ФЕНОМЕН ІНТЕРНЕТ-АДИКЦІЇ ЯК ГОЛОВНА ДЕТЕРМІНАНТА ПАТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.381-383

Ключові слова:

адиктивна поведінка; консюмеризм; глобалізація; інтернет-залежність.

Анотація

В наш час відбувається швидкий розвиток адиктивної поведінки в усьому світі, яка зумовлена ускладненням соціального середовища. Традиційні види адиктивної поведінки починають конкурувати з новими – ігрова та комп’ютерна залежність. Простежується чітка залежність: збільшення загального поширення адикцій у періоди соціальних потрясінь, прехідні, кризові періоди історії. Серед причин, що зумовили розвиток адиктивних форм поведінки у нашій країні, безумовно, самими вагомими є наступні: соціально-економічна криза, ціннісно-ідеологічна, розшарування в суспільстві; експансія західної культури та пропаганда західного стилю життя; нормативно-правова криза, активне застосування новітніх комунікаційних технологій. Зміни соціальної взаємодії, що виникли внаслідок впливу Інтернет-користування, є латентними дисфункціями. Поряд із позитивними функціональними особливостями які має Інтернет, він впливає і на формування Інтернет-залежної поведінки. Мета статті: з’ясувати наслідки глобалізаційних процесів які за допомогою інтернет мереж спровокували культурну кризу, деформуючи світоглядну систему та ціннісні орієнтації населення та зумовили появу нових форм адиктивної поведінки. Застосовані методи дослідження: використано прийом абстрагування.

Біографія автора

Oksana Smuk , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат психологічних наук, доцент

кафедра психології

Посилання

Список використаної літератури

Удовик С. Л. Глобализация: семиотические подходы. К.: Ваклер, 2002. 480 с.

Сибрук Дж. Культура маркетинга. URL: http://artguide.com/posts/177-dzhon-sibruk-nobrow-r-kul-tura-markietingha-markietingh-kul-tury-m-ad-marginem-2012-202 (дата звернення: 19.10.2020)

Ritzer G. Mcdonaldization. The Reader. 3d ed. London: Pine Forge Press, 2007. 320 p.

Inglehart R. Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in Societies. Princeton: Princeton University Press, 1997. 464 p.

Goldberg I. Internet Addictive Disorder. URL: http://www.psycom.net/iadcriteria.html (дата звернення: 19.10.2020)

Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика . Москва: Моск. психол.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО «Модек», 2003. 240 с.

Войскунский А.Е. Интернет – новая область исследований в психологической науке. Ученые записки кафедры общей психологии МГУ. Вып. 1. 2002. С.82–101.

Young K.S. Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, And Treatment. URL. http://www.netaddiction.com/articles/symptoms.htm (дата звернення: 19.10.2020)

Минаков А.В. Некоторые психологические свойства и особенности Інтернет как нового слоя реальности. URL: http://www.vspu.ac.ru/vip/index.html (дата звернення: 19.10.2020)

Бурова В.А. Социально-психологические аспекты Інтернет-зависимости. URL: http://user.lvs.ru/vita (дата звернення: 20.10.2020)

References

Udovik, S.L. (2002). Hlobalyzatsyia: semyotycheskye podkhody [Globalization: semiotic approaches]. Vakler. [in Russian].

Sybruk Dzh. Kultura marketynha [The culture of marketing]. http://artguide.com/posts/177-dzhon-sibruk-nobrow-r-kul-tura-markietingha-markietingh-kul-tury-m-ad-marginem-2012-202.

Ritzer, G. (2007). Mcdonaldization. The Reader. Pine Forge Press.

Inglehart, R. (1997). Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in Societies. Princeton University Press.

Goldberg, I. Internet Addictive Disorder http://www.psycom.net/iadcriteria.html

Gogoleva, A.V. (2003). Addiktivnoe povedenie i ego profilaktika [Addictive behavior and its prevention]. Modek. [in Russian].

Voiskunskyi, A.E. (2002). Internet – novaya oblast' issledovaniy v psikhologicheskoy nauke [The Internet is a new area of research in psychological science]. Uchenyye zapiski kafedry obshchey psikhologii MGU, 1, 82–101. [in Russian].

Young, K.S. Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, And Treatment http://www.netaddiction.com/articles/symptoms.htm.

Mynakov, A.V. Nekotoryye psikhologicheskiye svoystva i osobennosti Ínternet kak novogo sloya real'nosti [Some psychological properties and features of the Internet as a new layer of reality]. http://www.vspu.ac.ru/vip/index.html.

Burova, V.A. Sotsialno-psykhologicheskie aspekty Internet-zavisimosti [Socio-psychological aspects of Internet addiction]. http://user.lvs.ru/vita.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті