НОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ СІМЕЙ ДО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ВЛАШТОВАНИХ/УСИНОВЛЕНИХ ДІТЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.160-164

Ключові слова:

сім’я, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, сімейні форми виховання, патронат над дитиною, підготовка кандидатів

Анотація

Актуальність створення нової об’єднаної модульної програми підготовки сімей до догляду та виховання влаштованих/усиновлених дітей обумовлена необхідністю прискорити процес підготовки кандидатів у сімейні форми у разі труднощів комплектування навчальних груп; економити ресурси, необхідні на підготовку кандидатів, у зв’язку із уникненням дублювання спільних для навчання тем. Мета статті: розкрити особливості такої програми та довести її ефективність. Методи дослідження: аналіз наукової літератури за темою дослідження, спостереження, опитування кандидатів в сімейні форми виховання та патронатні вихователі (опитано 80 учасників експериментальної навчальної програми в Тернопільській області); інструментарій опитування – авторська вхідна і вихідна анкета для учасників, тест для кандидатів для перевірки набутих знань. Програма пройшла успішну апробацію упродовж 2020-2021 рр. За результатами тестування кандидатів з’ясовано, що рівень їхньої обізнаності, вмотивованості з основних тем навчання зріс майже вдвічі.

The urgency of developing an alternative program for training candidates for family uniforms and child custody is justified by the need to: accelerate the process of training such candidates in case of difficulties in completing study groups; to acquaint participants with all forms of family upbringing, adoption, childcare services in order to make further conscious choices about the form that is most acceptable for candidates and to which they are most prepared; save resources needed to prepare candidates to avoid duplication of common learning topics. The purpose of the article is to reveal the features of such a combined program and prove its effectiveness. Research methods applied: analysis of scientific literature on the topic of research, observation, survey of candidates for family education and foster carers. The combined modular program is a new normative document that outlines the range of knowledge, skills and abilities to be acquired by candidates for foster parents, foster parents, guardians / trustees, adoptive parents, foster carers for quality care and upbringing of foster / adopted children. The peculiarity of the Program is that it contains joint classes of candidates for foster parents, foster parents, guardians / trustees, adoptive parents, foster carers, and specialized classes for individual groups of participants. The program focuses on the formation of the competence of foster parents, foster parents, guardians/custodians, adoptive parents, foster parents to protect the rights of the child, establishing effective communication with the child and his biological or potential parents, finding the most effective forms and methods of influencing emotional state child, behavior, its correction, rehabilitation. Its total duration of implementation is 13 days, of which: 7 days - joint classes for all participants. The program is implemented in the format of trainings. Conclusions on the effectiveness of the program were made based on the results of a survey of participants (candidates for family education) during 2020-2021 in the Ternopil region on the experimental program.

Біографії авторів

Zhanna Petrochko 

доктор педагогічних наук, професор, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

Larysa Pietushkova 

аспірантка, Інститут проблем виховання НАПН України, експерт Партнерства «Кожній дитині», м.Київ, Україна

 

Посилання

Список використаної літератури

Яніцька І.А. Опіка та піклування як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2015. 20 с.

Лешанич, Л. В. Історія розвитку патронату над дітьми в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Право. Ужгород, 2011. Випуск 15 (1). С.177–179.

Слозанська Г. І. Послуга патронату в системі захисту та підтримки сімей з дітьми в об'єднаній територіальній громаді. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 11: Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Київ, 2018. № 24. С.214–222.

Сидорчук М.С. Послуга сімейного патронату як альтернатива центрам соціально-психологічної реабілітації та притулкам. Психолого-педагогічні науки. 2016. № 1. С.81–84.

Черновалюк Ю.Ю. Удосконалення форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Університетські наукові записки. 2011. № 2. С.126–129.

Брич В.Я., Миколюк С.М. Соціальний захист сиріт в Україні: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 200 с.

Шевченко Т. Підготовка кандидатів та підвищення виховного потенціалу батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу: здобутки, проблеми і перспективи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017. № 10 (74). С.55–65.

Ігнатенко К. Організація процесу створення прийомної сім’ї й підготовки прийомних батьків до виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2011. Випуск 22. С.56–58.

Пєтушкова, Л. Зміст та структура програми підготовки патронатних вихователів. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2019. Вип. 23. № 2. С.58–70.

Гридковець Л. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи: навч. посіб. Київ: ОБСЄ, 2018. 236 с.

Петрочко Ж., Демянчук А. Змістово-технологічне забезпечення соціальної роботи з дитиною, влаштованою в сім’ю патронатного вихователя. Social Work and Education. 2020. Вип. 7. № 2. С.186–200.

References

Yanitska, I.A. (2015). Opika ta pikluvannia yak forma vlashtuvannia ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia [Guardianship and care as a form of placement of orphans and children deprived of parental care] [Extended abstract of Doctoral dissertation]. National University «Odessa Law Academy». [in Ukrainian].

Leshanych, L.V. (2011). Istoriia rozvytku patronatu nad ditmy v Ukraini [History of the development of patronage over children in Ukraine]. Scientific Bulletin of Uzhgorod University: Series: Law, 15 (1), 177–179. [in Ukrainian].

Slozanska, G.I. (2018). Posluha patronatu v systemi zakhystu ta pidtrymky simei z ditmy v obiednanii terytorialnii hromadi [Patronage service in the system of protection and support of families with children in the united territorial community]. Scientific journal of M.P.Drahomanov National Pedagogical University. Series 11: Social Work. Social Pedagogy, 24, 214−222. [іn Ukrainian].

Sydorchuk, M.S. (2016). Posluha simeinoho patronatu yak alternatyva tsentram sotsialno-psykholohichnoi reabilitatsii ta prytulkam [Family patronage service as an alternative to social and psychological rehabilitation centers and shelters]. Psychological and pedagogical sciences, 1, 81–84. [in Ukrainian].

Chernovaliuk, Yu.Yu. (2011). Udoskonalennia form vlashtuvannia ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia [Improving the forms of placement of orphans and children deprived of parental care]. University Scientific Notes, 2, 126–129. [in Ukrainian].

Brych, V.Ya., Mykoliuk, S.M. (2019). Sotsialnyi zakhyst syrit v Ukraini [Social protection of orphans in Ukraine]. Ternopil Ecomomics University. [іn Ukrainian].

Shevchenko, T. (2017). Pidhotovka kandydativ ta pidvyshchennia vykhovnoho potentsialu batkiv-vykhovateliv dytiachykh budynkiv simeinoho typu: zdobutky, problemy i perspektyvy [Training of candidates and increase of educational potential of parents-educators of family-type orphanages: achievements, problems and prospects]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 10 (74), 55−65. [іn Ukrainian].

Ihnatenko, K. (2011). Orhanizatsiia protsesu stvorennia pryiomnoi sim’i y pidhotovky pryiomnykh batkiv do vykhovannia ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia [Organizing the process of creating a foster family and preparing foster parents for the upbringing of orphans and children deprived of parental care]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social work, 22, 56–58. [іn Ukrainian].

Petushkova, L. (2019). Zmist ta struktura prohramy pidhotovky patronatnykh vykhovateliv [The content and structure of the program of training of foster carers]. Theoretical and methodological problems of raising children and students, 23 (2), 58−70. [іn Ukrainian].

Gridkovets, L. (2018). Osnovy reabilitatsiinoi psykholohii: podolannia naslidkiv kryzy [Fundamentals of rehabilitation psychology: overcoming the effects of the crisis]. Office for Democratic Institutions and Human Rights. [іn Ukrainian].

Petrochko, Zh., Demianchuk A. (2020). Zmistovo-tekhnolohichne zabezpechennia sotsialnoi roboty z dytynoiu, vlashtovanoiu v sim’iu patronatnoho vykhovatelia [Content and technological support of social work with a child placed in the family of a foster parent]. Social Work and Education, 7 (2), 186–200. [іn Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті