ПОРУШЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ У СТОСУНКАХ ДІВЧИНИ І ХЛОПЦЯ

Автор(и)

  • Iryna Furda Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine
  • Tetyana Urbanovska Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine
  • Ivanna Parfanovych Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5300-7092

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.431-434

Ключові слова:

кризи; кризові ситуації; молоді пари; стосунки між хлопцями і дівчатами.

Анотація

Актуальність проблеми порушення комунікації у стосунках хлопця і дівчини, які зустрічаються, в тому, що це має тісний зв’язок з кризовими ситуаціями, кризами, конфліктами, що і призводить до повної деформації стосунків. Дослідження детермінант і наслідків таких комунікаційних порушень дало змогу визначити їх соціально-психологічну природу. Мета дослідження – з’ясувати та розкрити специфіку порушення комунікацій у стосунках хлопця і дівчини, їх зародження, виникнення на початковому етапі спілкування пари. До уваги варто взяти ті прояви, що призводять до серйозних порушень у спілкуванні та призводять до розриву пари, зокрема, означені вище конфлікти, кризові ситуації, кризи. Методи дослідження визначено з огляду на специфіку проблеми, можливості реалізації застосування стосовно молодих пар як теоретичні (аналіз, узагальнення ) та емпіричні (розробка анкети та її проведення, аналіз відповідей та порівняння даних). Для визначення специфіки порушень у стосунках хлопця і дівчини охарактеризовано фактори за особистісними сферами – когнітивною, емоційною, вольовою. Це є основою для їх подолання правильним шляхом, а рекомендації з усунення деформацій, налагодження стосунків допоможе молодим людям правильним шляхом виходити з проблемних, конфліктних. кризових ситуацій. Результати дослідження засвідчують, що молоді люди надають значення всім факторам впливу та правильно розуміють шляхи налагодження міжособистісної комунікації. Однак подолання кризи має бути усвідомленим бажанням обох і вкрай критичні моменти не мають бути мотивом до розлучення, адже з будь якої ситуації є шляхи виходу.

Біографії авторів

Iryna Furda , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

студентка спеціальності «соціальна робота»

факультет педагогіки і психології

Tetyana Urbanovska, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

студентка спеціальності «соціальна робота»

факультет педагогіки і психології

Ivanna Parfanovych, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук, доцент

професор кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти та менеджменту соціокультурної діяльності

Посилання

Список використаних джерел

Гриценко Т. Б. Сімейно-побутова культура та домашня економіка: навчальний посібник / за ред. Т. Б. Гриценко, Т. А. Іщенко, Т. Ф. Мельничук. Київ: Вища освіта, 2004. 480 с.

Сімейне насильство: сутність і профілактика / уклад.: І. І. Парфанович, А. Я. Парфанович. Тернопіль: Вектор, 2016. 80 с.

Кузікова С. Б., Щербакова І. М. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наук. праць / за ред.: С. Б. Кузікової, І. М. Щербакової. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. 408 с.

Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / під керівництвом В. Б. Шапаря. Харків: Прапор, 2009. 672 с.

Семичов С. Б. Теорія криз і психопрофілактика: (огляд літератури). Праці науково-дослідного психоневрологічного інституту імені В. М. Бехтерева. Т. 63: Неврози і прикордонні стани. Кіровоград: Асмат, 1978. С. 96−99.

Богуславська О. Г. Психологічні аспекти національного варіанту глобальної кризи. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2009. Вип. 39. С. 219–228.

References

Hrytsenko, T.B., & Ishchenko, T.A. (Eds.). (2004). Simeino-pobutova kultura ta domashnia ekonomika [Family and household culture and home economy]. Kyiv: Vyshcha osvita [in Ukrainian].

Parfanovych, I.I. & Parfanovych, A.Ya. (2016). Simeine nasylstvo: sutnist i profilaktyka [Domestic violence: essence and prevention]. Vektor [in Ukrainian].

Kuzikova, S.B., & Shcherbakova, I.M. (Eds.). (2016). Osobystist u kryzovykh umovakh ta krytychnykh sytuatsiiakh zhyttia [Critical minds and critical situations of life are special]. SumDPU im. A.S.Makarenka. [in Ukrainian].

Shapar, V.B. (Eds.). (2009). Psykholohichnyi tlumachnyi slovnyk naisuchasnishykh terminiv [Psychological explanatory dictionary of the most modern terms]. Prapor. [in Ukrainian].

Semychov, S.B. (1978). Teoriia kryz i psykhoprofilaktyka [Crisis theory and psychoprophylaxis]. Pratsi naukovo-doslidnoho psykhonevrolohichnoho instytutu imeni V.M.Bekhtereva, 63, 96−99. [in Russian].

Bohuslavska, O.H. (2009). Psykholohichni aspekty natsionalnoho variantu hlobalnoi kryzy [Psychological aspects of the national version of the global crisis]. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 39, 219−228. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті