ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.47-50

Ключові слова:

вищі медичні заклади освіти, майбутні магістри медицини, педагогічна діяльність в охороні здоров’я, педагогічні умови, система професійної підготовки

Анотація

Підготовка майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності надзвичайно актуальна. На плечах лікарів, лежить відповідальність за життя людей, за майбутнє нації. Сучасний лікар, взаємодіючи з пацієнтами, з колегами, повинен займати позицію не лише медика, а й позицію вчителя, вихователя, помічника, друга, наставника. Всі ці якості допомагає сформувати і реалізувати педагогіка. Знання в галузі педагогіки допомагають лікареві ставати гідним представником професії, легко контактувати з різними людьми, одночасно виявляючи високий професіоналізм і великодушність. Мета дослідження полягає у відображенні педагогічних умов підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності у вищих медичних закладах освіти. Методи дослідження: системного аналізу, логічного та теоретичного узагальнення, групування і порівняння. Встановлено, що педагогічні умови передбачають створення освітнього середовища, в якому з’являється і реалізується можливість підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності у вищих медичних закладах освіти. Педагогічними умовами підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності у вищих медичних закладах освіти визначено: спрямованість освітнього процесу на формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності в системі охорони здоров’я; педагогічно зорієнтована конотація змісту і способів вивчення загальнонаукових і медичних дисциплін; оптимальне поєднання освітніх форм, методів, технологій в освоєнні майбутніми магістрами медицини педагогічного складника медичної практики; стимулювання майбутніх магістрів медицини до особистісного та професійного саморозвитку.

The training of future masters of medicine for teaching is extremely important. On the shoulders of doctors rests the responsibility for people's lives, for the future of the nation. The modern doctor, interacting with patients and colleagues, should take the position of not only a physician, but also the position of a teacher, educator, assistant, friend, and mentor. Pedagogy helps to form, develop and implement all these qualities. Knowledge in the field of pedagogy helps a doctor to become a worthy profession representative, easy to communicate with varous group of population, while demonstrating high professionalism and generosity. The aim of the study is to reflect the pedagogical conditions of training of future masters of medicine for teaching in higher medical educational institutions. Research methods applied: system analysis, logical and theoretical generalization, grouping and comparison. It has been established that pedagogical conditions provide the creation of an educational environment for the training of future masters of medicine in higher medical educational institutions. By pedagogical conditions of training the future masters of medicine for pedagogical activity in higher medical educational institutions is understood: (i) the orientation of the educational process on the formation of motivational and value attitude of future masters of medicine to pedagogical activity in the health care system; (ii) pedagogically oriented connotation of the content and methods of studying the general scientific and medical disciplines; (iii) optimal combination of educational forms, methods, technologies in the obtaining by future masters of medicine the pedagogical component in medical practice; (iv) stimulating the future masters of medicine to personal and professional self-development.

Біографія автора

Vasyl Humeniuk

кандидат педагогічних наук, доцент; доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини,

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м. Львів, Україна

Посилання

Список використаї літератури

Бухальська С.Є. Розвиток педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи медичного коледжу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2013. 200 с.

Ємець А.В. Підготовка майбутніх сімейних лікарів до застосування фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Запоріжжя, 2015. 22 c.

Філософський енциклопедичний словник: близько 2000 слів / за ред. В. Шинкарука. К.: Абрис, 2002. 742 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Рівне: Волинські обереги, 2011. 519 с.

Гуменна І. Педагогічні умови та модель підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. Вип. 1. С.53–60.

Остраус Ю.М. Педагогічні умови формування професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький держ. пед. ун-тет ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2020. 366 с.

Кіщук В.М. Педагогічні умови наступності професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі коледж – медична академія: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) / Хмельниц. нац. ун-тет; Нац. ун-тет «Львівська політехніка», Львів, 2020. 296 с.

Suh W., Lee C. Impact of Shared-Decision Making on Patient Satisfaction. Journal of Preventive Medicine and Public Health. 2010. Vol. 43(1). Р.26–34.

Русалкіна Л. Г. Педагогічні умови англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. 2018. Вип. 1. URL: https://www.onmedu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3808 (дата звернення: 08.09.2021)

Тулегенова А.Г. Некоторые психолого-педагогические условия оптимизации учебно-воспитательного процесса. Ученые записки Симферопольского государственного университета. Серия: Экономика. География. История. Филология. 1997. Т. 3 (42). С.166–174.

References

Bukhalʹsʹka, S.Ye. (2013). Rozvytok pedahohichnoyi kompetentnosti vykladachiv u systemi metodychnoyi roboty medychnoho koledzhu [Development of pedagogical competence of teachers in the system of methodical work of medical college] [Unpublished Candidate dissertation]. Borys Hrinchenko Kyiv University. [in Ukrainian].

Yemetsʹ, A.V. (2015). Pidhotovka maybutnikh simeynykh likariv do zastosuvannya fizychno-reabilitatsiynykh tekhnolohiy u profesiyniy diyalʹnosti [Training of future family doctors for the use of physical rehabilitation technologies in professional activities] [Extended abstract of Candidate dissertation]. Zaporizhzhia Classic Private University. [in Ukrainian].

Shinkaruk, V. (Ed.). (2002). Filosofsʹkyy entsyklopedychnyy slovnyk: blyzʹko 2000 sliv [Philosophical encyclopedic dictionary: about 2000 words]. Abrys. [in Ukrainian].

Honcharenko, S.U. (2011). Ukrayinsʹkyy pedahohichnyy entsyklopedychnyy slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. Volynsʹki oberehy. [in Ukrainian].

Humenna, I. (2016). Pedahohichni umovy ta modelʹ pidhotovky maybutnikh likariv do profesiynoyi komunikatsiyi [Pedagogical conditions and model of preparation of future doctors for professional communication]. Pedahohika i psykholohiya profesiynoyi osvity, 1, 53–60. [in Ukrainian].

Ostraus, Yu.M. (2020). Pedahohichni umovy formuvannya profesiyno-komunikatyvnoyi kulʹtury maybutnikh simeynykh likariv [Pedagogical conditions for the formation of professional and communicative culture of future family doctors] [Unpublished Candidate dissertation]. Mykhailo Kotsyubynsky Vinnytsia State Pedagogical University. [in Ukrainian].

Kishchuk, V.M. (2020). Pedahohichni umovy nastupnosti profesiynoyi pidhotovky maybutnikh farmatsevtiv u systemi koledzh – medychna akademiya [Pedagogical conditions of continuity of professional training of future pharmacists in the system college-medical academy] [Unpublished Candidate dissertation]. Khmelnytsky National University; National Lviv Polytechnic University. [in Ukrainian].

Suh, W., & Lee, C. (2010). Impact of Shared-Decision Making on Patient Satisfaction. Journal of Preventive Medicine and Public Health, 43 (1), 26–34.

Rusalkina, L.H. (2018). Pedahohichni umovy anhlomovnoyi profesiynoyi pidhotovky maybutnikh likariv [Pedagogical conditions of English-language professional training of future doctors]. Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seria: Pedahohika, 1, https://www.onmedu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3808. [in Ukrainian].

Tulegenova, A.G. (1997). Nekotoryye psikhologo-pedagogicheskiye usloviya optimizatsii uchebno-vospitatel'nogo protsessa [Some psychological and pedagogical conditions for the optimization of the educational process]. Uchenyye zapiski Simferopol'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Geografiya. Istoriya. Filologiya, 3 (42), 166–174. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті