СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ТА ЧЛЕНАМИ ЇХ СІМЕЙ ТА ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ І ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.414-418

Ключові слова:

військово-соціальна робота; соціальна робота з військовослужбовцями і членам їх сімей; соціальна допомога; підтримка; патронаж; інваліди; благочинність.

Анотація

Стаття присвячена соціальній роботі з військовослужбовцями і членами їх сімей та військово-соціальній роботі. Автори узагальнюють такий наявний досвід в Україні і за кордоном в історії соціальної роботи. Це важливо для вироблення ефективних підходів, форм, методів, технологій і методик такої роботи в сучасній Україні, вибору напрямків вирішення соціальних проблем військовослужбовців і членів їх сімей в умовах військового конфлікту. Метою статті є узагальнення досвіду такої роботи в історії соціальної роботи з військовослужбовцями і членами їх сімей. Методами дослідження є узагальнення, конкретизація, синтез, теоретичний аналіз джерел. Результатами дослідження є визначення видів, форм, змісту соціальної роботи державних і недержавних соціальних служб в громаді, військово-соціальної роботи з військовослужбовцями і членами їх сімей, їх можливостей застосуванняі поєднання ресурсів в Україні сьогодні.

Біографії авторів

Irina Trubavina, Національна академія Національної гвардії України

доктор педагогічних наук, професор

професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Liudmyla Tsybulko , Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

доктор педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри педагогіки

Anna Martyniuk , Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

кандидат педагогічних наук

кафедра англійської мови

Посилання

Список використаної літератури

Трубавина И.Н. Сущность семейноцентрического подхода в социально-педагогической деятельности. Формирование профессиональной компетентности социальных педагогов и социальных работников: проблемы, тенденции, перспективы, Мозырь, 24 марта 2016 г. [редкол.: М.В.Емельянова и др.]. Мозырь: МГПУ, 2016. С.166−170.

Бойцова Н.А., Гелюх О.М., Григораш Т.М. [та ін.]. Агресія. Анексія. Конфлікт. Соціально-педагогічна та психологічна відповідь на виклики для дітей: метод. рек. для педагогів дошк. навч. закл. / НАПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди [за заг. ред.: К.Б.Левченко, В.Г.Панок, Л.Г.Ковальчук]. Київ: Агенство «Україна», 2016. 100 с.

Олексюк Н.С. Соціальна підтримка військовослужбовців Збройних Сил як важливий напрям соціальної політики у США. Соціальна робота з різними категоріями населення у територіальній громаді: українські реалії та міжнародний досвід: колективна монографія / За ред. В.Поліщук, Н.Горішна, Г.Слозанська та ін. Тернопіль: Осадча Ю.В., 2018. С.182–196.

Манохіна І.В. Соціально-педагогічна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування: навчальний посібник Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. 276 с.

Бриндіков Ю.Л. Зарубіжний досвід реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Секція 5 «Соціальна педагогіка». 2017. №2 (78). С.195-200.

Олексюк Н.С. Соціально-педагогічна робота з сім’ями військовослужбовців в умовах реформування Збройних Сил України: монографія. Київ: Видавничий дім «Слово», 2011. 304 с.

Трубавіна І.М., Каліна К.Є., Байдала В.В. До питання про теоретичні основи соціальної роботи з військовослужбовцями (на основі світових і вітчизняних теорій). Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2020. № 7 (338). С.211–224.

Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. К.:ІСДО, 1996. 380 с.

Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Губко О.Т. Українська козацька педагогіка і духовність. Українське довкілля: проблеми, пошуки, творчі знахідки: зб. наук. праць. Умань: УДПІ, 1995. С.98−100.

Горілий А.Г. Історія соціальної роботи: навчальний посібник. Тернопіль: Видавництво Астон. 2004. 174 с.

Мигович І. Становлення соціальної роботи як науки в Україні. Соціальна політика і соціальна робота. 1998. № 1-2. С.72−77.

Темникова Л.А. Проблема возрождения духовно-православной культуры общества в процессе подготовки специалистов социальной работы. Этика социальной работы. М.: СТИ МГУС, 2000. С.107−115.

Жижко Е.В. Конфессиально-этические основания социальной работы в христианских странах. Этика социальной работы. М.: СТИ МГУС, 2000. С.58−76.

Архангельский В.М. Филантропические начинания русского правительства XVIII века. Смоленск: Б.и., 1910. 26 с.

Максимов Е. Историко-статистический очерк благотворительности в России. Антология социальной работы: в 3 т. М.: Сварогъ. НВФСПТ, 1994. Т.1: История социальной помощи в России. С.6−14.

References

Trubavina, I.N. (2016). Sushchnost' semeynotsentricheskogo podkhoda v sotsial'no-pedagogicheskoy deyatel'nosti [The essence of the family-centric approach in social and pedagogical activity. In M.V.Yemelyanova (Ed.) Formirovaniye professional'noy kompetentnosti sotsial'nykh pedagogov i sotsial'nykh rabotnikov: problemy, tendentsii, perspektivy [Social pedagogues and social workers professional competence development: problems, trends, prospects] (pp.166−170). I.P.Shamyakin Mozyr State Pedagogic University. [in Russian].

Boytsova, N.A., Helyukh, O.M., & Hryhorash, T.M. (2016). Ahresiya. Aneksiya. Konflikt. Sotsialʹno-pedahohichna ta psykholohichna vidpovidʹ na vyklyky dlya ditey [Aggression. Annexation. Conflict. Socio-pedagogical and psychological response to challenges for children]. Ahenstvo «Ukrayina». [in Ukrainian].

Oleksyuk, N.S. (2018). Sotsialʹna pidtrymka viysʹkovosluzhbovtsiv Zbroynykh Syl yak vazhlyvyy napryam sotsialʹnoyi polityky u SSHA / [Social support of servicemen of the Armed Forces as an important direction of social policy in the United States]. In V.Polishchuk, N.Horishna, & H.Slozansʹka. Sotsialʹna robota z riznymy katehoriyamy naselennya u terytorialʹniy hromadi: ukrayinsʹki realiyi ta mizhnarodnyy dosvid [Social work with different categories of the population in the territorial community: Ukrainian realities and international experience] (pp.182−196). Osadcha. [in Ukrainian].

Manokhina, I.V. (2012). Sotsialʹno-pedahohichna robota z ditʹmy-syrotamy ta ditʹmy, pozbavlenymy batʹkivsʹkoho pikluvannya [Socio-pedagogical work with orphans and children deprived of parental care]. Alʹfred Nobel University. [in Ukrainian].

Bryndikov, Yu.L. (2017). Zarubizhnyy dosvid reabilitatsiyi viysʹkovosluzhbovtsiv – uchasnykiv boyovykh diy [Foreign experience of servicemen the participants of hostilities rehabilitation]. Pedagogical sciences. Social pedagogy, 2 (78), 195-200. [in Ukrainian].

Oleksyuk, N.S. (2011). Sotsialʹno-pedahohichna robota z simʺyamy viysʹkovosluzhbovtsiv v umovakh reformuvannya Zbroynykh Syl Ukrayiny [Socio-pedagogical work with the families of servicemen in the conditions of reforming the Armed Forces of Ukraine]. Slovo. [in Ukrainian].

Trubavina, I.M., Kalina, K.Ye., & Baydala, V.V. (2020). Do pytannya pro teoretychni osnovy sotsialʹnoyi roboty z viysʹkovosluzhbovtsyamy (na osnovi svitovykh i vitchyznyanykh teoriy) [On the question of the theoretical foundations of social work with servicemen (based on world and domestic theories)]. Visnyk of Taras Shevchenko Luhansk National University. Pedagogical sciences, 7 (338), 211–224. [in Ukrainian].

Stelʹmakhovych, M.H. (1996). Ukrayinsʹka rodynna pedahohika [Ukrainian family pedagogy]. ISDO. [in Ukrainian].

Kuzʹ, V.H., Rudenko, Yu.D., & Hubko, O.T. (1995). Ukrayinsʹka kozatsʹka pedahohika i dukhovnistʹ [Ukrainian Cossack pedagogy and spirituality]. Ukrayinsʹke dovkillya: problemy, poshuky, tvorchi znakhidky: zb. nauk. pratsʹ, 98−100. [in Ukrainian].

Horilyy, A.H. (2004). Istoriya sotsialʹnoyi roboty [History of social work]. Aston. [in Ukrainian].

Myhovych, I. (1998). Stanovlennya sotsialʹnoyi roboty yak nauky v Ukrayini [Establishment of social work as a science in Ukraine]. Social policy and social work, 1-2, 72−77. [in Ukrainian].

Temnikova, L.A. (2000). Problema vozrozhdeniya dukhovno-pravoslavnoy kul'tury obshchestva v protsesse podgotovki spetsialistov sotsial'noy raboty [The problem of the revival of the spiritual - Orthodox culture of society in the process of training specialists in social work]. Ethics of social work, 107−115. [in Ukrainian].

Zhizhko, Ye.V. (2000). Konfessial'no-eticheskiye osnovaniya sotsial'noy raboty v khristianskikh stranakh [Confessional and ethical foundations of social work in Christian countries]. Ethics of social work, 58-76. [in Ukrainian].

Arkhangel'skiy, V.M. (1910). Filantropicheskiye nachinaniya russkogo pravitel'stva XVIII veka [Philanthropic beginnings of the Russian government of the 18th century]. B.i. [in Russian].

Maksimov, Ye. (1994). Istoriko-statisticheskiy ocherk blagotvoritel'nosti v Rossii [Historical and statistical sketch of charity in Russia]. Anthology of social work. History of social assistance in Russia, 1, 6−14. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті