НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.396-399

Ключові слова:

благодійна діяльність; законодавство; нормативно-правові акти; Україна.

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі формування нормативно-правового законодавства щодо благодійної діяльності в Україні, адже благодійництво та благодійна діяльність в умовах трансформаційних викликів стала вагомою частиною соціально-правового життя України у подоланні кризових явищ в економічній, політичній, соціальній, медичній та ін. галузях. Мета статті: проаналізувати нормативно-правове законодавство у сфері регулювання благодійної діяльності в Україні. Під час проведення дослідження було застосовано конкретно-пошуковий (теоретичний аналіз, синтез, систематизація чинних нормативно-правових документів) та метод теоретико-структурного уточнення понятійного апарату. Результати дослідження: 1) феномен «благодійна діяльність» є багатогранним: розглядається вченими з різних позицій – правового, економічного, соціального, педагогічного, філософського; 2) аналіз нормативно-правової бази, що забезпечують розвиток благодійних організацій в Україні засвідчив, що найгострішою на сучасному етапі залишається проблема ефективності механізму захисту від шахрайства й інших зловживань у сфері благодійної діяльності; 3) незважаючи на загалом позитивні зрушення в регулюванні здійснення благодійної діяльності в Україні, ця сфера потребує комплексної реформи, головне завдання якої – вдосконалення чинного законодавства України в сфері благодійної діяльності.

Біографія автора

Viktoriia Stynska, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор педагогічних наук, професор

кафедра педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика

Посилання

Список використаної літератури

Словник української мови: в 11 томах. 1970. Том 1. С.192.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел]. К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. 1440 с.

Словник із соціальної роботи. URL: https://slovnyk.me/dict/socialwork/благодійність (дата звернення 02.02.2021).

Великий енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. К.: Юридична думка, 2007. 992 с.

Строгаль М.О. Благодійність і фандрейзинг: зарубіжний досвід. Культура України. 2016. Вип. 52. С.46–56.

Ільченко О. Ґенеза понять «благодійність» та «благодійна діяльність», їх співвідношення, взаємозв’язок і взаємозумовленість. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2011_1_25. (дата звернення 02.02.2021).

Про благодійні фонди: Пост. Верховної Ради України від 26.10.1992 р., № 2731– ХІІ. Відом. Верхов. Ради України. 1992. № 52. Ст. 687. (із змін. від 11.11.1993 р.)

Завидняк І.О., Цимбал П. В., Омельчук Л. В. Благодійні організації в Україні: адміністративно-правовий статус та шляхи його реформування: монографія. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 192 с.

Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16.09.1997 р. № 531/97–ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531/97-вр#Text (дата звернення 02.02.2021).

Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р., № 382. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/382-98-п#Text (дата звернення 02.02.2021).

Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22 листопада 1999 р., № 1192–ХІV. Редакція від 13.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text (дата звернення 02.02.2021).

Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.2012 р. № 5073-VI. Редакція від 27.02.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text (дата звернення 02.02.2021).

Асадчев Ю. Проблемні аспекти діяльності благодійних організацій в Україні та шляхи їх вирішення. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010473 (дата звернення 03.02.2021).

Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#Text (дата звернення 04.02.2021).

Розвиток благодійності в Україні. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gromadyanske-suspilstvo/rozvitok-blagodiynosti-v-ukraini (дата звернення 04.02.2021).

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку благодійної діяльності: проєкт Закону України № 8237 від 05.04.2018 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63800 (дата звернення 04.02.2021).

References

Slovnyk ukrainskoi movy v 11 tomakh. (1970). [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes]. Vol. 1. Naukova Dumka. [in Ukrainian].

Busel, V.T. (Ed.). (2004). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Perun. [in Ukrainian].

Slovnyk iz sotsialnoi roboty [Online Dictionary of social work]. URL: https://slovnyk.me/dict/socialwork/blahodiinist.

Shemshuchenko, Yu. S. (Ed.) (2007). Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk [Large encyclopedic legal dictionary]. Yurydychna dumka. [in Ukrainian].

Strohal, M.O. (2016). Blahodiinist i fandreizynh: zarubizhnyi dosvid [Charity and fundraising: foreign experience]. Kultura Ukrainy, 52, 46–56. [in Ukrainian].

Ilchenko, O. (2011). Geneza poniat «blahodiinist» ta «blahodiina diialnist», yikh spivvidnoshennia, vzaiemozviazok i vzaiemozumovlenist [Genesis of concepts «charity» and «eleemosynary activity», their correlation, intercommunication and interconditionaliti]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2011_1_25.

Pro blahodiini fondy: Post. Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 26.10.1992 r., № 2731– KhII. [About charitable foundations: Post. The Verkhovna Rada of Ukraine of October 26, 1992, № 2731– XII]. Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy. 1992. № 52. St. 687. (iz zmin. vid 11.11.1993 r.)

Zavydniak, I.O., Tsymbal, P.V., & Omelchuk, L.V. (2019). Blahodiini orhanizatsii v Ukraini: administratyvno-pravovyi status ta shliakhy yoho reformuvannia [Charitable organizations in Ukraine: administrative and legal status and ways to reform it]. Universytet DFS Ukrainy. [in Ukrainian].

Pro blahodiinytstvo ta blahodiini orhanizatsii: Zakon Ukrainy vid 16.09.1997 r. № 531/97–VR. [On charity and charitable organizations: Law of Ukraine of 16.09.1997 № 531/97–VR]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531/97-vr#Text

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok derzhavnoi reiestratsii blahodiinykh orhanizatsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.03.1998 r., № 382. [On approval of the Regulations on the procedure for state registration of charitable organizations: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 30, 1998, № 382]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/382-98-p#Text

Pro humanitarnu dopomohu: Zakon Ukrainy vid 22 lystopada 1999 r., № 1192–KhIV. Redaktsiia vid 13.02.2020. [On humanitarian aid: Law of Ukraine of November 22, 1999, № 1192 – XIV. Edited from 13.02.2020]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text

Pro blahodiinu diialnist ta blahodiini orhanizatsii: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 r. № 5073-VI. Redaktsiia vid 27.02.2020 r. [On charitable activities and charitable organizations: Law of Ukraine of 05.07.2012 № 5073-VI]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text

Asadchev, Yu. (2018). Problemni aspekty diialnosti blahodiinykh orhanizatsii v Ukraini ta shliakhy yikh vyrishennia [Problematic aspects of charitable organizations in Ukraine and ways to solve them]. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010473

Natsionalna stratehiia spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini na 2016–2020 roky. [National Strategy for Promoting Civil Society Development in Ukraine for 2016–2020]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#Text.

Rozvytok blahodiinosti v Ukraini. [Development of charity in Ukraine]. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gromadyanske-suspilstvo/rozvitok-blagodiynosti-v-ukraini

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo spryiannia rozvytku blahodiinoi diialnosti: proiekt Zakonu Ukrainy № 8237 vid 05.04.2018 r. [On amendments to the Tax Code of Ukraine to promote the development of charitable activities: the draft Law of Ukraine № 8237 of 05.04.2018]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63800

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті