СПІВПРАЦЯ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОЇ ОСВІТИ ЗАКАРПАТТЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ З БЛАГОДІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.439-443

Ключові слова:

інтернати; дитячі будинки; благодійництво; Закарпаття.

Анотація

Діяльність закладів інтернатного типу в Закарпатті першої половини ХХ століття організовувалася та здійснювалася за безпосередньої участі держави, проте активну підтримку життєдіяльності таких закладів здійснювали й різноманітні благодійні організації. Мета дослідження – вивчення напрямів співпраці закладів інтернатного типу в Закарпатті першої половини ХХ століття з благодійними організаціями. Методи дослідження: пошуково-бібліографічний задля вивчення архівних і бібліотечних каталогів, фондів та описів; контент-аналіз архівних матеріалів з метою виявлення ретроособливостей організації і змісту співпраці закладів інтернатного типу Закарпаття з благодійними організаціями; інтерпретації та узагальнення – з метою актуалізації і визначення шляхів упровадження конструктивного історичного досвіду в сучасну практику інституційного догляду, формулювання висновків. Діяльність закладів інтернатного типу першої половини ХХ століття супроводжувалася активною підтримкою благодійних громадських організацій, які діяли в період перебування закарпатських земель у складі Австро-Угорщини та Чехословаччини, серед яких: Ліга захисту дітей (створення інтернатів при ремісничих училищах; проведення благодійних заходів; підтримка сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах; організація кампаній з оздоровлення дітей); спілка «Школская помочь» (співпраця в сфері освіти вихованців дитячих інтернатів, шкільні акції); спілка «Надія» (опіка над дітьми ветеранів війни); спілка церковних учителів (опіка дітьми-сиротами парафіяльних та державних учителів, допомога в навчанні в закладах педагогічної освіти); спілка «Патронаж» (опіка одинокими матерями); консультативний центр «Нашим дітям» (піклування про здоров’я соціально незахищених дітей); Масарикова ліга проти туберкульозу (оздоровлення дітей).

Біографія автора

Mariia Cherepania, Мукачівський державний університет

доктор філософії з педагогічних наук

асистент кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту

Посилання

Список використаної літератури

Törvénycikkaz állami gyermekmenhelyekről: évi VIII 1901. URL: http://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=90100008. (дата звернення: 19.03.2021).

Révai Nagy lexikona. Az Ismeretek Enciklopédiája. Huszon egy kötetben. ІХ kötet. Budapest, Révai testvérek irodalmiin tézet részvény társaság, 1913. 810 old.

Реферат Соціальної Опіки Підкарпатської Русі, м.Ужгород, 1923 р. Розпорядження Міністерства соціальної опіки, листування з шкільним відділом, товариством «Червоного Хреста».ДАЗО. Ф. 37. Оп. 1. Спр. 259. Арк. 1-61.

Реферат Соціальної Опіки Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1926 р. Звіт Мукачівської дитячої консультації «Нашим дітям» за час від жовтня 1921 р. по травень 1926 р. ДАЗО. Ф. 37. Оп. 1. Спр. 426. Арк. 1-4.

Реферат Соціальної Опіки Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1922-1925 рр. Розпорядження Міністерства соціальної опіки, листування з Дивізією Чехословацького Червоного Хреста про допомогу на утримання дитячих притулків в с. Нересниця, Ясіня. ДАЗО. Ф. 37. Оп. 1. Спр. 146. Арк. 1-51.

Реферат Соціальної Опіки Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1923-1925 рр. Розпорядження Міністерства соціальної опіки і листування з Мукачівським дитячим будинком про відкриття і роботу дитячих оздоровчих колоній. ДАЗО. Ф. 37. Оп. 1. Спр. 258. Арк. 1-48.

Реферат Соціальної Опіки Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1925 р. Розпорядження Міністерства соціальної опіки, звіти Дивізії Чехословацького Червоного Хреста в Мукачеві про роботу по охороні матерів і дітей, дитячого будинку в Нересниці, дитячої колонії в Анталевцях. ДАЗО. Ф. 37. Оп. 1. Спр. 396. Арк. 1-75.

Правление Мукачевской греко-католической епархии, г. Ужгород, 1920-1933 гг. Дело об учреждении и деятельности Ужгородского женского сиротского пансиона «Эржебет». ДАЗО. Ф. 151. Оп. 20. Спр. 163. Арк.1-49.

Правление Мукачевской греко-католической епархии, г. Ужгород, 1946 г. Платежный приказ заведующего техническим отделом народного комитета гор. Ужгорода женскому сиротскому дому. ДАЗО. Ф. 151. Оп. 24. Спр. 1129. Арк. 1-1.

Реферат Соціальної Опіки Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1922-1923 рр. Розпорядження Міністерства соціальної опіки про створення органів опіки над молоддю, статут Консультативного комітету. ДАЗО. Ф. 37. Оп. 1. Спр. 151. Арк. 1-26.

References

Törvénycikkaz állami gyermekmenhelyekről: évi VIII 1901. http://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=90100008.

Révai Nagy lexikona. (1913). Az Ismeretek Enciklopédiája. Huszon egy kötetben. ІХ kötet. Budapest: Révai testvérek irodalmiin tézet részvény társaság.

Referat Sotsial'noyi Opiky Pidkarpats'koyi Rusi, m. Uzhhorod. Rozporyadzhennya Ministerstva sotsial'noyi opiky, lystuvannya z shkil'nym viddilom, tovarystvom «Chervonoho Khresta» [Abstract of Social Guardianship of Subcarpathian Russia, Uzhhorod. Order of the Ministry of Social Welfare, correspondence with the school department, the Red Cross Society]. (1923). (F. 37. Op. 1. Ref. 259). DAZO, Transcarpathia.

Referat Sotsial'noyi Opiky Pidkarpats'koyi Rusi, m. Uzhhorod. Zvit Mukachivs'koyi dytyachoyi konsul'tatsiyi «Nashym dityam» za chas vid zhovtnya 1921 r. po traven' 1926 r. [Abstract of the Social Guardianship of Subcarpathian Russia, Uzhhorod. Report of the Mukachevo Children's Consultation «To Our Children» for the period from October 1921 to May 1926]. (1926). (F. 37. Op. 1. Ref. 426). DAZO, Transcarpathia.

Referat Sotsial'noyi Opiky Pidkarpats'koyi Rusi, m. Uzhhorod. Rozporyadzhennya Ministerstva sotsial'noyi opiky, lystuvannya z Dyviziyeyu Chekhoslovats'koho Chervonoho Khresta pro dopomohu na utrymannya dytyachykh prytulkiv v s. Neresnytsya, Yasinya [Abstract of Social Guardianship of Subcarpathian Russia, Uzhhorod. Order of the Ministry of Social Welfare, correspondence with the Czechoslovak Red Cross Division on assistance in maintaining children's shelters in the village of Neresnytsia, Yasinya]. (1922-1925). (F. 37. Op. 1. Ref. 146). DAZO, Transcarpathia.

Referat Sotsial'noyi Opiky Pidkarpats'koyi Rusi, m. Uzhhorod. Rozporyadzhennya Ministerstva sotsial'noyi opiky i lystuvannya z Mukachivs'kym dytyachym budynkom pro vidkryttya i robotu dytyachykh ozdorovchykh koloniy [Abstract of Social Guardianship of Subcarpathian Russia, Uzhhorod. Order of the Ministry of Social Welfare and Correspondence with the Mukachevo Orphanage on the opening and operation of children's health colonies]. (1923-1925). (F. 37. Оp. 1. Ref. 258). DAZO, Transcarpathia.

Referat Sotsial'noyi Opiky Pidkarpats'koyi Rusi, m. Uzhhorod. Rozporyadzhennya Ministerstva sotsial'noyi opiky, zvity Dyviziyi Chekhoslovats'koho Chervonoho Khresta v Mukachevi pro robotu po okhoroni materiv i ditey, dytyachoho budynku v Neresnytsi, dytyachoyi koloniyi v Antalevtsyakh [Abstract of Social Guardianship of Subcarpathian Russia, Uzhhorod. Order of the Ministry of Social Welfare, reports of the Czechoslovak Red Cross Division in Mukachevo on work on protection of mothers and children, orphanage in Neresnytsia, children's colony in Antalevtsi]. (1925). (F. 37. Op. 1. Ref. 396). DAZO, Transcarpathia.

Board of the Mukachevo Greek Catholic Diocese, Uzhgorod. (1920-1933). Delo ob uchrezhdenyy y deyatel'nosty Uzhhorodskoho zhenskoho syrotskoho pansyona «Erzhebet» [The case of the establishment and activities of the Uzhgorod women's orphanage «Erzhebet»]. (F. 151. Op. 20. Ref. 163). DAZO, Transcarpathia.

Board of the Mukachevo Greek Catholic Diocese, Uzhgorod. (1946). Platezhnyy prykaz zaveduyushcheho tekhnycheskym otdelom narodnoho komyteta hor. Uzhhoroda zhenskomu syrotskomu domu [Payment order of the head of the technical department of the People's Committee of the mountains. Uzhgorod to the women's orphanage]. (F. 151. Op. 24. Ref. 1129). DAZO, Transcarpathia.

Referat Sotsial'noyi Opiky Pidkarpats'koyi Rusi, m. Uzhhorod. Rozporyadzhennya Ministerstva sotsial'noyi opiky pro stvorennya orhaniv opiky nad moloddyu, statut Konsul'tatyvnoho komitetu [Abstract of the Social Guardianship of Subcarpathian Russia, Uzhhorod. Order of the Ministry of Social Welfare on the establishment of guardianship bodies for youth, the statute of the Advisory Committee]. (1922-1923). (F. 37. Op. 1. Ref. 151). DAZO, Transcarpathia.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті