МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.16-19

Ключові слова:

експериментальний заклад, методична робота, розвивально-виховний процес

Анотація

У статті розкрито зміст організації методичної підтримки системи неперервної професійно-педагогічної освіти в окремому освітньому закладі в умовах експерименту. Мета статті полягає у визначенні змісту роботи методичної служби освітнього закладу для вирішення завдань та підвищення результативності його роботи в умовах експериментальної діяльності. Сучасна соціокультурна ситуація в суспільстві характеризується природною для перехідного періоду переоцінкою цінностей. Одним із завдань дослідно-експериментальної роботи щодо формування соціально компетентної особистості учнів передбачено, що зазнати змін повинен не стільки професійний досвід педагога, скільки його внутрішній світ – система особистісних цінностей. Структура внутрішньої методичної роботи виділена як один із пріоритетних напрямів діяльності школи, підтримки ефективного функціонування розвивально-виховного середовища освітнього закладу, − основним завданням якої є систематична колективна та індивідуальна діяльність педагогів, спрямована на підвищення їхнього науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності. З огляду на окреслені завдання експерименту адміністративно-педагогічним колективом визначено систему заходів щодо підвищення рівня професійної компетентності учителів: оптимізацію форм самоосвіти, активізацію процесів неперервного професійного навчання з врахуванням андрагогічного підходу та упровадження результатів у практичну діяльність. Під час реалізації дослідження основний акцент зроблено на проблемно-цільовому, системно-структурному методах опрацювання та аналізі, узагальненні та синтезі наукових доробок фахівців. Формування та здійснення системи методичної роботи в освітньому закладі саме як керований індивідуально-неперервний процес навчання педагогічного колективу ефективно вирішує навчальні, виховні, розвивальні завдання освіти та покладені у фундамент принципу єдності навчального, професійного та соціального середовищ.

The analysis of social trends in the field of education shows an increase in the requirements for the teacher’s professional competence and personal qualities. The purpose of the article is to determine in experimental conditions the content of the methodical service of the educational institution to solve problems and increase the effectiveness of its work. The article reveals the content of the organization of the system of continuous professional and pedagogical education in a particular general educational institution in the conditions of experiment. Based on the activities in the process of research and experimental work, the institution has developed the Concept of social-pedagogical projecting of the developmental and educational process of the secondary school. The systematic work is planned to increase the level of professional competence of pedagogical staff of educational institutions: optimization of self-education processes, diversification of forms of scientific and methodological work, intensification of processes of continuous professional training. That is why the system of internal methodical work is one of the school priorities, the main task of which is the systematic collective and individual activities of teachers aimed at improving their scientific-theoretical, general cultural level, psychological and pedagogical training and professional skills. During the research the main emphasis was placed on the problem-target, as well as system-structural methods of processing and analysis of scientific achievements, generalization and comparison, as well as on the diagnostic method. Important semantic transformations in the education system require solving the problem of the quality of growth of professional competence of a pedagogical worker who is aware of the importance of social responsibility; is able to formulate and practically implement new pedagogical goals; is a holistic, pivotal figure in the development of students’ life competence. Prospects of the educational institution, its purpose and objectives of educational work are determined using comprehensive psychological and pedagogical diagnostics, professional tools, which further allows to identify problems and potential opportunities of all participants in the educational process, gaps or, conversely, creative, professional and personal potential.

Біографії авторів

Iryna Adamovych

кандидат педагогічних наук, старший викладач; кафедра педагогіки й андрагогіки; КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м.Житомир, Україна

Olena Kulinich

директор ЗОШ І-ІІІ ступенів №36 ім. Я.Домбровського, м.Житомир, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Адамович І.В. Андрагогічні підходи у діяльності викладача системи післядипломної педагогічної освіти / Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (онлайн) (м.Житомир, 14 травня 2021 р.). Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2021. C.10−13.

Епштейн М Політичне відлуння інформаційного вибуху. URL: https://zbruc.eu/node/60657 (дата звернення 30.09.2021 р.)

Knowles M.S. The modern practice of adult education: from pedagogy to andragogy. London: Cambridge Book Company, 1980. 400 р.

Лук’янова Л. Б. Акмеологічний ресурс андрагогічної моделі навчання. Проблеми освіти: збірник наукових праць. 2015. Вип. 84. С.31−36.

Наказ МОН України від 04.03.2016 р. № 228 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36 ім. Я. Домбровського м. Житомира». URL: http://old.mon.gov.ua/ua/ aboutministry/normative/5269 (дата звернення 01.09.2021).

Лист МОН ДНУ «Інститут модернізації освіти» «Про схвалення Звіту за ІІІ етап експерименту» від 14.01.2021 р. № 22-1/10-54.

References

Adamovych, I.V. (2021). Andrahohichni pidkhody u diyalʹnosti vykladacha systemy pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity [Andragogic approaches in the teacher’s activity in the system of postgraduate pedagogical education]. Rozvytok profesiynoyi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv Novoyi ukrayinsʹkoyi shkoly v umovakh pislyadyplomnoyi osvity − Proceedings of All-Ukrainian scientific-practical on-line conference (pp.10−13). Zhytomyrsʹkyy OIPPO. [in Ukrainian].

Epshteyn, M. (2017). Politychne vidlunnya informatsiynoho vybukhu [Political echo of the information explosion]. https://zbruc.eu/node/60657 [in Ukrainian].

Knowles, M.S. (1980). The modern practice of adult education: from pedagogy to andragogy. Cambridge Book Company.

Lukʺyanova, L.B. (2015). Akmeolohichnyy resurs andrahohichnoyi modeli navchannya [Acmeological resource of andragogical model of learning]. Problems of education, 84, 31−36. [in Ukrainian].

Nakaz MON Ukrayiny vid 04.03.2016 r. № 228 «Pro provedennya doslidno-eksperymentalʹnoyi roboty na bazi zahalʹnoosvitnʹoyi shkoly I-III stupeniv № 36 im. YA. Dombrovsʹkoho m. Zhytomyra» [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 04.03.2016 № 228 «On conducting research and experimental work on the basis of Zhytomyr secondary school I-III degrees № 36 named after Ya.Dombrovsky». http://old.mon.gov.ua/ua/ aboutministry/normative/5269 [in Ukrainan].

Lyst MON DNU «Instytut modernizatsiyi osvity» «Pro skhvalennya Zvitu za III etap eksperymentu» vid 14.01.2021 r. № 22-1/10-54 [Letter of the Ministry of Education and Science of the DNU «Institute for Modernization of Education» «On approval of the Report for the third stage of the experiment» dated 14.01.2021 № 22-1 / 10-54. [in Ukraian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті