ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.405-409

Ключові слова:

менеджмент освіти; фахівець з менеджменту освіти; професійна підготовка.

Анотація

Мета статті: обґрунтувати особливості підготовки фахівців з менеджменту освіти в Україні. Застосовано такі методи дослідження: аналіз наукових розробок та нормативних джерел – з метою з’ясування стратегії розвитку професійної підготовки фахівців з менеджменту, вивчення документальних джерел та інформаційних сайтів закладів вищої освіти – для визначення особливостей освітніх програм, узагальнення змістових характеристик – для формулювання висновків. В статті здійснено обґрунтування підготовки фахівців з менеджменту освіти в Україні. Проаналізовано Стандарт вищої освіти України із галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності: 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня, що частково регламентує професійну підготовку у галузі менеджменту освіти. Виявлено, що підготовка фахівців з менеджменту освіти в Україні здійснюється в рамках магістратури та докторантури. Наголошено, що соціально-економічні зміни в Україні, процеси глобалізації та інтеграції світової спільноти, наміри України щодо входження в європейський освітній простір зумовили необхідність модернізації системи професійної підготовки майбутніх фахівців. Виокремлено засади забезпечення освітнього ринку праці висококваліфікованими фахівцями з менеджменту освіти: національна ідея вищої освіти, впровадженням сучасних інноваційних технологій навчання на основі високого рівня інформатизації навчального процесу; розвиток професійної підготовки фахівців з менеджменту освіти у контексті тенденцій розвитку світових освітніх систем, зокрема європейських.

Біографія автора

Oksana Tovkanets, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор педагогічних наук, доцент

кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Посилання

Список використаної літератури

Авшенюк Н.М. Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів. Аналітичні матеріали. Київ: ДКС «Центр», 2017. 83 c.

Афанасьєва Л.В. Формування професійної компетентності майбутнього менеджера. URL: http://www.Rusnauka.com/23_D_2009/Economics (дата звернення: 02.03.2021).

Державна кадрова політика в Україні: стан проблеми та перспективи розвитку: URL: http://www.academy.gov.ua. (дата звернення: 02.03.2021).

Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста». URL: https://eulaw.ru/content/novaya-evropejskaya-strategiya-evropa-2020 (дата звернення: 02.03.2021).

Інчхонська декларація «Концепція розвитку освіти до 2030 року». URL: https://pon.org.ua/international/4171-inchxonska-deklaraciya-koncepciya-rozvitku-osviti.html (дата звернення: 02.03.2021).

Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника. Харків: Основа, 2007. 448 с.

Освітньо-професійна програма «Менеджмент (Управління навчальним закладом)». Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка URL: http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/proekt-upravlinnya-navchalnim-zakladom-magistr-2020.pdf (дата звернення: 02.03.2021).

Офіційний сайт Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. URL: https://www.hneu.edu.ua/osvitni-programy-hneu-im-s-kuznetsya (дата звернення: 02.03.2021).

Львівська політехніка. URL: https://lpnu.ua/education/majors/ subject/ILPIE/8.073.00.14/19/2020/ua/full/1/1787 (дата звернення: 02.03.2021).

Присвітла О.В. Домінанти розвитку вищої освіти в умовах глобального ринку освітніх послуг. Дисертація на здобуття ступеня кандидата економічних наук; спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро. 2016. 276 с.

Програма ООН «Трансформація нашого світу: Порядок денний стійкого розвитку 2030». URL: http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015 (дата звернення: 02.03.2021).

References

Avshenyuk, N.M. (2017). Zarubizhnyi dosvid profesiinoi pidhotovky pedahohiv. Analitychni materialy [Foreign experience in teacher training. Analytical materials]. DKS Center. [in Ukrainian].

Afanasieva, L.V. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho menedzhera [Formation of professional competence of the future manager]. http://www.Rusnauka.com/23_D_2009/Economics. [in Ukrainian].

Derzhavna kadrova polityka v Ukraini: stan problemy ta perspektyvy rozvytku [State personnel policy in Ukraine: the state of the problem and prospects for development]. http://www.academy.gov.ua. [in Ukrainian].

Evropa 2020: stratehyia razumnoho, ustoichyvoho y vseobъemliushcheho rosta [Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth]. https://eulaw.ru/content/novaya-evropejskaya-strategiya-evropa-2020 [in Ukrainian].

Inchkhonska deklaratsiia «Kontseptsiia rozvytku osvity do 2030 roku [Incheon Declaration «Concept of Education Development until 2030»]. https://pon.org.ua/international/4171-inchxonska-deklaraciya-koncepciya-rozvitku-osviti.html. [in Ukrainian].

Marmaza, O.I. (2007). Menedzhment v osviti: dorozhnia karta kerivnyka [Management in education: a road map of the head]. Basis. [in Ukrainian].

Osvitno-profesiina prohrama «Menedzhment» [Educational and professional program «Management (Management of the educational institution)»]. Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University. http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/proekt-upravlinnya-navchalnim-zakladom-magistr-2020.pdf. [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Kharkivskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu imeni Semena Kuznetsia [Official site of Kharkiv National Economic University named after Semyon Kuznets]. https: //www.hneu.edu.ua/osvitni-programy-hneu-im-s-kuznetsya. [in Ukrainian].

Lvivska politekhnika [Lviv Polytechnic]. https://lpnu.ua/education/majors/subject/ILPIE/8.073.00.14/19/2020/ua/full/1/1787. [in Ukrainian].

Prisvitla, O.V. (2016). Dominanty rozvytku vyshchoi osvity v umovakh hlobalnoho rynku osvitnikh posluh [Dominants of higher education development in the global market of educational services] [Unpublished Candidate Dissertation]. Oles Honchar Dnipropetrovsk National University. [in Ukrainian].

Prohrama OON «Transformatsiia nashoho svitu: Poriadok dennyi stiikoho rozvytku 2030» [UN Program «Transformation of our world: Agenda for sustainable development 2030»]. http://sdg.org.ua/en/resources-2/344-2030-2015. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Як цитувати

Tovkanets, . O. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(48), 405–409. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.405-409

Номер

Розділ

Статті