СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.155-159

Ключові слова:

соціальне замовлення, соціальні послуги, оцінка потреб, територіальні громади, надавачі соціальних послуг

Анотація

Актуальність проблеми дослідження обумовлена суспільними вимогами прискорити процес впровадження в Україні соціального замовлення з метою реагування на наявні загрози, пов’язані із пандемією Covid-19, воєнним конфліктом, довготривалою традицією інституціалізованого догляду людей та інші. Мета статті: розкрити сутність соціального замовлення у контексті соціальної роботи з сім’ями з дітьми, охарактеризувати динаміку його впровадження та розвитку в Україні. Методи дослідження: у статті використано теоретичний аналіз сучасної наукової літератури з теми дослідження, огляд положень нових нормативно-правових документів міжнародного і загальноукраїнського рівня. Методи узагальнення та систематизація були використані для визначення сучасного тлумачення «соціального замовлення» та його характеристик. Результати дослідження: у статті визначено соціальне замовлення як засіб регулювання діяльності у системі надання соціальних послуг шляхом залучення на договірній основі надавачів соціальних послуг для задоволення потреб осіб/сімей у соціальних послугах відповідно до результатів визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах. Дослідницька увага приділена структурі та ключовим елементам соціального замовлення. Описано суб’єкти (надавачі соціальних послуг, отримувачі соціальних послуг, замовники соціальних послуг) та складники соціального замовлення (соціальний, договірний, інноваційний), принципи його реалізації (орієнтація на результат; поінформованість; плановий характер соціального замовлення;  пріоритетність профілактики і раннього втручання; партнерський характер стосунків між суб’єктами соціального замовлення). Схарактеризовано етапи процедури здійснення соціального замовлення (формування соціального замовлення; виконання соціального замовлення; моніторинг та оцінка).

Relevance of the research problematics is proved by the social demand for acceleration of social commissioning implementation in Ukraine so as to respond to the ongoing pandemic COVID-19, armed conflict in Ukraine, long lasting tradition of institutional care  for vulnerable people. The purpose of the article is to reveal the core of social commissioning linked to social work with families with children, to characterize dynamics of its implementation and development in Ukraine. Methods of research: the theoretical analysis of actual scientific sources, rated to the topic, is applied in the research together with desk review of a new international and national legislation. The methods of generalization and systematization were applied for definition of actual interpretation of “social commissioning” and its characteristics. The results of the research are as follows: The social commissioning is determined as an instrument for public regulation in the system of social service provision by means of contracting social service providers for satisfaction of social service needs identified within social service need assessment by entities of local self-government. Research attention is paid to the structure and key elements of social commissioning. Participants (сustomers, recipients and providers of social services), constituents (social character; contracting core and innovation value), and principles of social commissioning (result orientation; awareness; planning; priority to prevention and early intervention; partnership) are covered in the article. The procedural stages of social commissioning are also unpacked in the article (designing; implementation; monitoring and evaluation). Prospects for further research are the studies of barriers to the implementation of social commissioning and ways to overcome them, development and implementation of optimal algorithms for its implementation in a decentralized environment.

Біографії авторів

Zhanna Petrochko

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

Nataliya Datchenko

аспірантка, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Дубич К. В. Сучасна система надання соціальних послуг України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=821 (дата звернення: 03.10.2021)

Дударьов В., Попович В. Соціальне замовлення як інструмент підвищення ефективності надання соціальних послуг на регіональному рівні. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2019. № 2 (42). С. 11–17.

Семигіна Т. Соціальне замовлення. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери: енциклопедія / ред. І. Звєрєва. Київ: Універсум, 2012. 536 с.

Дубич К. В. Соціальне замовлення – ефективний механізм надання соціальних послуг в України. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_1_14 (дата звернення: 12.11.2020)

Чудик-Білоусова Н. І. Соціальне замовлення в системі надання соціальних послуг. Університетські наукові записки. 2017. № 63. С. 167–183.

Шубіна О.В., Денисова Ю.В., Санчич О.С., Марильова А.В. Новітні методи удосконалення системи надання соціальних послуг в України. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 3 (61). С. 213–221.

Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015 р. № 156. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (дата звернення: 01.10.2021)

Кулі-Іванченко К. Соціальне замовлення оранів місцевого самоврядування в Україні: конституційне-правове дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Одеса, 2015. 20 с.

Putting Quality First. Contracting for Long-Term Care. Brussels: European Social Network, 2021. 66 p.

Багмет К. В. Соціальне замовлення та розвиток ринку соціальних послуг в Україні. Економіка: сучасна реальність. 2019. №3 (43). С.16−21.

References

Dubych, K. (2015). Suchasna systema nadannia sotsialnykh posluh Ukrainy [Modern system of social service provision in Ukraine]. Public management: Improvement and development, 3. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=821 [in Ukrainian].

Dudarov, V., & Popovych, V. (2019). Sotsialne zamovlennia yak instrument pidvyshchennia efektyvnosti nadannia sotsialnykh posluh na rehionalnomu rivni [Social order as an instrument for provision of social services at regional level]. Bulletin of NTUU «KPI». Political science, Sociology, Law, 2 (42), 11–17.

Semyhina, T. (2012). Sotsialne zamovlennia [Social contracting]. In I.Zvierieva (Ed.), Entsyklopediya dlya fakhivtsiv sotsialʹnoy sfery [Encyclopendia for social workers]. Universum. [in Ukrainian].

Dubych, K.V. (2013). Sotsialne zamovlennia – efektyvnyi mekhanizm nadannia sotsialnykh posluh v Ukrainy [Social contracting as an effective mechanism for social service provision in Ukraine]. Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka, 1. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_1_14 [in Ukrainian].

Chudyk-Bilousova, N.I. (2017). Sotsialne zamovlennia v systemi nadannia sotsialnykh posluh [Social contracting in the system of social service provision]. Universytet•sʹki naukovi zapysky, 63, 167–183. [in Ukrainian].

Shubina, O.V., Denysova, Yu.V., Sanchych, O.S., & Marylova, A.V. (2020). Novitni metody udoskonalennia systemy nadannia sotsialnykh posluh v Ukrainy [New methods of social service provision improvement in Ukraine]. Economic bulletin of Donbass, 3 (61), 213–221. [in Ukrainian].

Law of Ukraine. (2015). Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky [On Basics of Regional State Policy in Ukraine] (№156:2015). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text [in Ukrainian].

Kuli-Ivanchenko, K. (2015). Sotsialne zamovlennia orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: konstytutsiine-pravove doslidzhennia [Social contracting of self-governance in Ukraine: constitutional and legal research] [Extended abstract of Candidate dissertation]. National University «Odessa Legal Academy». [in Ukrainian].

Europeaт Social Network. Putting Quality First. Contracting for Long-Term Care. URL: https://www.esn-eu.org/sites/default/files/2021-01/Long%20Term%20Care_2021_Interactive.pdf.

Bahmet, K.V. (2019). Sotsialne zamovlennia ta rozvytok rynku sotsialnykh posluh v Ukraini [Social contracting and development of social service market in Ukraine]. Economics: modern reality, 3 (43), 16–21. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті