«МОЛОДЬ» ТА «МОЛОДІЖНА РОБОТА»: СМИСЛОВЕ НАПОВНЕННЯ ПОНЯТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.85-91

Ключові слова:

молодь, молоді люди, соціальна робота, молодіжна робота, робота з молоддю

Анотація

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, визначальним фактором соціально-економічного прогресу, рушійною силою розвитку молодіжної роботи Мета статті – проаналізувати смислове наповнення основних понять  «молодь» в контексті розвитку молодіжної роботи, як сфери наукової та практичної діяльності. Методи дослідження: на основі аналізу наукової літератури та нормативно-правових актів, порівняння наукових і нормативних положень, що характеризують предмет дослідження, виявлено основні аспекти понятійно-термінологічного наповнення понять «молодь» та «молодіжна робота»; синтез та узагальнення наукових і нормативно-правових джерел допомогли сформувати власне визначення основних понять дослідження. У статті проаналізовано визначення поняття «молодь», «молодіжна робота» у науковій та офіційно-діловій літературі; визначено основні завдання молодіжної роботи; зауважено, що молодь – це носій великого інтелектуального потенціалу, нових і новітніх знань із різних сфер суспільного життя. У дослідженні використано такі методи, як аналіз, порівняння та узагальнення наукових джерел із досліджуваної проблеми. У дослідженні виокремлено основні потреби молоді: соціальні та економічні; дотримання здорового способу життя; залученість до суспільного життя; національна та патріотична ідентичність; толерантність; оцінка ефективності державної політики; визначено цінності молоді за напрямами: цінності молоді, ефективність молодіжної політики (оцінка молоддю); громадянська і політична активність молоді; участь і роль молоді в процесах реформування держави; навчання, освіта; мобільність і міграційні настанови молоді; сім’я та сімейні цінності молоді. Визначено, що молодіжна робота – це робота з молоддю, яка спрямована: на особистісний та професійний розвиток з опануванням відповідних компетентностей; участь молоді в громадському житті; залучення молоді до планування та прийняття рішень на місцевому, регіональному, національному рівні.

Youth is the predominant component of modern Ukrainian society, major factor of socio-economic progress, the driving force of youth work. The purpose of the article is to analyze the semantic content of the basic concept of «youth» in the context of the development of youth work as a field of scientific and practical activities. Research methods: on the basis of the analysis of scientific literature and legal documents, comparison of scientific sources and regulations characterizing a subject of research, the basic aspects of conceptual-terminological content of concepts «youth» and «youth work» are covered; synthesis and generalization of scientific and regulatory sources helped to form definition of the basic concepts of the study. The article analyzes the definition of «youth», «youth work» in the scientific and formal business literature; the main tasks of youth work are defined; It is noted that young people are the bearers of great intellectual potential, new and modern knowledge from various spheres of public life. The research uses such methods as analysis, comparison and generalization of scientific sources on the researched problem. The study highlights the main needs of young people: social and economic; adherence to a healthy lifestyle; involvement in public life; national and patriotic identity; tolerance; assessment of the effectiveness of public policy; the values of youth are determined in the following directions: values of youth, efficiency of youth policy (assessed by youth); civic and political activity of youth; participation and role of youth in the processes of state reformation; training, education; mobility and migration guidelines for young people; family and family values of young people.We have determined that youth work is work with young people, which is aimed at: personal and professional development with the acquisition of relevant competencies; youth participation in public life; involving young people in planning and decision-making at the local, regional and national levels.

Біографія автора

Nataliіa Levchenko

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, докторант Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Аналітичний звіт з проведення репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді в Україні (2019 рік). Київ, 2019. 92 с.

Бойко А. Поняття та правова природа молодіжного безробіття. Підприємництво, господарство і право. Трудове право. 2018. Вип. 2. С.69–73.

Буяк Б. Молодь як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства. Наукові записи. 2018. Вип. 36. С.198–209.

Вишневский Ю.Р., Ковалева А.И., Луков В.А., Ручкин Б.А., Шапко В. Т. Практикум по социологии молодежи. Москва: Социум, 2000. 296 c.

Головатий М. Ф., Панасюк М. Б. Соціальна політика і соціальна робота: термінол.-понятійн.слов. Київ: МАУП, 2005. 555 c.

Головатый Н.Ф. Социология молодежи: курс лекций. Київ: МАУП, 1999. С. 16–17.

Гуцалова М. Молодь як об’єкт державної політики. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 2011. Вип. 22. С.210–217.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І. Д. Зверєвої. Київ, Сімферополь: «Універсум», 2012. 536 c.

Измайлова К. А. Социоструктурная характеристика российского студенчества: региональный аспект: дисс. … канд. социол. наук: 22.00.04. Ставрополь, 2018. 179 с.

Ильинский И. М. Молодежь в процессе обновления. Молодежь в процессе обновления: материалы междунар. науч.-практ. конф. «Мир и молодежь» (Москва, 11-13 нояб. 1988 г.). М.: ВКШ при ЦК ВЛКСМ, НИЦ. 1989. С.20–34.

Кон И.С. Молодежь. БСЭ. 3.е изд. Москва: Сов.энцикл., 1974. Т. 16. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=dict&termin=718386 (дата звернення: 20.09.2021).

Лисовский В.Т. Методология и методика изучения идеалов жизненных планов молодежи. автореф. дис. … канд. социол. наук: Л., 1968. URL: http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/researchers/95-lisovskiy.html

Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. 700 c.

Молодіжна політика в об’єднаних територіальних громадах: посібник учасника навчального семінару. Київ, 2018. 76 с.

Молодіжна робота: запитання та відповіді: навчально-методичний посібник для фахівців, які працюють з молоддю. Київ: ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики», 2020. 84 с.

Молодь України – 2015. Київ, 2015. 88 с. URL: https://sport.gov.ua/storage/app/sites/16/Mizhnarodna_dijalnist/Sociologichni_doslidzhennia/molod-ukraine-block.pdf (дата звернення: 20.09.2021).

Молодь України – 2018: результати репрезентативного соціологічного дослідження. Київ: ДП «Редакція інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України», 2018. 72 с.

Мотречко В.В. Організація діяльності суб’єктів місцевого самоврядування щодо реалізації молодіжної політики: дис. … канд. наук з держ. управл.: 25.00.04 / Національна академія державного управління при Президентові України. Одеса, 2018. 241 с.

Овчарова В. С. Молодіжна робота на локальному рівні в Південно-Східній Україні: сучасний стан та перспективи. Запоріжжя: ФОП Мокшанов В. В., 2018. 140 с.

Ціхоцька О., Лозинська Л. Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в сучасних умовах. Молодь і ринок. 2016. №1 (132). С.39–43.

Офіційний сайт ВООЗ. URL: https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories (дата звернення: 20.09.2021).

Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 23.03.2004 р. № 1659-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1659-15#Text (дата звернення: 20.09.2021).

Про основні засади молодіжної політики: Закон України від 27.04.2021 № 414-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text (дата звернення: 20.09.2021).

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : Закон України від 05.02.1993 р. № 2999-ХІІ (втратив чинність від 22.05.2021 р. № 1414-ІХ). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text (дата звернення: 20.09.2021).

Российская социологическая энциклопедия / под ред. Г.В.Осипова. Mосква: НОРМА, 2000. 672 c.

Скажи своє слово: посібник з Переглянутої Європейської хартії про участь молодих людей у місцевому та регіональному житті. Страсбург: Видавництво Ради Європи, 2015 142 с. URL: https://rm.coe.int/have-your-say-manual-ukr/1680789a84 (дата звернення: 20.09.2021).

Словник термінів, які використовує Рада Європи у сферах молодіжної політики, прав людини та неформальної освіти. URL: https://sport.gov.ua/storage/app/sites/16/Mizhnarodna_dijalnist/Spivrobitnuctvo%20z%20radoy%20EU/ukr-eng-dictionary-of-terminology-used-by-the-council-of-europe-in-the-youth-policy-field-for-human-rights-and-non-formal-education.pdf (дата звернення: 20.09.2021).

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К.Білодіда. К.: Наукова думка, 1970–1980. Т.4. 839 c.

Социология: энциклопедия / сост. А.А.Грицанов. Минск: Книжный дом, 2003. 1312 c.

Становище молоді в Україні: аналітичний звіт, складений робочою групою ООН у справах молоді. Київ, 2019. 80 с. URL: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2020-06/THE%20STATE%20OF%20YOUTH%20IN%20UKRAINE%202019%20%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf (дата звернення: 20.09.2021).

Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Ильичев Л.Ф., Федосеев П.Н. и др. Москва: Советская энциклопедия, 1983. 836 с.

Шебанова А.И. Дифференциация правового регулирования труда молодежи. Советское государство и право. 1970. № 5. С. 121

Щотова Ю.М. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні: монографія. К.: АПСВ, 2007. 192 с.

References

Analitychnyi zvit z provedennia reprezentatyvnoho sotsiolohichnoho doslidzhennia stanovyshcha molodi v Ukraini [Analytical report on the results of a representative sociological research of the situation of youth in Ukraine]. https://sport.gov.ua/storage/app/sites/16/Mizhnarodna_dijalnist/Sociologichni_doslidzhennia/analitichnii-zvit-2019.pdf (data zvernennia: 20.09.2021) [in Ukrainian].

Boiko, A. (2018). Poniattia ta pravova pryroda molodizhnoho bezrobittia. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo [The concept and legal nature of youth unemployment]. Trudove pravo, 2, 69–73. [in Ukrainian].

Buiak, B. (2018). Molod yak osoblyva sotsialno-demohrafichna hrupa v umovakh stanovlennia sotsialno-pravovoi derzhavy ta hromadianskoho suspilstva [Youth as a special socio-demographic group in the conditions of formation of the welfare state and civil society]. Naukovi zapysy, 36, 198–209. [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, Yu.R., Kovaleva, A.Y., Lukov, V.A., Ruchkyn, B.A., & Shapko, V.T. (2000). Praktykum po sotsyolohyy molodezhy [Workshop on sociology of youth]. Socium. [in Russian].

Holovatyi, M.F., & Panasiuk M.B. (2005). Sotsialna polityka i sotsialna robota: terminol.-poniatiin.slov [Social policy and social work]. MAUP. [in Ukrainian].

Holovatyi, N.F. (1999). Sotsyolohyia molodezhy [Sociology of youth]. MAUP. [in Ukrainian].

Hutsalova, M. (2011). Molod yak ob’iekt derzhavnoi polityky [Youth as an object of state policy]. Suchasna ukrainska polityka. Polityky i politolohy pro nei, 22, 210–217. [in Ukrainian].

Zverieva, I. (Ed.). (2012). Entsyklopediia dlia fakhivtsiv sotsialnoi sfery [Encyclopedia for social workers]. Universum. [in Ukrainian].

Yzmailova, K.A. (2018). Sotsyostrukturnaia kharakterystyka rossyiskoho studenchestva: rehyonalnыi aspekt [Sociostructural characteristics of Russian students: regional aspect] [Unpublished Candidate dissertation]. North Caucasian Federal University. [in Russian].

Ylynskyi, Y.M. (1989). Molodezh v protsesse obnovlenyia [Youth in the process of renewal]. VKSH at the Central Committee of the Komsomol. [in Russian].

Kon, Y.S. (1974). Molodezh [Youth]. https://biblioclub.ru/index.php?page=dict&termin=718386 [in Russian].

Lysovskyi, V.T. (1968). Metodolohyia y metodyka yzuchenyia ydealov zhyznennыkh planov molodezhy [Methodology and methods of studying the ideals of youth life plans] [Extended abstract of Candidate dissertation]. http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/researchers/95-lisovskiy.html [in Russian].

Manheim, K. (1994). Dyahnoz nasheho vremeny [Diagnosis of our time]. Yurist. [in Russian].

Molodizhna polityka v ob’iednanykh terytorialnykh hromadakh [Youth policy in united territorial communities]. https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/ManualYW-1.pdf. [in Ukrainian].

Molodizhna robota: zapytannia ta vidpovidi [Youth work: questions and answers]. Derzhavnyi instytut simeinoi ta molodizhnoi polityky. [in Ukrainian].

Molod Ukrainy – 2015 [Youth of Ukraine – 2015]. https://sport.gov.ua/storage/app/sites/16/Mizhnarodna_dijalnist/Sociologichni_doslidzhennia/molod-ukraine-block.pdf. [in Ukrainian].

Molod Ukrainy – 2018: rezultaty reprezentatyvnoho sotsiolohichnoho doslidzhennia [Youth of Ukraine - 2018: results of a representative sociological stud]. Ofitsiinyi visnyk Prezydenta Ukrainy. [in Ukrainian].

Motrechko, V.V. (2018). Orhanizatsiia diialnosti sub’iektiv mistsevoho samovriaduvannia shchodo realizatsii molodizhnoi polityky [Organization of activities of local governments in the implementation of youth policy] [Unpublished Candidate dissertation]. Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. [in Ukrainian].

Ovcharova, V.S. (2018). Molodizhna robota na lokalnomu rivni v Pivdenno-Skhidnii Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy [Youth work at the local level in South-Eastern Ukraine: current status and prospects]. Mokshanov, V. V. [in Ukrainian].

Tsikhotsʹka, O., & Lozynsʹka, L. (2016). Osoblyvosti formuvannia tsinnisnykh oriientatsii studentskoi molodi v suchasnykh umovakh [Features of formation of value orientations of student's youth in modern conditions]. Molod i rynok, 1 (132), 39–43. [in Ukrainian].

WHO official website. https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories.

Pro vnesennia zmin do statti 1 Zakonu Ukrainy «Pro spryiannia sotsialnomu stanovlenniu ta rozvytku molodi v Ukraini» [On Amendments to Article 1 of the Law of Ukraine «On Promotion of Social Formation and Development of Youth in Ukraine»] vid 23.03.2004 r. № 1659-IV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1659-15#Text. [in Ukrainian].

Pro osnovni zasady molodizhnoi polityky [On the basic principles of youth policy]: Zakon Ukrainy vid [Law of Ukraine] 27.04.2021 № 414-IKh. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text. [in Ukrainian].

Pro spryiannia sotsialnomu stanovlenniu ta rozvytku molodi v Ukraini [On promoting the social formation and development of youth in Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] 05.02.1993 № 2999-KhII (vtratyv chynnist 22.05.2021 № 1414-IKh). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text. [in Ukrainian].

Osypova, H.V. (Ed.). (1998). Rossyiskaia sotsyolohycheskaia entsyklopedyia [Russian sociological encyclopedia]. NORMA-YNFO. [in Russian].

Skazhy svoie slovo :posibnyk z Perehlianutoi Yevropeiskoi khartii pro uchast molodykh liudei u mistsevomu ta rehionalnomu zhytti [Have your say: a handbook from the Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life]. https://rm.coe.int/have-your-say-manual-ukr/1680789a84. [in Ukrainian].

Slovnyk terminiv, yaki vykorystovuie Rada Yevropy u sferakh molodizhnoi polityky, prav liudyny ta neformalnoi osvity [Glossary of terms used by the Council of Europe in the fields of youth policy, human rights and non-formal education]. https://sport.gov.ua/storage/app/sites/16/Mizhnarodna_dijalnist/Spivrobitnuctvo%20z%20radoy%20EU/ukr-eng-dictionary-of-terminology-used-by-the-council-of-europe-in-the-youth-policy-field-for-human-rights-and-non-formal-education.pdf. [in Ukrainian].

Bilodid, I.K. (Ed.). (1970−1980). Slovnyk ukrainskoi movy. T. 4. [Dictionary of the Ukrainian language. V. 4]. Naukova dumka. [in Ukrainian].

Hrytsanov, A.A. (Ed.). (2003). Sotsyolohyia: entsyklopedyia [Sociology: encyclopedia]. Knyzhnyi dom. [in Russian].

Stanovyshche molodi v Ukraini: analitychnyi zvit, skladenyi robochoiu hrupoiu OON u spravakh molodi [The situation of youth in Ukraine: an analytical report prepared by the UN Working Group on Youth]. https://ukraine.un.org/sites/default/files/2020-06/THE%20STATE%20OF%20YOUTH%20IN%20UKRAINE%202019%20%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf. [in Ukrainian].

Ylychev, L.F., Fedoseev, P.N., et al. (Eds.). (1983). Fylosofskyi эntsyklopedycheskyi slovar [Philosophical encyclopedic dictionary]. Sovetskaia эntsyklopedyia. [in Russian].

Shebanova, A.Y. (1970). Dyfferentsyatsyia pravovoho rehulyrovanyia truda molodezhy [Differentiation of legal regulation of youth labor]. Sovetskoe hosudarstvo y pravo, 5. [in Russian].

Shchotova, Yu.M. (2007). Pravove rehuliuvannia pratsevlashtuvannia molodi v Ukraini [Legal regulation of youth employment in Ukraine]. APSB. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті