ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕБУДОВИ ВИЩОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.460-464

Ключові слова:

інженер-механік; інженерна освіта; престижність інженерної праці; навчальне навантаження.

Анотація

Внаслідок відкриття великої кількості нових спеціальностей, здебільшого неінженерного профілю, в Україні спостерігається неухильне зменшення абітурієнтів, які прагнуть здобути інженерну освіту. Ця тенденція несе загрозу як економічному становищу, так і самому існуванню української держави, оскільки діяльність саме працівників інженерних та робітничих професій є визначальною для зростання ВВП та підвищення добробуту громадян. Метою статті є аналіз основних змін, які необхідно провести у вищій інженерній освіті з метою підвищення рівня випускників, здатних вирішувати складні завдання конструкторського, технологічного та дослідницького характеру на промислових підприємствах. Для вирішення завдань дослідження було використано теоретичний метод (вивчення та аналіз сучасних умов підготовки інженерів-механіків у технічних закладах вищої освіти в Україні), порівняння та узагальнення наукових джерел із досліджуваної проблеми.. Виділено основні фактори, які підлягають змінам: державна політика в галузі популяризації інженерної освіти, навчальне навантаження та заробітна платня, матеріально-технічне забезпечення.

Біографія автора

Andrii Shostachuk , Державний університет «Житомирська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент

кафедра механічної інженерії

Посилання

Список використаної літератури

Карпаш М., Крижанівський Є., Карпаш О.. Вища інженерна освіта в умовах сталого розвитку суспільства. Вища освіта України. 2014. № 2. С.55–60.

Ануфрієва О. Критеріальна база виявлення готовності майбутніх інженерів до професійної самореалізації в процесі навчальних практик. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. Миколаїв, 2017. № 4 (59). С. 18–22.

Зуєва А.Б. Результати дослідження сформованості професійного мислення майбутніх техніків-механіків агропромислового виробництва. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Рівне: РДГУ, 2013. Випуск. 7(50). С. 68–71.

Романчук Н., Романчук Н. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців інженерного профілю. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. Миколаїв, 2019. № 1 (64). С. 218–222.

Повідайчик О.С., Повідайчик М.М. Основні підходи до науково-дослідної роботи студентів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Випуск 1 (40). С. 216–217.

Указ Президента України №31/2020 «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні». URL: https://www.president.gov.ua/documents/312020-32165 (дата звернення: 01.04.2021).

Шостачук А., Шостачук Д., Шмельова Т. Компетентність інженера-механіка: системний підхід до організації професійного самовизначення. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Випуск 1 (40). С. 313–317.

References

Karpash, M., Kryzhanivskyi, Ye., & Karpash, O. (2014). Vyshcha inzhenerna osvita v umovakh staloho rozvytku suspilstva [The higher engineering education that is in the conditions of sustainable development of society]. The higher education in Ukraine, 2, 55–60. [in Ukrainian].

Anufriieva, O. (2017). Kryterialna baza vyiavlennia hotovnosti maibutnikh inzheneriv do profesiinoi samorealizatsii v protsesi navchalnykh [The сriterion base of identifying the future engineers’ readiness for the professional self-realization during the educational practice]. Scientific Bulletin of Mykolaiv National Sukhomlinsky University, 4 (59), 18–22. [in Ukrainian].

Zuieva, A.B. (2013). Rezultaty doslidzhennia sformovanosti profesiinoho myslennia maibutnikh tekhnikiv-mekhanikiv ahropromyslovoho vyrobnytstva [The results of the studying of the professional thinking formation of future technicians-mechanics in the agrarian industrial production]. The update of the content, forms and methods of the teaching and the education in the educational institutions, 7 (50), 68–71. [in Ukrainian].

Romanchuk, N., & Romanchuk, N. (2019). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv inzhenernoho profiliu [The formation of the professional competence of the future engineering specialists]. Scientific Bulletin of Mykolaiv National Sukhomlinsky University, 1 (64), 218–222. [in Ukrainian].

Povidaichyk, O.S., & Povidaichyk, M.M. (2017). Osnovni pidkhody do naukovo-doslidnoi roboty studentiv [The basic approaches to research work of the students]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 1 (40), 216−217. [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy № 31/ 2020 «Pro oholoshennia 2020/2021 navchalnoho roku Rokom matematychnoi osvity v Ukraini» [Decree of the President of Ukraine № 31/ 2020 About the declaring the 2020/2021 academic year by the Year of Mathematical Education]. URL: https://www.president.gov.ua/documents/312020-32165. [in Ukrainian].

Shostachuk, A., Shostachuk, D., & Shmelova, T. (2017). Kompetentnist inzhenera-mekhanika: systemnyi pidkhid do orhanizatsii profesiinoho samovyznachennia [The competence of the mechanical engineer: a systematic approach to the organization of the professional self-determination.]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 1 (40), 313−317. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті