ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ І СЕРВІСІВ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ І ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ: АСПЕКТ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.97-102

Ключові слова:

хмаро орієнтовані системи, професійний розвиток вчителя, ліцей, сервіси, ІКТ в освіті, доповнена реальність, AR

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні використання засобів і сервісів хмаро орієнтованих систем, зокрема доповненої реальності, у процесі навчання і професійного розвитку вчителів. Методи дослідження: аналіз, узагальнення, систематизація наукових та науково-методичних джерел з проблеми дослідження, аналіз хмаро орієнтованих засобів та сервісів, визначення теоретичних засад професійного розвитку вчителів з використанням хмаро орієнтованих систем відкритої освіти і науки. У статті розкривається аспект використання доповненої реальності (AR), як засобу хмаро орієнтованої системи відкритої освіти та науки. В умовах відкритої науки проаналізовано інтерес вчених до використання ІКТ до та у період широкомасштабної пандемії COVID-19 та встановлено, що кількість публікацій за напрямами використання інформаційно-комунікаційних технологій, запровадження дистанційної форми навчання, розвитку інформаційно-комунікаційної та STEM-компетентності стрімко зросла. Автором розглянуто питання про відсутність якісного цифрового контенту та використання в педагогічній практиці AR-об’єктів, реалізованих за технологією MERGE Cube. Описано хмаро орієнтовану систему використання MERGE Cube для навчання, обґрунтовано етапи використання MERGE Cube в освітньому процесі, критерії якості AR-контенту. Автор звертає увагу на необхідності розроблення інструкцій та цифрових карток до уроку. Встановлено, що ключовим фактором у розповсюдженні AR-технології є відкритий доступ до освітнього контенту та розвиток відповідних компетентностей вчителів.

The article reveals the aspect of using augmented reality (AR) as a means of a cloud-based open education and science system. Research methods: analysis, generalization, systematization of scientific-methodical sources on the research problem, analysis of cloud-based tools and services, determination of theoretical bases of teacher professional development on using cloud-oriented systems of open education and science. In the context of open science, the interest of scientists in the use of ICT during the period of the large-scale COVID-19 pandemic was analyzed and it was found that the number of publications in the areas of use of information and communication technologies, the introduction of distance learning, the development of information and communication and STEM competence has increased rapidly. The survey of lyceums teachers resulted that teachers chose three simple means for organizing distance learning, as well as the direct dependence in the choice of these means – digital analogs of full-time education (Zoom – lesson, Viber – diary, website – school announcements). The author considered the issue of the lack of high-quality digital content and the use of AR-objects, implemented using the MERGE Cube technology, in pedagogical practice. The cloud-based system of using MERGE Cube for learning is described, the stages of using MERGE Cube in the educational process, the criteria for the quality of AR-content (correspondence of virtual additions to the content of the lesson or the topic being studied; sound effects emphasize artistic or other meaning; video fragments demonstrate processes, events or video instructions by content; the process of playing AR objects is simple, intuitive; the process of playing AR is technically stable; the text font is dynamic; 3D images are clear; AR objects are reproduced in various operating systems). The author draws attention to the need to develop instructions and digital maps for the lesson. It was found that the key factor in the spread of AR technology in education is open access to educational content and the development of teachers’ relevant competencies.

Біографія автора

Svitlana Lytvynova

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Official website of the European Union. Digital skills and jobs. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-and-jobs (дата звернення: 10.04.2021 р.)

Official website of the European Union. European Skills Agenda. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223 (дата звернення: 10.04.2021 р.)

Литвинова С.Г. Засоби і сервіси хмаро орієнтованих систем відкритої науки для професійного розвитку вчителів ліцеїв. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2021. Вип. 1 (48). С. 225−230.

Носенко Ю.Г. Еволюція засобів і технологій відкритої науки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2021. Вип. 1 (48). С.293−298.

Результати онлайн-опитування «Потреби учителів у підвищенні фахового рівня з питань використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину»: збірник матеріалів / за заг. ред. Іванюк І.В., Овчарук О.В. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. 61 с.

Литвинова С.Г., Буров О.Ю. Семеріков С.О. Концептуальні підходи до використанням засобів доповненої реальності в освітньому процесі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. 2020. Вип. 55. С.46−62.

MERGE Cube. AR/VR Learning & Creation. URL: https://mergeedu.com/cube (дата звернення: 10.04.2021 р.)

Комп’ютерне моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів: монографія / В.Ю.Биков, С.Г.Литвинова, О.Ю.Буров, О.В.Слободяник, О.П.Пінчук, О.М.Соколюк, Н.П.Дементієвська, О.О.Гриб’юк, Ю.М.Богачков, П.С.Ухань / за наук. ред. С.Г.Литвинової. Київ: Педагогічна думка, 2020. 213 с.

Методика використання комп’ютерного моделювання для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів: методичні рекомендації / С.Г.Литвинова, Н.П.Дементієвська, О.В.Слободяник, О.М.Соколюк, О.П.Пінчук, О.О.Гриб’юк / за наук. ред. С.Г.Литвинової. Київ: Педагогічна думка, 2020. 76 с.

References

Official website of the European Union. Digital skills and jobs. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-and-jobs

Official website of the European Union. European Skills Agenda. URL: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223

Lytvynova, S.H. (2021). Zasoby i servisy khmaro oriientovanykh system vidkrytoi nauky dlia profesiinoho rozvytku vchyteliv litseiv [Tools and services of cloud-based open science systems for professional development of lyceum teachers]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 1 (48), 225−230. [in Ukrainian].

Nosenko, Yu.H. (2021). Evoliutsiia zasobiv i tekhnolohii vidkrytoi nauky [Evolution of means and technologies of open science]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 1 (48), 293−298. [in Ukrainian].

Ivaniuk, I.V., Ovcharuk, O.V. (Eds.). (2020). Rezultaty onlain-opytuvannia «Potreby uchyteliv u pidvyshchenni fakhovoho rivnia z pytan vykorystannia tsyfrovykh zasobiv ta IKT v umovakh karantynu» [Results of the online survey «Teachers’ needs to improve their professional skills in the use of digital tools and ICT in quarantine»]. I.Franko Zhytomyr State University. [in Ukrainian].

Lytvynova, S.H., Burov, O.Yu. Semerikov, S.O. (2020). Kontseptualni pidkhody do vykorystanniam zasobiv dopovnenoi realnosti v osvitnomu protsesi [Conceptual approaches to the use of augmented reality in the educational process]. Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems (pp.46−62). Druk plius. [in Ukrainian].

MERGE Cube. AR/VR Learning & Creation. https://mergeedu.com/cube

Bykov, V.Yu., Lytvynova, S.H., Burov, O.Yu. (Eds.). (2020). Komp’iuterne modeliuvannia piznavalnykh zavdan dlia formuvannia kompetentnostei uchniv z pryrodnycho-matematychnykh predmetiv [Computer modeling of cognitive tasks for the formation of students’ competencies in natural and mathematical subjects]. Pedahohichna dumka. [in Ukrainian].

Lytvynova, S.H., Dementiievska, N.P., Slobodianyk, O.V. (Eds.). (2020). Metodyka vykorystannia komp’iuternoho modeliuvannia dlia formuvannia kompetentnostei uchniv z pryrodnycho-matematychnykh predmetiv [Methods of using computer modeling for the formation of students’ competencies in science and mathematics]. Pedahohichna dumka. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті