ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.103-106

Ключові слова:

професійна відповідальність, формування професійної відповідальності, майбутні вчителі, професійні цінності, заклад вищої освіти

Анотація

Дослідження присвячено актуальній проблемі сучасної психолого-педагогічної науки і практики – формування професійної відповідальності майбутніх учителів на етапі професійної підготовки і ролі педагогічних дисциплін у цьому процесі. Мета статті полягає у з’ясуванні сутності і підходів до вивчення професійної відповідальності та визначенні шляхів її формування у майбутніх учителів на етапі навчання у закладі вищої освіти. У статті проаналізовано стан розробленості проблеми у психологічній і педагогічній літературі; з’ясовано сутність поняття «відповідальність», «професійна відповідальність майбутніх учителів», підходи до їх вивчення, окреслено шляхи і методи формування професійної відповідальності у закладі вищої освіти. Схарактеризовано методи і форми роботи, що сприяють формуванню професійної відповідальності майбутніх учителів на заняттях з інтегрованого курсу «Педагогіка». Представлено методи акмеологічного впливу на особистість майбутніх учителів, їх мотиваційну сферу, ціннісні орієнтації і професійні цінності, розвиток їх суб’єктності та професійно-педагогічної позиції, що є необхідною умовою формування відповідального ставлення до професійної діяльності та її результатів. Визначено перспективи подальших наукових розвідок, які полягають в обгрунтуванні, розробленні й упровадженні системи формування професійної відповідальності майбутніх учителів засобами формальної і неформальної освіти на етапі професійної підготовки.

The study is devoted to the current problem of modern psychological and pedagogical science and practice − the formation of professional responsibility of future teachers at the stage of training and the role of pedagogical disciplines in this process. The purpose of the article is to clarify the essence and approaches to the study of professional responsibility and identify ways to form it in future teachers at the stage of study in higher education. The article analyzes the state of development of the problem in the psychological and pedagogical literature; the essence of the concept of «responsibility», «professional responsibility of future teachers», approaches to their study, outlined ways and methods of forming professional responsibility in higher education. Educational and professional training programs for bachelors of pedagogical specialities, based on the analysis of scientific sources, and generalization of pedagogical experience, it has been determined that future teachers' professional responsibility formation involves: formation of their active professional and subjective position and responsible behaviour in teaching; cognitive competence in the field of pedagogical axiology and focus on self-development. Methods and forms of work that contribute to the formation of professional responsibility of future teachers in the integrated course «Pedagogy» have been characterized. Methods of acmeological influence on the personality of future teachers, their motivational sphere, value orientations and professional values, on the development of their subjectivity and professional-pedagogical position, are presented. It has been determined that the formation of professional responsibility is facilitated, in addition to the study of professional training, pedagogical practice, training practice, and the involvement of students in volunteering and various actions and projects. In the process of formation of professional responsibility of future teachers imprint the professional and pedagogical position of teachers, the value orientations of the student group, the whole system of attitudes of the subject to the future profession, which is purposefully formed. The prospects of further scientific research have been outlined, which consist in substantiation, development and implementation of the system of future teachers' formation professional responsibility through formal and informal education at the stage of professional training.

Біографії авторів

Halyna Meshko

доктор педагогічних наук, професор, кафедра педагогіки та менеджменту освіти, Тернопільський національний педагогічний університет  імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль, Україна

Oleksandr Meshko

кандидат психологічних наук, доцент, кафедра психології, Тернопільський національний педагогічний університет  імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Мешко Г.М., Мешко О.І. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів як предмет наукового аналізу. Професійна компетентність учителя нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Тернопіль, 22 травня 2020 р.) / за ред. В.М.Чайки. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С.102−104.

Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М.Степанов. Київ: Академвидав, 2006. 424 с.

Ткачов А.В. Проблема професійної відповідальності особистості в психології. Проблеми екстремальної та кризової психології: зб. наук. праць / гол. ред. Л.А. Перелигіна. Харків: УЦЗУ, 2010. Вип. 8. С.395−400.

Букша С.Б. Формирование профессиональной ответственности учителей основ здоровья. Профильная школа. 2014. № 1. С.48−54.

Сущенко В.М. Професійна відповідальність юриста: деонтологічні та правові проблеми. Наукові записки НаУКМА. Том 20. Юридичні науки. 2002. С. 4-8. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13573

Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки: монографія. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. 280 с.

Максимчук Н.П. Професійні ціннісні орієнтації майбутнього вчителя в системі особистих ціннісних орієнтацій. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології». 2011. Випуск 12. С.635−642.

Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. М. : Академия, 2002. 188 с.

Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії. Практикум: навчальний посібник. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. 194 с.

Амонашвілі Ш. Педагогічні притчі. Харків: ВД «Школа», 2017. 272 с.

Гладкова В.М., Пожарський С.Д. Основи акмеології: підручник. Львів : Новий Світ-2000, 2007. 320 с.

References

Meshko, H.M., & Meshko, O.I. (2020). Formuvannia profesiinoi vidpovidalnosti maibutnikh uchyteliv yak predmet naukovoho analizu [Formation of future teachers' professional responsibility as a subject of scientific analysis]. In V.M. Chaika (Ed.), Professional competence of a New Ukrainian School teacher: formation, development and improvement: Proceedings of the International scientific-practical Internet-conference (pp. 102–104). Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Stepanov, O.M. (Ed.). (2006). Psykholohichna entsyklopediia [Psychological encyclopedia]. Akademvydav. [in Ukrainian].

Tkachov, A.V. (2010). Problema profesiinoi vidpovidalnosti osobystosti v psykholohii [The problem of professional responsibility of the individual in psychology]. In L.A. Perelyhina (Ed.), Problems of extreme and crisis psychology (pp. 395–400). UCZU. [in Ukrainian].

Buksha, S.B. (2014). Formirovanie professionalnoy otvetstvennosti uchiteley osnov zdorovya [Formation of professional responsibility of Basics of Health teachers]. Vocational school, 1, 48–54. [in Russian].

Sushchenko, V.M. (2002). Profesiina vidpovidalnist yurysta: deontolohichni ta pravovi problemy [Professional responsibility of a lawyer: deontological and legal problems]. NaUKMA Research Papers. Law, 20, 4–8. [in Ukrainian].

Savchyn, M.V. (2008). Psykholohiia vidpovidalnoi povedinky [Psychology of responsible behavior]. Misto NV. [in Ukrainian].

Maksymchuk, N.P. (2011). Profesiini tsinnisni oriientatsii maibutnoho vchytelia v systemi osobystykh tsinnisnykh oriientatsii [Professional value orientations of the future teacher in the system of personal value orientations]. Collection of Research Papers «Problems of Modern Psychology», 12, 635–642. [in Ukrainian].

Isaev, I.F. (2002). Professionalno-pedagogicheskaya kultura prepodavatelya [Professional and pedagogical culture of a teacher]. Akademiya. [in Russian].

Meshko, H.M. (2017). Vstup do pedahohichnoi profesii [Introduction to the teaching profession]. TNPU named after V. Hnatyuka. [in Ukrainian].

Amonashvili, Sh. (2017). Pedahohichni prytchi [Pedagogical parables]. VD «School». [in Ukrainian].

Hladkova, V.M., & Pozharskyi, S.D. (2007). Osnovy akmeolohii [Fundamentals of acmeology]. Novyi Svit-2000. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті