СОЦІАЛЬНА ВРАЗЛИВІСТЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ЯК ПІДСТАВА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З НИМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.120-123

Ключові слова:

внутрішньо переміщені особи, вразливість, базові потреби, соціальна робота

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в сучасній Україні, адже не усі проблеми цих людей, що виникли внаслідок вимушеного переселення, розв’язано. Проблема полягає в тому, що життєві траєкторії ВПО різняться: деякі переселенці за доходами перебувають на більш вищих щаблях соціальної ієрархії, ніж мешканці приймаючих громад, у той час, як інші й досі мешкають у місцях компактного проживання, потребуючи гуманітарної допомоги. Соціальна диференціація усередині вимушених переселенців висуває питання щодо необхідності збереження існуючих підходів до їхнього соціального захисту і соціальної роботи з ними. Метою цієї статті є доведення наявності ознак вразливості у внутрішніх вимушених переселенців, яка й зумовлює необхідність надання їм соціальної підтримки з боку фахівців, які працюють у галузі соціальної роботи. Для реалізації визначеної мети були застосовані метод теоретичного узагальнення і метод дедукції. Результатами дослідження є виокремлення таких ознак соціального становища ВПО в Україні та рис їхнього соціально-психологічного стану, які засвідчують їхню вразливість, а отже, і важливість проведення з ними соціальної роботи за різними напрямами. Наявність подвійних ознак вразливості у ВПО (статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини чи то особи з інвалідністю, члена багатодітної сім’ї тощо) посилює необхідність надання їм соціальної підтримки з боку фахівців соціальних служб.

The article deals with basing of the necessity of social work with internally displaced persons (IDPs) in modern Ukraine, as not all of the problems of these people that have arisen as a result of forced resettlement have been resolved. The problem is in difference of the life trajectories of IDPs: some of migrants are in higher levels of income in the social hierarchy than residents of host communities, while others still live in collective housing in need of humanitarian assistance. Social differentiation within IDPs raises debates about the need to maintain common approaches to their social protection and social work with them. The purpose of this article is to prove the presence of signs of vulnerability in internally displaced persons, which necessitates the provision of social support by specialists working in the field of social work. To achieve this goal, the method of theoretical generalization and the method of deduction were used. The results of the study are the identification of such features of the social position of IDPs in Ukraine and features of their socio-psychological state, which evidence the presence of indicators of vulnerability, and therefore are the reason of social work with them in different areas. The presence of dual vulnerabilities in IDPs (the status of an orphan or a child deprived of parental care, a child or a person with a disability, a member of a family with many children, etc.) increases the need for social support from social services professionals.

Біографія автора

Vira Nikitina

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри загальноосвітньої підготовки, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Обліковано 1 473 650 переселенців. Мінсоцполітики. 06.07.2021. URL: https://www.msp.gov.ua/news/20309.html (дата звернення: 12.10.2021).

Борисова О.В., Кульга О.О., Знаткова О.М., Нікітіна В.В. Соціальна робота з вимушеними переселенцями в сучасній Україні: монографія. Київ: Кондор, 2019. 468 с.

Школяр М.В. Можливості соціальної роботи у громаді в процесі включення внутрішньо переміщених осіб в нові територіальні спільноти. Лікарська справа. 2017. № 7. С. 63–68.

Овчарова Л.М., Пашкова Є.Р. Напрями соціальної роботи з адаптації внутрішньо переміщених осіб в Україні. Вісник Приазовського технічного університету. Серія: Соціально-гуманітарні науки та публічне адміністрування. 2019. Випуск 4. С.42–47.

Корпач Н., Сидорук І. Соціальна робота з дослідження стану адаптації дітей внутрішньо переміщених осіб до нового соціального середовища. Педагогічний часопис Волині. 2018. № 1 (8). С. 133–139.

Теория социальной работы: учебник для магистров / под общ. ред. Е.И.Холостовой, Е.Г.Студёновой. М.: Дашков и Ко, 2018. 474 с.

Березіна С. Б. Соціальні ризики імовірнісного типу на їх оцінка. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 33–39.

Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 14.10.2021).

Cohen R. Key Policy Debates in the International Displacement Field. Refugee Watch. 2008. Issue 32. P. 84–99.

Turton D. The Politics of Internal Displacement and Options for Institutional Reform. DEP. Deportate, Esuli, Profughe: Rivista telematica di studi sulla memoria femminile / Universitá Ca’Foscari Venezia. 2011. No. 17. P. 2–24.

Шабунова А.А., Калачикова О.Н., Леонидова Г.В., Смолева Е.О. Эксклюзия как критерий выделения социально уязвимых групп населения. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 2 (44). С. 29–47.

Хофрейтер Л. Социальная уязвимость и устойчивость. Збірка наукових статей VІІ науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах», Харків, 3 – 4 грудня 2015 р. Харків : ГО СФБДЖЗ, 2015. С. 445–449.

Звіт національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами. Червень 2020 р. / Міжнародна організація з міграції. 43 c.

Hansson S., Orru K., Siibak F., Bäck A., Krüger M., Gabe F., Morsut C. Communication-related vulnerability to disasters: A heuristic framework. International Journal of Disaster Risk Reduction. December 2020. Vol. 51. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420920314333 (дата звернення: 15.10.2021).

Голотенко А. Особливості психосоціального благополуччя внутрішньо переміщених осіб. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціальна робота. 2018. Вип. 1 (3). С. 6–10.

References

Oblikovano 1 473 650 pereselentsiv. Minsotspolityky. (2021, October 6). [1,473,650 migrants have been registered. Ministry of Social Policy]. https://www.msp.gov.ua/news/19893.html. [in Ukrainian].

Borysova, O.V., Kulha, O.O., Znatkova, O.M., & Nikitina, V.V. (2019). Sotsialna robota z vymushenymy pereselentsiamy v suchasnii Ukraini [Social work with internally displaced persons in modern Ukraine]. Condor. [in Ukrainian].

Shkoliar, M.V. (2017). Mozhlyvosti sotsialnoi roboty u hromadi v protsesi vkliuchennia vnutrishno peremishchenykh osib v novi terytorialni spilnoty [Opportunities for social work in the community in the process of inclusion of internally displaced persons in new territorial communities]. Likarska sprava, 7, 63–68. [in Ukrainian].

Ovcharova, L. M., & Pashkova, Ye. R. (2019). Napriamy sotsialnoi roboty z adaptatsii vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini [Directions of social work on adaptation of internally displaced persons in Ukraine]. Visnyk Pryazovskoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Sotsialno-humanitarni nauky ta publichne administruvannia, 4, 42–47. [in Ukrainian].

Korpach, N., & Sydoruk, I. (2018). Sotsialna robota z doslidzhennia stanu adaptatsii ditei vnutrishno peremishchenykh osib do novoho sotsialnoho seredovyshcha [Social work to study the state of adaptation of children of internally displaced persons to the new social environment]. Pedahohichnyi chasopys, 1 (8), 133–139. [in Ukrainian].

Kholostova, E.I., & Studenova,. E.G. (ed.). (2018). Teoriya sotsialnoy raboty [Theory of social work]. Dashkov i Ko. [in Russian].

Berezina, S.B. (2018). Sotsialni ryzyky imovirnisnoho typu na yikh otsinka [Social risks of probabilistic type for their assessment]. Ekonomika ta derzhava, 3, 33–39. [in Ukrainian].

Pro sotsialni posluhy: Zakon Ukrainy vid 17.01.2019 р. № 2671-VІІІ. [On social services: Law of Ukraine of January 17, 2019 № 2671-VІІІ]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text. [in Ukrainian].

Cohen, R. (2008). Key Policy Debates in the International Displacement Field. Refugee Watch, 32, 84–99.

Turton, D. (2011). The Politics of Internal Displacement and Options for Institutional Reform. DEP. Deportate, Esuli, Profughe: Rivista telematica di studi sulla memoria femminile / Universitá Ca’Foscari Venezia, 17, 2–24.

Shabunova, A.A., Kalachikova, O.N., Leonidova, G.V., & Smoleva, E.O. (2016). Eksklyuziya kak kriteriy vydeleniya sotsialno uyazvimykh grupp naseleniya [Exclusion as a criterion for identifying socially vulnerable groups]. Ekonomicheskiye i sotsialnyye peremeny: fakty. tendentsii. Prognoz, 2 (44), 29–47. [in Russian].

Khofreyter, L. (3-4 december, 2015). Sotsialnaya uyazvimost i ustoychivost [Social vulnerability and resilience]. Bezpeka liudyny u suchasnykh umovakh [Human security in modern conditions] − Proceedings of the VIIth scientific-methodical conference, Kharkiv (pp. 445–449). HO SFBDZhZ. [in Russian].

Zvit natsionalnoi systemy monitorynhu sytuatsii z vnutrishno peremishchenymy osobamy. Cherven 2020 [Report of the national system for monitoring the situation with internally displaced persons. June 2020] Mizhnarodna orhanizatsiia z mihratsii. https://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_17_ukr_web.pdf. [in Ukrainian].

Hansson, S., Orru, K., Siibak, F., Bäck, A., Krüger, M., Gabe, F., & Morsut, C. (2020). Communication-related vulnerability to disasters: A heuristic framework. International Journal of Disaster Risk Reduction, 51. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420920314333

Holotenko, A. (2018) Osoblyvosti psykhosotsialnoho blahopoluchchia vnutrishno peremishchenykh osib [Features of psychosocial well-being of internally displaced persons]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Sotsialna robota, 1 (3), 6–10. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті