СУТНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕСТРУКТИВНОГО ВПЛИВУ ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩА НА УЧНІВСЬКУ МОЛОДЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.71-74

Ключові слова:

комплексна програма, деструктивний вплив, Інтернет-середовище, критичне мислення, учнівська молодь

Анотація

Розповсюдження інформаційних технологій у всіх сферах життєдіяльності здійснює суттєвий вплив на соціалізацію та соціальну адаптацію особистості, а також створює ризики негативного впливу на психологічне благополуччя, здоров’я і навіть життя молодого покоління. Мета статті – розкрити сутність комплексної програми профілактики деструктивного впливу Інтернет-середовища на учнівську молодь у діяльності центрів соціальних служб. За допомогою методу аналізу наукової літератури з’ясовано зміст базових понять дослідження; для обґрунтування сутності та особливостей комплексної програми профілактики деструктивного впливу Інтернет-середовища на учнівську молодь використані методи систематизації та узагальнення. В статті автор розглядає стан профілактики деструктивного впливу Інтернет-середовища в Україні та розкриває сутність комплексної програми профілактики такого впливу на учнівську молодь у діяльності центрів соціальних служб. У роботі охарактеризовані мета та завдання профілактичної роботи, структурні компоненти програми, розкрито їх зміст.

The spread of information technology in all spheres of life has a significant impact on the socialization and social adaptation of an individual. It also creates risks of negative impact on the psychological well-being, health and even life of the younger generation. The modern information age raises the problem of the formation of students ability to self-education, their competence work with different types of information and critical thinking skills. The purpose of the article is to reveal the essence of the program for the prevention of destructive influence of the Internet environment on the student youth in the activities of social service centers. Using the method of analysis of the scientific literature, the content of the basic concepts of research is clarified. To substantiate the essence and features of prevention programs of destructive influence of the Internet environment on the student youth we used methods of systematization and generalization. In the article the author considers the state of prevention of destructive influence of the Internet environment in Ukraine and reveals the essence of the complex program for the prevention of such influence on student youth in the activity of the centers of social services. The author analyzes the current state of preventive activities; defines the concept of «prevention of destructive influence». The paper describes the purpose and objectives of preventive work, the structural components of the program, reveals their content. The program is aimed at personal development, motivation for active involvement in the process of planning further life, providing opportunities to master the skills of counteracting destructive influence, critical thinking.

Біографія автора

Daria Kononovych

аспірант кафедри соціальної роботи, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м.Старобільськ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Архипова Є.О. Медіаосвіта в контексті захисту людини від деструктивних інформаційних впливів. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2012. № 2. С.11−17.

Кахно І. Деструктивний вплив засобів масової інформації на стан психічного здоров’я сучасної молоді. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. 2015. Вип. 20 (2). С. 9−15.

Кононович Д.О. Критеріальна база дослідження сформованості критичного мислення. Modern scientific researches. 2021. № 15. С. 65−69. https://DOI:10.30889/2523-4692.2021-15-02-012

Кононович Д.О. Технологія соціальної роботи з формування критичного мислення учнівської молоді як засіб запобігання медіа-маніпуляціям. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. 2019. № 1 (324). Ч. I. С. 24−29.

Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. Москва: Сфера, 2002. 480 с.

Остроухов В.В. Основні загрози особистісній безпеці від деструктивних інформаційних впливів (вплив на людину деяких фізичних факторів інформаційного середовища). Сучасний захист інформації. 2010. № 3. С.4−12.

References

Arkhypova, Ye.O. (2012) Mediaosvita v konteksti zakhystu liudyny vid destruktyvnykh informatsiinykh vplyviv [Media education in the context of human protection from destructive information influences]. Visnyk of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series: Philosophy. Psychology. Pedagogics, 2, 11−17. [in Ukrainian].

Kakhno, I. (2015) Destruktyvnyi vplyv zasobiv masovoi informatsii na stan psykhichnoho zdorovia suchasnoi molodi [The destructive impact of the media on the mental health of today's youth]. Zbirnyk naukovykh prats: filosofiia, sotsiolohiia, psykholohiia, 20 (2), 9−15. [in Ukrainian].

Kononovych, D.О. (2021) Kryterialna baza doslidzhennia sformovanosti krytychnoho myslennia [Сriteria base for researching the formation of critical thinking]. Modern scientific researches, 15, 65−69. [in Ukrainian].

Kononovych, D.О. (2019) Tekhnolohiia sotsialnoi roboty z formuvannia krytychnoho myslennia uchnivskoi molodi yak zasib zapobihannia media-manipuliatsiiam [Technology of social work on the formation of critical thinking of students as a means of preventing media manipulation]. Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University. Series: pedagogical sciences, 1 (324), 24−29. [in Ukrainian].

Ovcharova, R.V. (2002) Spravochnaya kniga social'nogo pedagoga [Reference book of a social pedagogue]. Sfera. [in Russian].

Ostroukhov, V.V. (2010) Osnovni zahrozy osobystisnii bezpetsi vid destruktyvnykh informatsiinykh vplyviv (vplyv na liudynu deiakykh fizychnykh faktoriv informatsiinoho seredovyshcha) [The main threats to personal security from destructive information influences (human impact of some physical factors of the information environment)]. Suchasnyi zakhyst informatsii, 3, 4−12. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті