ТРУДНОЩІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ДО НОВИХ УМОВ ЖИТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.469-472

Ключові слова:

соціально-психологічна адаптація; внутрішньо переміщені особи; вимушені мігранти; діти із родин вимушених переселенців; пенсіонери вимушені переселенці.

Анотація

Актуальність проблеми, піднятої для обговорення авторами статті, спричинена труднощами соціально-психологічної адаптації вразливих верств внутрішньо переміщених осіб до нових умов життя (віднесено дітей та людей похилого (літнього віку)). Мета статті – на основі аналізу наукової літератури, нормативно-правових документів, результатів соціологічних досліджень, окреслити труднощі адаптації дітей та людей похилого віку ВПО. Методи дослідження: аналіз і синтез наукової літератури та нормативно-правових документів, узагальнення, класифікація (для з’ясування ключових понять дослідження), систематизація, групування (для концептуалізації основних положень дослідження), теоретичне узагальнення (для формулювання підсумкових положень та висновків). Результати дослідження полягали у тому, що було з’ясовано, що в дітей ВПО найбільші труднощі адаптації полягають в: порушенні психоемоційного стану здоров’я; ускладненні процесу соціалізації та якості виховання. Труднощі адаптації людей похилого віку: соціальна пасивність пенсіонерів, втрата необхідних і бажаних контактів, беззахисність перед оточенням, як, загроза благополуччю та здоров’ю, підвищена підозрілість.

Біографії авторів

Yaroslava Yurkiv , ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра соціальної педагогіки

 

Dmytro Lukanov , ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

аспірант 

Посилання

Список використаної літератури

Displaced Persons. URL: http://ifsw.org/policies/displaced-persons. (дата звернення 12.03.2021)

Первая психологическая помощь: руководство для работников на местах. Авт-сост. L.Snider, M.van Ommeren, A.Schafer. Женева: ВОЗ, 2014. 76 с.

Lai K. Community-based Programme for War-affected Children: the Case of Georgia Social Work and Social Policy in Transition. 2010. Vol. 1, No. 2. P.92–118.

Молчанова А.О. Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога: посібник. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2013. 188 с.

Дети-переселенцы: как помочь адаптироваться. URL: http://sunny7.ua/semja/children/deti-pereselentsy-kakpomoch-adaptirovatsya. (дата звернення 16.03.2021)

Завацька Н.Є. Соціокультурні та психологічні аспекти адаптації особистості в сучасному соціумі: монографія. Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, 2012. 320 с.

Трубавіна І.М. Проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні як основа соціально-педагогічної роботи з ними. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 8. С.434–446.

Голова Н.І. Забезпечення сприятливої адаптації осіб похилого віку до нових умов соціалізації. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2011. № 4. С.19–22.

Франкл В. Человек в поисках смысла. Москва: Прогрессе, 1990. 367 с.

References

Displaced Persons (n.d.). ifsw.org. URL: http://ifsw.org/policies/displaced-persons.

Snider, L., van Ommeren, M., &Schafer, A. (2014). Pervaya psikhologicheskaya pomoshch: rukovodstvo dlya rabotnikov na mestakh [First psychological aid: guide for field workers]. VOZ. [in Russian].

Lai, K., & Toliashvili, B., (2010). Community-based Programme for War-affected Children: the Case of Georgia. Social Work and Social Policy in Transition, 1 (2), 92–118.

Molchanova, A.O. (2013). Tolerantnist yak czinnisna osnova profesijnoyi diyalnosti pedagoga [Tolerance as a value basis of professional activity of a teacher]. Institut pedagogichnoyi osviti i osvity doroslikh NAPN Ukrainy. [in Ukrainian].

Deti-pereselenczy: kak pomoch adaptirovatsya [Immigrant children: how to help them adapt]. (n.d.). sunny7.ua. URL: http://sunny7.ua/semja/children/deti-pereselentsy-kakpomoch-adaptirovatsya [in Russian].

Zavaczka, N.Ye. (2012). Socziokulturni ta psikhologichni aspekti adaptacziyi osobistosti v suchasnomu socziumi [Sociocultural and psychological aspects of personality adaptation in modern society]. Vyd-vo Skhidnoukrayinskogo naczionalnogo universitetu imeni V.Dalya. [in Ukrainian].

Trubavina, I.M. (2015). Problemi vnutrishno peremishhenikh osib v Ukrayini yak osnova soczialno-pedagogichnoyi roboti z nimi [Problems of internally displaced persons in Ukraine as a basis for socio-pedagogical work with them]. Pedagogichni nauki: teoriya, istoriya, innovaczijni tekhnologiyi [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 8, 434−446. [in Ukrainian].

Golova, N.I. (2011). Zabezpechennya spriyatlivoyi adaptacziyi osib pokhilogo viku do novikh umov soczializacziyi [Ensuring favorable adaptation of the elderly to the new conditions of socialization]. Zbirnik naukovikh pracz Khmelniczkogo institutu soczialnikh tekhnologij Universitetu «Ukrayina» [Collection of scientific works of the Khmelnytsky Institute of Social Technologies of the University «Ukraine»], 4, 19−22. [in Ukrainian].

Frankl, V. (1990). Chelovek v poiskakh smysla [Man in search of meaning]. Progresse. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті