професійний розвиток / Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України; відп. ред. В. Г. Кремень. К., 2008. 1036 с.

References

Bondar, V. (2001). Terminolohichnyi bum u pedahohitsi: metodolohichnyi analiz [Terminological boom in pedagogy: methodological analysis]. The Path of Education, 4, 7–10. [in Ukrainian].

Areshonkov, V. Yu. (2007). Pedahohichna samoorhanizatsiia v systemi bezperervnoi osvity: terminolohichno poniatiinyi analiz [Pedagogical self-organization in the system of continuing education: terminological conceptual analysis]. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal, 32, 30–35. [in Ukrainian].

Ivanova, S. (2013). Terminolohichno-poniatiini problemy u protsesi inspektuvannia diialnosti vyshchykh zakladiv pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity derzhavnoiu inspektsiieiu navchalnykh zakladiv Ukrainy [Terminological and conceptual problems in the process of inspecting the activities of higher education institutions of postgraduate pedagogical education by the state inspection of educational institutions of Ukraine]. New Pedagogical Thought, 3, 59–63. [in Ukrainian].

Oliinyk, V. V. (2001). Upravlinnia rozvytkom systemy pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv profesiino-tekhnichnoi osvity [Management of the development of the system of advanced training of pedagogical workers of vocational education]. CIPE. [in Ukrainian].

Babushko, S. (2013). Analiz vidpovidnosti vitchyznianoi ta anhlomovnoi terminolohii (na prykladi kontseptu «profesiinyi rozvytok fakhivtsiv sfery turyzmu») [Analysis of the correspondence of domestic and English terminology (on the example of the concept «professional development of tourism professionals»)]. Adult Education: Theory, Experience,Perspectives, 7, 274–282. [in Ukrainian].

Smahina, T. M. (2017). Zmishchennia aktsentiv z hard skills na soft skills v pidvyshchenni profesiinoi kompetentnosti pedahohiv u systemi pisliadyplomnoi osvity [Shifting the emphasis from hard skills to soft skills in improving the professional competence of teachers in the system of postgraduate education]. In O. V. Pastovensky (Ed.). Proceeding of conference − Development of professional competence of teachers in the system of postgraduate pedagogical education of the region (pp.21−28). Zhytomyr Regional Institute of postgraduate pedagogical education of Zhytomyr Regional Council. [in Ukrainian].

Smahin, I. (2020). Yakist osvitnikh posluh z pidvyshchennia kvalifikatsii: vyznachennia poniattia z pozytsii diialnisno-funktsionalnoho pidkhodu [Quality of educational services for professional development: definition of the concept from the standpoint of activity-functional approach]. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 2 (47), 171−175. [in Ukrainian].

Selihei, P. O. (2014). Imennykovist versus diieslivnist: u poshukakh zolotoi seredyny [Substantivity versus verb ality: in search of the golden mean]. Movoznavstvo: Scientific and theoretical journal, 4, 36–55. [in Ukrainian].

Rybalka, V. (2008). Profesiinyi rozvytok [Professional development]. In Kremeny, V. G. (Ed.). Entsyklopediya osvity [Entsyklopediia of education] (p. 733). Yurinkom Inter. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті