ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІВЕКТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХСЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЯК СУБ’ЄКТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.24-28

Ключові слова:

мультидисциплінарна робота, система соціальних служб, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, соціальне обслуговування

Анотація

У статті здійснено наголос на тому, що соціально-економічний розвиток України супроводжується низкою суперечностей та труднощів, що передбачає активізацію механізмів соціальної політики задля захисту та підтримки осіб, що опинились у СЖО. Зауважено на комплексній роботі, що стане дієвим інструментом реалізації конституційних прав та свобод громадян України щодо соціального забезпечення. Мета дослідження полягала у висвітленні структурних елементів системи соціальних служб України, зокрема, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді як осередка реалізації соціальної роботи. Інше завдання полягало у тому, щоб довести дійсність полівекторної діяльності Центру, що й було досягнуто шляхом аналізу документів Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Диференційовано соціальне обслуговування як форму соціальної роботи мережі органів соціальної роботи, професійна діяльність яких спрямована на реалізацію державної соціальної політики щодо соціально незахищених груп осіб задля підтримки їх життєдіяльності. Опираючись на практичні дані, ми наголосили на ефективності мультидисциплінарної роботи фахівців соціальної сфери при застосуванні міждисциплінарної форми роботи, що допомагатиме особам подолати складні життєві обставини. Вказано низку закладів та установ, що складають системи соціальних служб, де виокремлено ЦСССДМ (приклад м. Хмельницький), розкрито усі напрями роботи із зазначенням статистичних даних, що доводять достатньо високий рівень ефективності полівекторної діяльності закладу.

The socio-economic development of Ukraine is accompanied by a number of contradictions and difficulties, involving the displays of social policy mechanisms to protect and support people in difficult life circumstances. The complex work is to become an effective tool for the implementation of constitutional rights and freedoms of citizens of Ukraine in terms of social security. The purpose of the study − to highlight the structural elements of the system of social services of Ukraine, in particular, the centers of social services for families, children and youth as a center for social work implementation. Another task – to prove the validity of the Center’s multi-vector activities by analyzing the documents of the Khmelnytskyi City Center for Social Services for Families, Children and Youth. Social services are differentiated as a form of social work of the network of social work bodies, whose professional activity is aimed at implementing the state social policy for socially vulnerable groups of people to support their livelihoods. Based on practical data, we emphasized the effectiveness of multidisciplinary work of social workers in the application of an interdisciplinary form of work, helping individuals to overcome difficult life circumstances. A number of institutions (Khmelnytskyi City Center for Work with Children and Adolescents at the place of residence, Khmelnytskyi City District Department of the State Institution «Probation Center», Khmelnytskyi City Employment Center, Juvenile Prevention Department of the Headquarters of the National Police of Khmelnytskyi region, Remand Prison, the Service for Children of the Khmelnytskyi City Council) habe been characterised, which make up the system of social services, the Center for Social Services for Families, Children and Youth including (example of Khmelnytskyi). The areas of work (individual and group counseling, informational and educational work in educational institutions, social and preventive work with different categories of clients, psychological and motivational work, social support, advertising and information activities in the social sphere) have been disclosed proving the sufficiently high level of efficiency of institution polyvector activity.

Біографія автора

Yuriy Bryndikov

доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету, м.Хмельницький, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Попок А., Греба Р. Система соціальних послуг в Україні: структурно-функціональний вимір. Науковий вісник: Демократичне врядування. 2016. Вип. 16/17. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk16/fail/Popok,Greba.pdf (дата звернення: 13.10.2021).

Вступ до соціальної роботи: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. Київ: Академвидав, 2005.304 с.

Закон України «Про соціальні послуги», Відомості Верховної Ради України, 2019, № 18, ст. 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата зверення: 14.10.2021).

Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Відомості Верховної Ради України, 2001, № 42, ст.213. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14#Text (дата звернення: 14.10.2021).

Карпенко О. Г. Теорія і практика соціальної роботи: навчальний посібник. Київ: Слово, 2015. 408 с.

Дубич К.В. Сучасна система надання соціальних послуг України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=821 (дата звернення: 13.10.2021).

References

Popok A., & Hreba R. (2016). Systema sotsialnykh posluhvUkraini: strukturno-funktsionalnyi vymir [The system of social services in Ukraine: structural and functional dimension]. Academic papers collection: Democratic Governance, 16/17. http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk16/fail/Popok,Greba.pdf [in Ukrainian].

Semigina, T., & Mygovych, I. (Eds.). (2005). Vstup do sotsialnoi roboty: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Introduction to social work: a textbook for students of higher educational institutions]. Akademvydav. [in Urainian].

Zakon Ukrainy «Pro sotsialni posluhy». [Law of Ukraine «On Social Services»]. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2019, № 18, Art. 73. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text [in Urainian].

Zakon Ukrainy «Pro sotsialnu robotu z simiamy, ditmy ta moloddiu». [Law of Ukraine «On Social Work with Families, Children and Youth»]. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2001, № 42, art.213. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14#Text [in Urainian].

Karpenko, O.H. (2015). Teoriia i praktyka sotsialnoi roboty [Theory and practice of social work]. Slovo. [in Urainian].

Dubych, K.V. (2015). Suchasna systema nadannia sotsialnykh posluh Ukrainy [The modern system of social services in Ukraine]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=821. [in Urainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті