ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.11-15

Ключові слова:

культура безпеки професійної діяльності;, педагогічна система;, професійна підготовка;, інженер з охорони праці.

Анотація

У статі акцентовано увагу на необхідності формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці. Метою статті є теоретичне обґрунтування та розроблення структури педагогічної системи формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці. Методи дослідження: систематизація та аналіз науково-педагогічної літератури та науково-методичної документації; моделювання; класифікація та порівняння; узагальнення. Визначено, що педагогічна система формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці – це складне динамічне та гнучке утворення, що містить сукупність взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів як цілі, зміст, організаційні форми, методи, засоби, технології та результати навчання. Зроблено висновок, що запропонована педагогічна система уможливлює підвищення якості професійної підготовки майбутніх інженерів з охорони праці до професійної діяльності на засадах культури безпеки з урахуванням сучасних вимог.

The article focuses on the need to form the culture of safety of professional activity in future occupational safety and health engineers. The purpose of the article is to theoretically substantiate and develop the structure of the pedagogical system of formation of the culture of safety of professional activity in future occupational safety and health engineers. Research methods applied: systematization and analysis of scientific and pedagogical literature and scientific and methodological documentation; modeling; classification and comparison; generalization. It is determined that the pedagogical system of formation of the culture of safety of professional activity in future occupational safety and health engineers is a complex dynamic and flexible formation that contains a set of interconnected and interdependent elements as goals, content, organizational forms, methods, tools, techniques and learning outcomes. It is established that the pedagogical system is aimed at increasing and improving the motivational and value sphere, professional knowledge, skills and professionally important qualities for the prevention and obviation of occupational injuries, gaining experience in safe professional activities and communication on occupational safety and is implemented through: educational goals (general, strategic, tactical, final); content of formation (labor protection, organizational and managerial, legal, ergonomic, health-preserving, communicative); forms of organization of educational activities that provide interactive work (problem lecture, lecture-visualization, lecture-dialogue, lectures-discussions, lectures in pairs, practical and laboratory work of interactive cooperation, workshops, problem seminars); methods (problem, moderation, training, brainstorming,  professional activity modeling); interactive pedagogical techniques (game, techniques of cooperation, design, case, vitagenic training techniques, information and communication techniques); complex of educational-methodical and didactic support (programs of academic disciplines and practices, reference notes of lectures, plans of laboratory and practical classes, means of visualization of educational information, legislative and normative documents on labor protection, formats of documents on labor protection, means of assessment of students’ educational achievements). It is concluded that the proposed pedagogical system makes it possible to improve the quality of professional training of future occupational safety and health engineers for their professional activities on the basis of safety culture in accordance with modern requirements.

Біографія автора

Elviza Abiltarova

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант; Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Беспалько В. П., Татур Ю. Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов: учебно-методическое пособие. Москва: Высшая школа, 1989. 141 с.

Кузьмина Н. В. Понятие «педагогической системы» и критерии ее оценки. Методы системного педагогического исследования. М.: Народ. образование, 2002. С. 11.

Шелехова Л. В. К вопросу о методической системе обучения. Вестник Адыгейского государственного университета. 2005. № 3. С.151–155.

Боровик Л. Методична система як засіб формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів державної прикордонної служби України. Молодь і ринок. 2018. № 8 (163). С.26–31.

Буцик І. Методична система формування дослідницько компетентності у професійній підготовці інженерів аграрного профілю. Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2017. № 3 (58). С.50−54.

Андрощук І. Методична система підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. 2017. № 13. С.102–108.

Кулалаєва Н. В. Методична система формування культури безпеки професійної діяльності в майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2018. Випуск 2 (43). С.138–141.

Міхеєнко О. Науково-методична система професійної підготовки фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016, № 3 (57). С.222–229.

Роганов М. Організаційно-методична система формування технологічної культури у майбутніх учителів інформатики в процесі професійної підготовки. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2019. № 3 (90). С.146–156.

Рябовол Л., Гриценко В., Сокуренко О. Методична система коучинг-навчання юридичних дисциплін у вищій школі. Science and Education. 2018. № 2. С.16–26.

References

Bespal’ko, V. P., & Tatur, Yu. G. (1989). Sistemno-metodicheskoe obespechenie uchebno-vospitatel’nogo processa podgotovki specialistov [Systematic and methodological support of the educational process of training specialists]. Vysshaya shkola. [in Russian].

Kuz’mina, N. V. (2002). Ponyatie «pedagogicheskoj sistemy» i kriterii ee ocenki. Metody sistemnogo pedagogicheskogo issledovaniya [The concept of a «pedagogical system» and the criteria for its evaluation. Methods of systematic pedagogical research]. Narodnoe Obrazovanie. [in Russian].

Shelekhova, L. V. (2005). K voprosu o metodicheskoj sisteme obucheniya [On the issue of the methodological system of training]. Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta, 3, 151–155. [in Russian].

Borovyk, L. (2018). Metodychna systema yak zasib formuvannia psykholoho-pedahohichnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Methodological system as a means of forming psychological and pedagogical competence of future officers of the state border service of Ukraine]. Molod i rynok, 8 (163), 26–31. [in Ukrainian].

Butsyk, I. (2017). Metodychna systema formuvannia doslidnytsko kompetentnosti u profesiinii pidhotovtsi inzheneriv ahrarnoho profiliu [Methodological system for the formation of research competence in the professional training of Agricultural Engineers]. Naukovyi visnyk MNU imeni V.O.Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky, 3 (58), 50–54. [in Ukrainian].

Androshchuk, I. (2017). Metodychna systema pidhotovky maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia ta tekhnolohii do pedahohichnoi vzaiemodii [Methodological system for preparing future teachers of labor training and technologies for pedagogical interaction]. Naukovyi visnyk Instytutu profesiino-tekhnichnoi osvity NAPN Ukrainy. Profesiina pedahohika, 13, 102–108. [in Ukrainian].

Kulalaieva, N. V. (2018) Metodychna systema formuvannia kultury bezpeky profesiinoi diialnosti v maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv budivelnoho profiliu [Methodological system for forming a safety culture of professional activity in future qualified construction workers]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 2 (43), 138–141. [in Ukrainian].

Mikheienko, O. (2016). Naukovo-metodychna systema profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv zi zdorov’ia liudyny do zastosuvannia zdorov’iazmitsniuvalnykh tekhnolohii [Scientific and methodological system of professional training of human health specialists for the use of health-strengthening technologies]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 3 (57), 222–229. [in Ukrainian].

Rohanov, M. (2019). Orhanizatsiino-metodychna systema formuvannia tekhnolohichnoi kultury u maibutnikh uchyteliv informatyky v protsesi profesiinoi pidhotovky [Organizational and methodological system for the formation of technological culture among future computer science teachers in the process of professional training]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, 3 (90), 146–156. [in Ukrainian].

Riabovol, L., Hrytsenko, V., & Sokurenko, O. (2018). Metodychna systema kouchynh-navchannia yurydychnykh dystsyplin u vyshchii shkoli [Methodological system coaching-training of legal disciplines in higher education]. Science and Education, 2, 16–26. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Як цитувати

Abiltarova , E. (2021). ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(49), 11–15. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.11-15

Номер

Розділ

Статті