ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКАРПАТТЯ В 1919-1938 РОКАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.145-150

Ключові слова:

дошкільна освіта, полікультурне середовище, «Підкарпатська Русь», історико-культурний досвід організації

Анотація

Перехід освіти від традиційної до особистісно орієнтованої моделі, упровадження Державного стандарту дошкільної освіти передбачають підготовку вихователів до роботи в умовах нових соціальних викликів, в тому числі, в умовах полікультурності, культурного розмаїття, білінгвальної освіти. Мета статті полягала у здійсненні аналізу історико-культурного досвіду організації дошкільної освіти у полікультурному середовищі Закарпаття у період між двома світовими війнами (1919-1938 р. р.). Досягнення мети передбачало застосування різних методів дослідження: загальнонаукових (аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, систематизації, класифікації), які використовувались для обробки архівних джерел, науково-педагогічної літератури та виокремлення головних ознак для характеристики процесу організації дошкільної освіти в досліджуваний період, подання статистичних даних для наочного представлення полікультурності освітнього середовища дошкілля Закарпаття в період перебування його в складі Чехословаччини; пошуково-бібліографічний, який використовувався у вивченні та інтерпретації матеріалів архівних та бібліотечних фондів, каталогів, описів, видань; системно-історичний – для розгляду історико-культурних передумов формування теоретичних засад розвитку дошкільної освіти Закарпаття; історико-порівняльний – для зіставлення змісту, форм, методів організації дошкільної освіти досліджуваного періоду із організаційно-діяльнісним етапом реалізації цілей і завдань дошкільної освіти в сучасних умовах їх модернізації у європейському контексті; інтерпретаційний – для визначення потенційних можливостей використання цінних надбань аналізованого досвіду організації дошкільної освіти у визначений історико-культурний період в сучасних умовах. Результати вивчення досвіду організації дошкільної освіти на Закарпатті в чехословацький період дають змогу окреслити коло ідей, які можуть бути реалізовані в системі полікультурного освітнього середовища сучасних дошкільних закладів.

The transition of education from the traditional to the personality-oriented model, the introduction of the State Standard of Preschool Education challenge the training of educators for the work in new social environment in cnditions of multiculturalism, cultural diversity, bilingual education. The purpose of the article was to analyze the historical and cultural experience of the organization of preschool education in the multicultural environment of Transcarpathia in the period between the two world wars (1919−1938). Achieving the goal involved the application of various research methods: general scientific (analysis, synthesis, induction, deduction, generalization, systematization, classification), which were used to process archival sources, scientific and pedagogical literature and highlight the main features to characterize the process of preschool education in the study period. presentation of statistical data for a visual representation of the multicultural educational environment of preschool Transcarpathia being part of Czechoslovakia; search and bibliographic, used in the study for the interpretation of materials of archival and library collections, catalogs, descriptions, publications; system-historical − to consider the historical and cultural preconditions for the formation of theoretical foundations for the development of preschool education in Transcarpathia; historical-comparative − to compare the content, forms, methods of organization of preschool education of the studied period with the organizational and activity stage of realization of goals and objectives of preschool education in modern conditions of their modernization in the European context; interpretive − to determine the potential opportunities for the use of valuable assets of the analyzed experience of the organization of preschool education in a certain historical and cultural period in modern conditions. The results of study of experience of organizing preschool education in Transcarpathia in the Czechoslovak period make it possible to outline a range of ideas that can be implemented in the system of multicultural educational environment of modern preschool institutions.

Біографія автора

Ariadna Petechuk

випускниця аспірантури, кафедра педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Волошин А. Бесіда голови Педагогічного товариства на ІІ загальному з’їзді. Педагогічні твори. Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 2007. С.34−37.

Гомоннай В.В., Росул В.В., Ходанич П.М. Педагогічна освіта на Закарпатті. Ужгород: Видавництво «Ґражда», 2003. 112 с.

Григашій М. Культурна Прага. Учитель. 1921. Рôчник II. Число 3. С.41–46.

ДАЗО (Державний архів Закарпатської області), Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1921 – 1928 рр.), Оп. 2, Спр. 343 (Протоколи пленарного засідання Крайової вчительської конференції в Ужгороді й окружних вчительських конференцій; тексти доповідей). 181 арк.

ДАЗО, Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1929 – 1932 рр.), Оп. 2, Спр. 1411 (Протоколи учительських конференцій, які відбулися в 1929 – 1930 роках, 1929 – 1932 рр.). 46 арк.

ДАЗО, Ф.28. (Реферат освіти Підкарпатської Русі в Ужгороді 31.ІІI.1922 – 5.IІІ.1923). Оп.5. Спр. 130. (Справа про відкриття єврейським товариством «Тарбут» дитячого садку на площі Масарика в Ужгороді). 21 арк.

ДАЗО, Ф.28. (Реферат освіти Підкарпатської Русі в Ужгороді 8.VI.1922 – 10.I.1923). Оп.5. Спр. 136 (Відомості про відвідування дітьми школи та дитячих садків та переписка з цього питання). 84 арк.

ДАЗО, Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1925 – 1927 рр.), Оп.5, Спр.523 (Справа про проведення з'їзду вчителів Підкарпатської Русі). 58 арк.

ДАЗО, Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 15.VI.1927 – 26.I.1928 рр.), Оп. 5, Спр. 556 (Журнал обліку дітей, записаних до дитячого садк у Вишні Верецьки та переписка про фінансування дитячого садку). 58 арк.

ДАЗО, Ф. 28. (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м Ужгород, 1924 рік.). Оп. 9. Спр. 21 (Циркуляр Хустського шкільного інспектора про роботу педагогічних гуртків 1924 року). 6 арк.

ДАЗО. Ф. 1040. Списки членів товариства, заяви про вступ до товариства (7.04.1927 р. – 22.07.1932 р.). Оп. 1; Спр. 8; Товариство «Шкільна Матка Русинів» Чехословацької республіки, м.Ужгород. Арк. 1–24.

Пешина Й. Досвід педагогічних гуртків. Учитель. 1932. Рочник ХІІ. Чис. 3. С.196−198.

Розман І.І. Організація навчально-методичної роботи з учителями у системі шкільної освіти Закарпаття (1919 – 1938 рр.). Дис. … к. пед. наук. Ужгород, 2016. 242 с.

Світлик П. О деятельности педагогічних кружков. Учитель. 1930. Рочник ХІ – ХІІ. Чис. 7–10. С.151–154.

Студійна дорога до Чехії. Учитель. 1922. Рочник VІ. Ч. н.з. С.22−24.

Шикітка Г.М. Освітньо-просвітницька діяльність крайових педагогічних товариств Закарпаття (1919–1944 рр.). Дис …канд пед наук: 13.00.01 Ужгород, 2017. 237 с.

Якеш A., Шимек Й. Шкôльництво на Подк. Руси. Учитель. 1930. Рôчник XI. Чис. 3−4. С.29−47.

References

Voloshyn, A. (2007). Besida holovy Pedahohichnoho tovarystva na II zahalnomu zizdi. Pedahohichni tvory [Conversation of the chairman of the Pedagogical Society at the II General Congress. Pedagogical works]. VAT «Vydavnytstvo «Zakarpattia». [in Ukrainian].

Homonnai, V.V., Rosul, V.V., & Khodanych, P.M., (2003). Pedahohichna osvita na Zakarpatti [Pedagogical education in Transcarpathia]. Grazhda. [in Ukrainian].

Hryhashii, M. (1921). Kulturna Praha [Cultural Prague]. Uchytel, II (3). 41–46. [in Ukrainian].

DAZO (Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti), F.28 (Referat osvity Pidkarpatskoi Rusi, m. Uzhhorod, 1921 – 1928 rr.), Op.2, Spr.343 (Protokoly plenarnoho zasidannia Kraiovoi vchytelskoi konferentsii v Uzhhorodi y okruzhnykh vchytelskykh konferentsii; teksty dopovidei) [State Archives of the Transcarpathian region, F.28 (Abstract of Education of Subcarpathian Rus, Uzhhorod, 1921−1928), Op.2, Ref.343 (Minutes of the plenary session of the National Teachers 'Conference in Uzhhorod and district teachers’ conferences; texts of reports). [in Ukrainian].

DAZO, F.28 (Referat osvity Pidkarpatskoi Rusi, m. Uzhhorod, 1929 – 1932 rr.), Op.2, Spr.1411 (Protokoly uchytelskykh konferentsii, yaki vidbulysia v 1929 – 1930 rokakh, 1929 – 1932 rr.) [State Archives of the Transcarpathian region, F.28 (Abstract of education of Subcarpathian Rus, Uzhgorod, 1929 − 1932), Op.2, Ref.1411 (Minutes of teachers’ conferences, which took place in 1929 − 1930, 1929 − 1932). [in Ukrainian].

DAZO, F.28. (Referat osvity Pidkarpatskoi Rusi v Uzhhorodi 31.III.1922 – 5.III.1923). Op.5. Spr. 130. (Sprava pro vidkryttia yevreiskym tovarystvom «Tarbut» dytiachoho sadku na ploshchi Masaryka v Uzhhorodi) [State Archives of the Transcarpathian region, F.28. (Abstract of the education of Subcarpathian Rus in Uzhgorod 31.III.1922 − 5.III.1923). Op.5. Ref.130. (The case of the opening of a kindergarten by the Jewish society «Tarbut» on Masaryk Square in Uzhgorod). [in Ukrainian].

DAZO, F.28. (Referat osvity Pidkarpatskoi Rusi v Uzhhorodi 8.VI.1922 – 10.I.1923). Op.5. Spr.136 (Vidomosti pro vidviduvannia ditmy shkoly ta dytiachykh sadkiv ta perepyska z tsoho pytannia) [State Archives of the Transcarpathian region, F.28. (Abstract of education of Subcarpathian Rus in Uzhgorod 8.VI.1922 − 10.I.1923). Op.5. Ref.136 (Information on children's attendance at school and kindergartens and correspondence on this issue). [in Ukrainian].

DAZO, F.28 (Referat osvity Pidkarpatskoi Rusi, m. Uzhhorod, 1925 – 1927 rr.), Op. 5, Spr. 523 (Sprava pro provedennia zizdu vchyteliv Pidkarpatskoi Rusi) [State Archives of the Transcarpathian region, F.28 (Abstract of education of Subcarpathian Rus, Uzhgorod, 1925 − 1927), Op.5, Ref.523 (The case of the Congress of Teachers of Subcarpathian Rus). [in Ukrainian].

DAZO, F.28 (Referat osvity Pidkarpatskoi Rusi, m. Uzhhorod, 15.VI.1927 – 26.I.1928 rr.), Op.5, Spr.556 (Zhurnal obliku ditei, zapysanykh do dytiachoho sadk u Vyshni Veretsky ta perepyska pro finansuvannia dytiachoho sadku) [State Archives of the Transcarpathian region, F.28 (Abstract of education of Subcarpathian Rus, Uzhgorod, 15.VI.1927 − 26.I.1928), Op.5, Ref.556 (Journal of registration of children enrolled in kindergarten in Vyshnya Veretsky and correspondence on the financing of kindergarten). [in Ukrainian].

DAZO, F.28. (Referat osvity Pidkarpatskoi Rusi, m Uzhhorod, 1924 rik.). Op.9. Spr.21 (Tsyrkuliar Khustskoho shkilnoho inspektora pro robotu pedahohichnykh hurtkiv 1924 roku) [State Archives of the Transcarpathian region, F.28. (Abstract of education of Subcarpathian Russia, Uzhgorod, 1924.). Op.9. Ref.21 (Circular of Khust school inspector on the work of pedagogical workshops in 1924). [in Ukrainian].

DAZO. F. 1040. Spysky chleniv tovarystva, zaiavy pro vstup do tovarystva (7.04.1927 r. – 22.07.1932 r.). Op.1; Spr.8; Tovarystvo «Shkilna Matka Rusyniv» Chekhoslovatskoi respubliky, m. Uzhhorod. Ark. 1–24 [State Archives of the Transcarpathian region, F.1040. Lists of members of the society, applications for joining the society (April 7, 1927 − July 22, 1932). Op. 1; Ref. 8; Society «School Mother of Rusyns» of the Czechoslovak Republic, Uzhhorod. Arc.1–24]. [in Ukrainian].

Peshyna, Y. (1932). Dosvid pedahohichnykh hurtkiv [Experience of pedagogical workshops]. Uchytel, XII, 3, 196–198. [in Ukrainian].

Rozman, I.I., (2016). Orhanizatsiia navchalno-metodychnoi roboty z uchyteliamy u systemi shkilnoi osvity Zakarpattia (1919 – 1938 rr.) [Organization of educational and methodical work with teachers in the system of school education in Transcarpathia (1919 − 1938) [Unpublished Candidate dissertation]. Drohobych State Pedagogical University. [in Ukrainian].

Svitlyk, P.O. (1930). Deiatelnosty pedahohichnykh kruzhkov [On the activities of pedagogical circles]. Uchytel, XI − XII, 7−10, 151–154. [in Ukrainian].

Studiina doroha do Chekhii [Studio road to the Czech Republic] (1922). Uchytel, VI, 22−24. [in Ukrainian].

Shykitka, H.M. (2017). Osvitno-prosvitnytska diialnist kraiovykh pedahohichnykh tovarystv Zakarpattia (1919–1944 rr.) [Educational activity of regional pedagogical societies of Transcarpathia (1919–1944)]. [Unpublished Candidate dissertation]. Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Iakesh, A., & Shymek, Y. (1930). Shkôlnytstvo na Podk. Rusy [Schooling on Subcarpathian Rus]. Uchytel, 3−4, 29−47. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті