ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.477-480

Ключові слова:

міждисциплінарність; міждисциплінарний підхід; глобалізація; євроінтеграція; види й типи міждисциплінарності; рівні міждисциплінарності.

Анотація

Актуальність поданої статті зумовлена соціально-економічними, інноваційно-освітніми трансформаціями в житті України, а також глобалізаційними та євроінтеграційними процесами, зорієнтованими на інтеграцію нашої держави із світовою спільнотою, новим трактуванням освіти як соціокультурного й аксіологічного феномену, швидкоплинністю й змінюваністю сучасного суспільства, які об’єктивно зумовлюють зміни векторів розвитку всіх ланок освіти у напрямі впровадження ідей міждисциплінарного підходу в форматі міждисциплінарної інтеграції. Метою статті є висвітлення сутності стратегії міждисциплінарності та напрямів її впровадження в сучасному університеті. Використано методи дослідження: аналіз наукової літератури, освітніх програм, синтез, порівняння, систематизація наукових джерел; дефініційний аналіз. У статті розглянуто об’єктивні детермінанти, що зумовлюють доцільність впровадження стратегії міждисциплінарності в сучасній вищій освіті. Висвітлено сутність, види, типи й формат міждисциплінарності. З’ясовано рівні впровадження міждисциплінарного підходу в сучасній вищій освіті, а саме методологічний (сукупність наукових парадигм й підходів); науково-теоретичний (поява нових міждисциплінарних наукових галузей); практичний (міждисциплінарні освітні програми для здобувачів різних рівнів освіти).

Біографія автора

Victoriya Zhelanova, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор педагогічних наук, доцент

професор кафедри теорії та історії педагогіки

Посилання

Список використаної літератури

Колот А.М. Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку економічної науки та освітньої діяльності. Социальная экономика. 2014. № 1−2. С.76–83.

Кремень В. Філософія національної ідеї. Людина, Освіта. Соціум. К.: Грамота, 2007. 576 с.

Сисоєва С.О. Міждисциплінарні дослідження в галузі педагогіки: освітологічний контекст. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). Збірник наукових праць. К.: Видавничий дім «Сам», 2017. С.23–28.

Огнев’юк В.О., Сисоєва С.О. Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти. Рідна школа. 2012. №4–5 (квітень–травень) С.44–51.

World Conference on Higher Education in the Twenty-first Century. Vision and Action. UNESCO (Paris, 5–9 October 1998). URL: http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/world.pdf). (дата звернення: 07.03.2021)

References

Kolot, A.M. (2014). Mizhdystsyplinarnyi pidkhid yak dominanta rozvytku ekonomichnoi nauky ta osvitnoi diialnosti [Interdisciplinary approach as a dominant element in the development of economic science and educational activity]. Sotsialnaya ekonomika, 1–2, 76–83. [in Ukrainian].

Kremen, V. (2007). Filosofiia natsionalnoi idei. Liudyna, Osvita. Sotsium [Philosophy of the national idea. Human. Education. Society]. Hramota. [in Ukrainian].

Sysoieva, S.O. (2017). Mizhdystsyplinarni doslidzhennia v haluzi pedahohiky: osvitolohichnyi kontekst [Interdisciplinary research in the field of Pedagogy: educational context]. Naukove zabezpechennia rozvytku osvity v Ukraini: aktualni problemy teorii i praktyky (do 25-richchia NAPN Ukrainy) [Collection of scientific works − Scientific support for the development of education in Ukraine: relevant issues of theory and practice (to the 25th anniversary of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine] (pp.23−28). Sam. [in Ukrainian].

Ohneviuk, V.O., & Sysoieva, S.O. (2012). Osvitolohiia – naukovyi napriam intehrovanoho doslidzhennia sfery osvity [Educology is a scientific area of integrated research in the field of education]. Ridna shkola, 4–5 (April – May), 44−51. [in Ukrainian].

World Conference on Higher Education in the Twenty-first Century (1998, October 5–9). Vision and Action. UNESCO. http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/world.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті