ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ З ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.38-41

Ключові слова:

курси підвищення кваліфікації, навчальна програма, наукове дослідження, соціальні педагоги

Анотація

Пандемія COVID-19 внесла зміни до діяльності соціальних педагогів закладів освіти. Актуалізувалась потреба у пошуку нових форм роботи для вдосконалення педагогічної майстерності, укріплення стресостійкості, організації та надання емоційної та соціальної підтримки всім учасникам освітнього процесу. За таких умов зростають вимоги і до якості курсів підвищення кваліфікації соціальних педагогів, їх наукової основи та практичної значущості. Метою статті є презентація навчальної програми курсів підвищення кваліфікації з подолання наслідків пандемії COVID-19 у діяльності соціальних педагогів закладів освіти. Зазначена програма складена на основі дослідження актуальних психолого-педагогічних проблем та запитів працівників психологічної служби системи освіти України, для чого були використані наступні методи: огляд наукових публікацій та інформаційних джерел з теми дослідження, онлайн опитування працівників психологічної служби системи освіти України, дистанційне проведення фокусованих групових інтерв’ю із соціальними педагогами та практичними психологами восьми областей України щодо виявлення проблематики пов’язаної з наслідками пандемії COVID-19. У статті подаються результати наукового дослідження із розробки навчальної програми, що складається з організаційного, науково-теоретичного та практичного модулів. Програма проходить експериментальну апробацію і буде рекомендована для використання у діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти.

The COVID-19 pandemic has changed the activities of social pedagogues in schools. The importance to find new forms of work to improve pedagogical skills, strengthen stress resilience, organize and provide emotional and social support to all participants in the educational process. Under such conditions, the requirements for the quality of advanced training courses for social educators, their scientific basis and practical significance increase. The purpose of the article is to present the curriculum of advanced training courses to overcome the consequences of the COVID-19 pandemic in the activities of social educators of educational institutions. This program is based on a study of current psychological and pedagogical problems and inquiries of employees of the psychological service of the education system of Ukraine, for which the following methods were used: review of scientific publications and information sources on the research topic, online survey of employees of the psychological service of the education system of Ukraine. interviews with social educators and practical psychologists of eight regions of Ukraine to identify issues related to the consequences of the COVID-19 pandemic. The article presents the results of scientific research on the development of the curriculum, which consists of organizational, scientific-theoretical and practical modules. The program is undergoing experimental testing and will be recommended for use in the activities of postgraduate pedagogical education. A necessary precondition for the courses implemetation is not only the provision of students with the Internet and hardware, but also the teacher’s willingness to choose different organizational models and teaching strategies, according to opportunities, needs and challenges (increase or decrease offline or online components, expand independent work of students). Organizational and methodological features of the implementation of the curriculum by distance and mixed format of advanced training courses is the perspective for the further research.

Біографія автора

Tetiana Hnida

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Національна академія педагогічних наук України, м. Харків, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Відповіді на поширені запитання щодо організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/vidpovidi-na-poshireni-zapitannya-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-umovah-karantinnih-obmezhen (дата звернення: 27.06.2021)

Досвід переживання пандемії COVID-19: дистанційні психологічні дослідження, дистанційна психологічна підтримка: матеріали онлайн-семінарів 23 квітня 2020 року «Досвід карантину: дистанційна психологічна допомога і підтримка» та 15 травня 2020 року «Дистанційні психологічні дослідження в умовах пандемії COVID-19 і карантину» / [за наук. ред. М.М. Слюсаревського, Л.А. Найдьонової, О.Л. Вознесенської]. [електронне видання], 2020. 121 с. URL: http://ispp.org.ua/2020/08/07/dosvid-perezhivannya (дата звернення: 20.06.2021)

Науковий звіт про проміжні результати реалізації проєкту № 2020.01/0114 за договором від 23.10.2020 № 45/01.2020 «Подолання наслідків пандемії COVID-19 у діяльності психологічної служби системи освіти» (проміжний). С.11-14, 123-128. URL: http://lib.iitta.gov.ua/725666 (дата звернення: 04.04.2021 р.)

Панок В.Г., Марухіна І.В., Романовська Д.Д. Психологічний супровід освіти в умовах пандемії. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2020. №2 (2). URL: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-12-2 (дата звернення: 17.09.2021)

Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: Інтернет-посібник / за наук. ред. В.Г.Кременя; [координатор інтернет-посібника В.В. Рибалка; колектив авторів]. Київ: ТОВ «Юрка Любченка», 2020. 243 с.

Розбудова стійких освітніх систем після пандемії COVID-19: міркування для директивних органів у галузі освіти на національному, місцевому та шкільному рівнях. URL: https://www.unicef.org/ukraine/media/8006/file/%20ECAR%20CONSIDERATIONS%20FOR%20EDUCATION%20PROVISION-%20v2.5_Ukr.pdf (дата звернення: 20.09.2021)

Офіційний сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я. Health topics/Coronavirus. URL: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1. (дата звернення: 15.03.2020)

Офіційний сайт міністерства охорони здоров’я України. Актуально про COVID-19. URL: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov. (дата звернення: 25.03.2021)

References

Vidpovidi na poshyreni zapytannya shchodo orhanizatsiyi osvitnʹoho protsesu v umovakh karantynnykh obmezhenʹ. Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny [Answers to common questions about the organization of the educational process in conditions of quarantine restrictions. Ministry of Education and Science of Ukraine]. https://mon.gov.ua/en/osvita/zagalna-serednya-osvita/vidpovidi-na-poshireni-zapitannya-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-umovah-karantinnih-obmezhen [in Ukrainian].

Slyusarevsky, M.M., Naidenova, L.A., & Voznesenska, O.L. (Rds.). (2020). Dosvid perezhyvannya pandemiyi COVID-19: dystantsiyni psykholohichni doslidzhennya, dystantsiyna psykholohichna pidtrymka [Experience of experiencing the COVID-19 pandemic]. Materialy onlayn-seminariv 23 kvitnya 2020 roku «Dosvid karantynu: dystantsiyna psykholohichna dopomoha i pidtrymka» ta 15 travnya 2020 roku «Dystantsiyni psykholohichni doslidzhennya v umovakh pandemiyi COVID-19 i karantynu». http://ispp.org.ua/2020/08/07/dosvid-perezhivannya [in Ukrainian].

Naukovyy zvit pro promizhni rezulʹtaty realizatsiyi proyektu № 2020.01/0114 za dohovorom vid 23.10.2020 № 45/01.2020 «Podolannya naslidkiv pandemiyi COVID-19 u diyalʹnosti psykholohichnoyi sluzhby systemy osvity» (promizhnyy) [Scientific report on the interim results of the project № 2020.01 / 0114 under the agreement dated 23.10.2020 № 45 / 01.2020 «Overcoming the consequences of the COVID-19 pandemic in the activities of the psychological service of the education system» (interim). http://lib.iitta.gov.ua/725666 [in Ukrainian].

Panok, V.G, Marukhina, I.V, & Romanovska, D.D. (2020). Psykholohichnyy suprovid osvity v umovakh pandemiyi [Psychological support of education in a pandemic]. Bulletin of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 2 (2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-12-2 [in Ukrainian].

Kremenya, V.G. (2020). Psykholohiya i pedahohika u protydiyi pandemiyi COVID-19 [Psychology and pedagogy in counteracting the pandemic COVID-19]. Yurka Lyubchenko LLC. [in Ukrainian].

Rozbudova stiykykh osvitnikh system pislya pandemiyi COVID-19: mirkuvannya dlya dyrektyvnykh orhaniv u haluzi osvity na natsionalʹnomu, mistsevomu ta shkilʹnomu rivnyakh [Building sustainable education systems after the COVID-19 pandemic: considerations for education policymakers at the national, local and school levels]. https://www.unicef.org/ukraine/media/8006/file/%20ECAR%20CONSIDERATIONS%20FOR%20EDUCATION%20PROVISION-%20v2.5_Ukr.pdf [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Vsesvitnʹoyi orhanizatsiyi okhorony zdorov'ya. Health topics / Coronavirus [Official site of the World Health Organization. Health topics / Coronavirus]. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1. [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt ministerstva okhorony zdorovʺya Ukrayiny. Aktualʹno pro COVID-19 [Official site of the Ministry of Health of Ukraine. On COVID-19]. https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті