ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В «ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.174-177

Ключові слова:

компетенція, методика викладання, зарубіжна література, розвиток, гнучкі навички, навчальна програма

Анотація

Актуальність проблеми полягає у тому, що у руслі нинішніх тенденцій розвитку суспільства доводиться констатувати факт зниження інтересу до прочитання поетичних і прозових текстів навіть тими, хто обирає для навчання філологічні спеціальності. Тому питання про те, як зацікавити сучасного студента-філолога художнім твором не є алогічним. Головне завдання у вирішенні даної проблеми полягає у наданні можливості усвідомити себе причетними до створення нового художнього простору та можливості приєднати до нього учнів освітніх закладів. У цьому підході актуальним і необхідним стане виявлення типів художньої комунікації, закладеної в досліджуваному творі. Під час навчання у закладі вищої освіти, викладач знайомить студентів з особливостями шкільного курсу зарубіжної літератури у старшій школі, забезпечить системою знань, професійних вмінь та навичок, необхідних для практичної діяльності в умовах роботи в сучасній школі, сформує творчі основи особистості вчителя-словесника. Розвиток професійних та предметних компетентностей допоможе майбутнім вчителям розвивати гнучкі навички у старшокласників під час викладання зарубіжної літератури у школі. Метою статті є виокремлення значення формування літературної компетенції майбутніх педагогів в «Шкільному курсі зарубіжної літератури з методикою навчання у старшій школі» у закладах освіти. Як результат дослідження зазначимо, що слід зосередити увагу на практичному вдосконаленні процесу навчання для розвитку особистої фахової компетентності майбутніх вчителів освітніх закладів. Навчання, яке супроводжується мотиваційним ефектом, завжди є результативним. Саме у вмінні зацікавити старшокласників інформаційно-комунікативними технологіями, диференційованим навчанням, індивідуальним підходом до сприйняття як поетичних, так прозових і драматичних творів, молодь буде читати. Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної, фахової літератури з теми дослідження; емпіричні: узагальнення педагогічного досвіду.

The relevance of the problem lies in the fact that in line with the current trends in the development of society, it is necessary to state the fact of a decrease in interest in reading poetic and prose texts, even by those who choose philological specialties for training. Therefore, the question of how to interest a modern philologist student in a work of fiction is not illogical. The main task in solving this problem is to provide an opportunity to realize oneself involved in the creation of a new artistic environment and the opportunity to connect students of educational institutions to it. In this approach, it will be relevant and necessary to identify the types of artistic communication inherent in the work under study. While studying at a higher education institution, the teacher introduces students to the features of the school course of foreign literature in high school, provides a system of knowledge, professional skills and abilities necessary for practical activities in a modern school, forms the creative foundations of the personality of a word teacher. The development of professional and subject competencies will help future teachers develop flexible skills when teaching foreign literature at school. The purpose of the article is to highlight the importance of forming the literary competence of future teachers in the «school course of foreign literature with the methodology of teaching in high school» in educational institutions. As a result of the study, we note that attention should be focused on practical improvement of the learning process for the development of personal professional competence of future teachers of educational institutions. Training that is accompanied by a motivational effect is always effective. It is in the ability to interest High School students in information and communication technologies, differentiated learning, and an individual approach to the perception of both poetic, prose, and dramatic works that young people will read. Methods of research applied: analysis of psychological and pedagogical, professional literature on the research topic; empirical: generalization of pedagogical experience; observation and analysis of lessons taking into account the problem under study. In educational institutions, you can also use the cross-section method or the mass simultaneous survey method; the method of purposeful observation contributes to a detailed study of the course of the pedagogical process, in accordance with the problem and hypothesis set by researchers, the method of natural experiment (close to the method of observations); laboratory experiment, training program.

Біографія автора

Iryna Rozman 

кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра англійської мови, літератури з методиками навчання, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Гуковський Г. А. Изучение литературного произведения в школе. Москва: Просвещение, 1966. 182 с.

Жулинський М. Висока місія вчителя-зарубіжника. Зарубіжна література. 1999. № 11 (123). С.4–16.

Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: підручник для студентів-філологів. Київ: Ленвіт, 2000. 240 с.

Навчальні програми для 10-11 класів. URL: https://mon.gov.ua›osvita›navchalni-programi›nav. (дата звернення: 09.09.2021)

Наукові основи методики літератури: науково-методичний посібник / за ред. Н.Й.Волошиної. Київ: Ленвіт, 2002. 343 с.

Розман І.І., Тонкошкурова Л.І. Особливості викладання дисципліни «Шкільний курс зарубіжної літератури». Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м.Мукачево, 22-23 жовтня 2020 р. / гол. ред. Т.Д.Щербан. Мукачево: МДУ, 2020. С.272–273.

Шаповалова Є. Початок уроку при вивченні біографії письменника. Українська мова і література в школі. 1982. № 6. С.36–39.

References

Hukovs'kyy, H.A. (1966). Yzuchenye lyteraturnoho proyzvedenyya v shkole [Study of a literary work at school]. Prosvescheniye. [in Russian].

Zhulyns'kyy, M. (1999). Vysoka misiya vchytelya-zarubizhnyka [High mission of a foreign teacher]. World Literature, 11 (123), 4–16. [in Ukrainian].

Miroshnychenko, L.F. (2000). Metodyka vykladannya svitovoyi literatury v serednikh navchal'nykh zakladakh: pidruchnyk dlya studentiv-filolohiv [Methods of teaching world literature in secondary schools: a textbook for students of philology]. Lenvit. [in Ukrainian].

Navchal'ni prohramy dlya 10-11 klasiv [Curricula for grades 10-11]. https://mon.gov.ua›osvita› navchalni-programi›nav... [in Ukrainian].

Voloshyna, N. Y. (Ed.). (2002). Naukovi osnovy metodyky literatur [Scientific bases of methods of literature]. Lenvit. [in Ukrainian].

Rozman, I.I. & Tonkoshkurova, L.I. (2020). Osoblyvosti vykladannya dystsypliny «Shkil'nyy kurs zarubizhnoyi literatury» [Features of teaching the discipline «School course of foreign literature»]. Proceedings of International scientific-practical conference − Education and formation of competitiveness of specialists in the conditions of European integration (pp.272-273). Mukachevo State University. [in Ukrainian].

Shapovalova, Ye. (1982). Pochatok uroku pry vyvchenni biohrafiyi pys'mennyka [The beginning of the lesson when studying the biography of the writer]. Ukrainian language and literature at school, 6, 36–39. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті