СТУДЕНТСЬКІ ФАНДРЕЙЗИНГОВІ ПРОЕКТИ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.135-139

Ключові слова:

фандрейзинг, соціальний працівник, соціальни й проект, донор, бюджет

Анотація

Мета статті – встановлення змісту і значення студентських фандрейзингових проектів у системі професійної підготовки соціальних працівників у ЗВО. Обґрунтовано необхідність розробки та зміст студентських фандрейзингових проектів у системі професійної підготовки соціальних працівників у ЗВО. На підставі аналізу численних освітніх програм напряму підготовки 231 Соціальна робота (бакалаврського та магістерського рівнів) сформульовано висновок про нестачу навчальних дисциплін з соціального фандрейзингу в змісті професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Визначено основні принципи, етичні вимоги й сутність фандрейзингової діяльності соціальних працівників у сфері соціального захисту різних груп клієнтів. Представлено процедуру й алгоритм розробки студентами навчальних проектів у процесі вивчення ними навчальної дисципліни «Соціальний фандрейзинг» (формулювання ідеї, проектування бюджету, комунікація з донорами, реалізація проекту, підготовка звітності). Схарактеризовано сукупність професійних знань, вмінь (інформаційних, операційних, проектувальних, рефлексивних) та soft skills у процесі розвитку у студентів фандрейзингової компетентності. Наведено приклади завдань з практичних занять до курсу соціального фандрейзингу, з багаторічного досвіду викладацької діяльності авторів.

The need for the development and content of students’ fundraising projects in the system of social workers professional training is substantiated. Based on the analysis of educational programs in the field 231 Social work (BSW and MSW), a conclusion is formulated on the lack of subjects on social fundraising in the content of social workers training. The basic principles, ethical requirements and essence of fundraising activity of social workers in the field of social protection of various groups of clients are defined. It is concluded that this activity requires specially formed professional knowledge and skills of a fundraiser, as well as developed personal qualities of a specialist capable to affect the volume, complex, algorithm of providing these resources in the planning, implementation and reporting of a social project. The content of knowledge, skills and abilities of social workers on fundraising design is clarified. The procedure and algorithm for students to develop educational projects in the process of studying the subject «Social Fundraising» (idea formulation, budget design, communication with donors, project implementation, reporting) are presented. The scope of knowledge, skills (informational, operational, design, reflective) and soft skills in the process of development of students' fundraising competence is characterized. Examples of tasks on practical classes on social fundraising are given. Tasks are aimed at forming students' theoretical knowledge of the course «Social Fundraising» (knowledge of basic concepts, principles and ethical norms of fundraising activities in the social sphere), as well as practical skills (development of fundraising projects related to socially vulnerable segments of the population; opinions on the feasibility of implementing a social project in the local or global dimension, creating a database of potential donors of a social project, developing a budget and chronology of the project, organizing appropriate communications with potential donors, etc.).

Біографії авторів

Nadiia Pavlyk

доктор педагогічних наук, доцент, кафедра соціальних технологій, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир, Україна

Nataliia Seiko

доктор педагогічних наук, професор, кафедра соціальних технологій, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир, Україна

Svitlana Sytniakivska

доктор педагогічних наук, доцент, кафедра соціальних технологій, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Бех В.П., Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціальна робота і формування громадянського суспільства: монографія. Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2008. 599 с.

Горпинич О.В. Соціальна робота в Україні: стан та перспективи розвитку. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія № 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. 2004. № 1 (23). С.67–74.

Сейко Н.А. Методологічні проблеми дослідження доброчинності в історії освіти. Освіта та педагогічні науки. 2012. № 1 (150). С.63–70.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. За заг. ред. І.Д.Звєрєвої. Київ, Симферополь: Універсум, 2012. 536 с.

Павлик Н.П. Логіко-структурний аналіз проблеми якісної професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Освіта та педагогічна наука. 2012. № 2. С.69−74.

Оlech O. Praca socjalna a inne profesje: punkty styczne i rozłączne. Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Warszawa: Instztut spraw publicznych, 2002. S.12−28.

Романовська Л.І. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності та позитивні тенденції такого процесу в Україні. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2013. № 2 (8). С.224–227.

Ситняківська С.М. Специфіка підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у вітчизняній вищій школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2018. Вип.4. С.195−200.

Тимошенко Н.Є. Етапи професійного зростання соціальних працівників в системі неперервної освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2014. №4. С. 155-164.

Троценко Н.Є. Професійне самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах. Луганськ: ЛНУ, 2012. 243 с.

Вайнола Р.Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки: монографія. Запоріжжя: ХНРБЦ, 2008. 460 с.

Капська А.Й. Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників. Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім.О.Довженка. 2010. № 15. С.12−16.

Мельничук І.М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах. Тернопіль: ТНПУ, 2011. 585 с.

Петрочко Т.В. Професійна підготвока соціальних працівників до роботи (з досвіду роботи). Київ: НПУ ім.М.Даргоманова, 2001. 47 с.

Поліщук В.А. Соціальний педагог у сфері професійної діяльності. Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. 2001. № 1. С.153−161.

Савельчук І.Б. Підготовка соціальних працівників за сучасних умов: інноваційні тенденції. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2016. Вип.1 (83). С.120−125.

Комаровський О.В. Фандрайзинг у питаннях, відповідях та цитатах: навчальний посібник. Луганськ: ЛНПУ, 2007. 54 с.

Огородник В.О. Фандрайзинг – інструмент активізації соціально-відповідальної взаємодії суб`єктів суспільних відносин. Економіка і організація управління. 2014. Вип.1-2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2014_1-2_30. (дата звернення: 05.01.2021).

Солом`янюк Н.М. Фандрайзинг як технологія реалізації соціального плану маркетингу. Економічний форум. 2014. № 3. С.195−202.

References

Bekh, V.P., Lukashevich, M.P., Tulenkov, M.V. (2008). Sotsialna robota i formuvannia hromadianskoho suspilstva [Social work and the formation of civil society]. NPU Drahomanov National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Gorpinich, O.V. (2004)ю Sotsialna robota v Ukraini: stan ta perspektyvy rozvytku [Social work in Ukraine: state and prospects of development]. Scientific journal of M.Dragomanov NPU. Series № 11. Sociology. Social work. Social pedagogy. Management, 1 (23), 67–74. [in Ukrainian].

Seiko, N.A. (2012). Metodolohichni problemy doslidzhennia dobrochynnosti v istorii osvity [Methodological problems of charity research in education history]. Education & pedagogical sciences, 1 (150), 63-70. [in Ukrainian].

Zvereva, I. (2012). Entsyklopediia dlia fakhivtsiv sotsialnoi sfery [Encyclopedia for social workers]. Universum. [in Ukrainian].

Pavlyk, N.P. (2012). Lohiko-strukturnyi analiz problemy yakisnoi profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pedahohiv [Logical and structural analysis of the problem of quality professional training of future social pedagogues]. Education and pedagogical science, 2, 69–74. [in Ukrainian].

Оlech, O. (2002). Praca socjalna a inne profesje: punkty styczne i rozłączne. Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem (pp.12−28). Instztut spraw publicznych. [in Polish].

Romanovska, L.I. (2013). Pidhotovka maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do profesiinoi diialnosti ta pozytyvni tendentsii takoho protsesu v Ukraini [Training of future social pedagogues for professional activity and positive tendencies of such process in Ukraine]. Collection of scientific works of Khmelnytsky Institute of Social Technologies of the University "Ukraine", 2 (8), 224–227. [in Ukrainian].

Sytniakivska, S.М. (2018). Spetsyfika pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv sotsialnoi sfery u vitchyznianii vyshchii shkoli [Peculiarities of training future social sphere specialists in the domestic high school]. Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University, 4, 195–200. [in Ukrainian].

Tymoshenko, N.E. (2014). Etapy profesiinoho zrostannia sotsialnykh pratsivnykiv v systemi neperervnoi osvity [Stages of professional growth of social workers in the system of continuing education]. Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University, 4, 155–164. [in Ukrainian].

Trotsenko, N.E. (2012). Profesiine samovdoskonalennia sotsialnykh pratsivnykiv u resursnykh tsentrakh [Professional self-improvement of social workers in resource centers]. Luhansk National University. [in Ukrainian].

Vainola, R.H. (2008). Osobystisnyi rozvytok maibutnoho sotsialnoho pedahoha v protsesi profesiinoi pidhotovky [Personal development of the future social pedagogue in the process of professional training]. KhNRBC. [in Ukrainian].

Kapska, A.J. (2010). Deiaki aspekty profesiinoi pidhotovky sotsialnykh pedahohiv i sotsialnykh pratsivnykiv [Some aspects of professional training of social pedagogues and social workers]. Bulletin of Glukhiv National Pedagogical University named after O.Dovzhenko, 15, 12–16. [in Ukrainian].

Melnichuk, I.M. (2011). Teoriia i metodyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theory and methods of professional training of future social workers by means of interactive technologies in higher educational institutions]. TNPU. [in Ukrainian].

Petrochko, T.V. (2001). Profesiina pidhotvoka sotsialnykh pratsivnykiv do roboty (z dosvidu roboty) [Professional training of social workers for work (from work experience)]. Dargomanov National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Polishchuk, V.A. (2001). Sotsialnyi pedahoh u sferi profesiinoi diialnosti [Social pedagogue in the field of professional activity]. Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko State Pedagogical University, 1, 153–161. [in Ukrainian].

Savelchuk, I.B. (2016). Pidhotovka sotsialnykh pratsivnykiv za suchasnykh umov: innovatsiini tendentsii [Social workers training in modern conditions: innovative trends]. Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University, 1 (83), 120–125. [in Ukrainian].

Komarovsky, O.V. (2007). Fandraizynh u pytanniakh, vidpovidiakh ta tsytatakh [Fundraising in questions, answers and quotes]. LNPU. [in Ukrainian].

Ogorodnik, V.O. (2014). Fandraizynh – instrument aktyvizatsii sotsialno-vidpovidalnoi vzaiemodii sub`iektiv suspilnykh vidnosyn [Fundraising − enhancing the socially responsible interaction of public relations]. Economics and management organization, 1-2. http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2014_1-2_30. [in Ukrainian].

Solomyanyuk, N.M. (2014). Fandraizynh yak tekhnolohiia realizatsii sotsialnoho planu marketynhu [Fundraising as a technology for implementing a social marketing plan]. Economic forum, 3, 195–202. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті