ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.435-438

Ключові слова:

цифрова трансформація освіти; цифрові технології; інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ); інформаційно-цифрова компетентність; майбутні учителі початкових класів; заклад вищої освіти.

Анотація

У статті розглянуто проблему формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів; розкрито сутність поняття «інформаційно-цифрова компетентність», визначено її компоненти. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних засад та практичних можливостей формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкової школи у закладах вищої освіти. З’ясовано, що сучасний учитель початкової школи повинен орієнтуватися в інформаційному просторі, одержувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог професійної діяльності (створювати текстові документи, таблиці, малюнки, діаграми, презентації; використовувати Інтернет-технології, локальні мережі, бази даних; розробляти власні електронні продукти (електронні розробки уроків; електронні підручники, навчальні програми, демонстраційний матеріал); має оволодіти новими знаннями і вміннями, що допоможуть комфортно працювати та бути конкурентоспроможним в освітньому просторі інформаційного суспільства. На етапі теоретичного дослідження проаналізовано навчальні плани підготовки фахівців галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 013 Початкова освіта Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Біографії авторів

Oksana Tsiuniak, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

доктор педагогічних наук, доцент

професор кафедри педагогіки початкової освіти

 

 

Halyna Rozlutska , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор педагогічних наук, доцент

професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Oksana Kravets , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

старший викладач

кафедра іноземних мов

Посилання

Список використаної літератури

Биков В. Досвід: Цифрове навчальне середовище. «Цифрова компетентність учителя»: URL: http://surl.li/raid. (дата звернення: 28.03.2021 р.)

Концепція Нової української школи. С.11. URL: http://surl.li/raie. (дата звернення: 05.04.2021 р.).

Робоча програма навчальної дисципліни «Методика електронного навчання в початковій школі». URL:https://bit.ly/33qWiba.

Овчарук О.В. Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2013. №7. С.3–6.

Петренко С.В. Інформаційно-цифрова компетентність учня у контексті реформування нової української школи. Інноватика у вихованні. 2017. Вип. 6. С.144−156.

Проект Концепції Цифрової адженди України – 2020. URL: http://surl.li/hahu. (дата звернення: 01.04.2021 р.).

The Digital Competence Framework. URL: http://surl.li/rajh. (дата звернення: 01.04.2021 р.)

References

Bykov, V. Dosvid: Tsyfrove navchalne seredovyshche. «Tsyfrova kompetentnist uchytelia» [Experience: Digital learning environment. Digital competence of the teacher]. http://surl.li/raid. [in Ukrainian].

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly [The concept of the New Ukrainian School]. http://surl.li/raie. [in Ukrainian].

Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny «Metodyka elektronnoho navchannia v pochatkovii shkoli». URL: https://bit.ly/33qWiba. [in Ukrainian].

Ovcharuk, O.V. (2013). Informatsiino-komunikatsiina kompetentnist yak predmet obhovorennia: mizhnarodni pidkhody [Information and communication competence as a subject of discussion: international approaches]. Kompiuter u shkoli ta simi, 7, 3–6. [in Ukrainian].

Petrenko, S.V. (2017). Informatsiino-tsyfrova kompetentnist uchnia u konteksti reformuvannia novoi ukrainskoi shkoly [Information and digital competence of the student in the context of reforming the new Ukrainian school]. Innovatyka u vykhovanni, 6, 144−156. [in Ukrainian].

Proekt Kontseptsii Tsyfrovoi adzhendy Ukrainy – 2020. [Draft Concept of the Digital Agenda of Ukraine - 2020]. http://surl.li/hahu. [in Ukrainian].

The Digital Competence Framework. http://surl.li/rajh.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Як цитувати

Tsiuniak, . O., Rozlutska , H., & Kravets , O. (2021). ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(48), 435–438. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.435-438

Номер

Розділ

Статті