МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.208-214

Ключові слова:

внутрішня мотивація, зовнішня мотивація, мотивація професійної діяльності, педагоги дошкільної та початкової освіти

Анотація

Підвищення мотивації вчителів є актуальною проблемою і завданням сучасного суспільства. Відповідно виникає необхідність вивчення показників мотивації педагогічної діяльності фахівців, які працюють у закладах освіти. Метою статті є вивчення та порівняння мотивації професійної діяльності педагогів дошкільної та початкової освіти залежно від типу закладу освіти, його місцезнаходження, а також від педагогічного стажу респондентів. Методи дослідження: теоретичні – з метою висвітлення стану вивчення проблеми мотивації педагогічної діяльності, формулювання висновків проведеного дослідження тощо (порівняння, узагальнення та ін.); емпіричні – для виявлення показників мотивації педагогів дошкільної та початкової освіти (електронне опитування, педагогічне спостереження); математичні – для обробки отриманих результатів із використанням комп’ютерної програми IBM SPSS Statistics 23. Результати дослідження: увага науковців упродовж 1970-2021, згідно аналітичного огляду у Web of Science, більше спрямована на вивчення мотивації учнів порівняно з мотивацією учителів. За результатами опитування більшість педагогів дошкільної (біля 63%) та початкової (біля 77%) освіти мають оптимальні мотиваційні комплекси, а саме: переважає внутрішня мотивація, зовнішня позитивна мотивація, або їх значення однакові, але більші, ніж зовнішня негативна мотивація. Формування у респондентів подібних (переважно оптимальних) мотиваційних комплексів щодо професійної діяльності підтверджено c2-критерієм, не виявлено статистично значущих відмінностей за дослідженими показниками мотивації залежно від типу закладу освіти та його місцезнаходження, педагогічного стажу освітян.

The relevance of the problem and task of modern society is to increase the motivation of teachers. Thus, the motivation of teachers' professional activity needs research. The purpose of the article is to study and compare the motivation of teachers' professional activity of preschool and primary education depending on the educational institution, its location, as well as the pedagogical experience of the respondents. Methods of the research: theoretical - in order to highlight the state of study and features of motivation of professional activity of teachers in preschool and primary education, formulation of conclusions of the study, etc. (comparison, generalization, etc.); empirical − to identify indicators of motivation (electronic survey, pedagogical observation); mathematical - to process the results using the computer program IBM SPSS Statistics 23. Results of the research: the attention of scientists (during 1970-2021, according to the Web of Science) is more focused on studying students' motivation than teachers' motivation. We conducted an online survey of 151 respondents (2019-2021). The Cronbach Alpha reliability coefficient is equal to 0,830 (for the entire questionnaire). Most teachers of preschool (about 63%) and primary (about 77%) education have optimal motivational complexes, namely: internal motivation or external positive motivation prevails, or their values are the same, but greater than external negative motivation. The internal motivation of teachers prevails among other motivational complexes in the studied variants of comparison, namely depending on: the type of educational institutions of the respondents (preschool and primary education); from the pedagogical experience of the respondents, the location of educational institutions. We confirmed the formation of such (mostly optimal) motivational complexes for professional activities of teachers of preschool and primary education using the c2-criterion; did not find statistically significant differences in the studied indicators of motivation depending on the teaching experience, location of the educational institution.

Біографії авторів

Volodymyr Starosta 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

 

Halyna Shykitka 

кандидат педагогічних наук, старший викладач, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

 

Посилання

Список використаної літератури

Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2000. 304 c.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 374 с.

Новиков А. Д. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи). М.: МЗ-Пресс. 2004. 67 с.

Онуфрієва Л.А., Ренке С.О. Дослідження теоретичних основ мотивації професійної діяльності педагога. Проблеми сучасної психології, 2011. № 13. С.196−208.

Староста В.І. Переважні типи мотивації професійної діяльності освітян. Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (м. Запоріжжя, 10-12 листопада 2020 р.). Ел. збірник наук. праць Запорізького обл. інституту післядипломної пед. освіти. Запоріжжя, 2020 № 5 (42). URL: https: drive.google.com/file/d/1iQsladNzmWxOf5NUInmeEcprBUNFO13s/view. (дата звернення: 14.09.2021 р.)

Can S. Factors Motivating Teachers Working at Elementary and Secondary Schools February. Conference: 5th International Conference on New Horizons in Education (INTE). ‏Paris, France (‏JUN 25-27, 2014). Book Series: ‏Procedia Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 174. P.‏ 3087-3093.

Demir K. Teachers' intrinsic and extrinsic motivation as predictors of student engagement: An application of self-determination theory. Education Sciences. 2011. № 6 (2). P.‏ 1397−1409.

Gobena, G.A. Factors Affecting In-Service Teachers’ Motivation: Its Implication to Quality of Education. International Journal of Instruction. 2018. № 11 (3). P.‏ 163−178.

Han J., Yin H. Teacher motivation: Definition, research development and implications for teachers. Cogent Education. 2016. Vol. 3. Issue 1. https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1217819.

Recepoglu S., & Ibret B.U. Investigation of Social Studies Prospective Teachers’ Motivation for Teaching Profession. Journal of History Culture and Art Research. 2019. № 8 (1). P.‏ 320−331.

Thoonen E.E.J., Sleegers P.J.C., Oort F. J., Peetsma T.T.D., Geijsel F.P. How to Improve Teaching Practices: The Role of Teacher Motivation, Organizational Factors, and Leadership Practices. Educational Administration Quarterly. 2011. № 47 (3). P.‏ 496−536.

Yasmeen Z., Mushtaq I., Murad M. Intrinsic and extrinsic motivation of teachers in special education secondary school: A qualitative study. Journal of Educational Research. 2019. № 22 (2). P.‏ 15−30.

Yildiz V.A., Kilic D. Motivation and motivational factors of primary school teachers from the Self-Determination Theory perspective. Turkish Journal of Education. 2021. № 10 (2). P.‏ 76−96.

Zhang X., Admiraal W., Saab N. Teachers’ motivation to participate in continuous professional development: relationship with factors at the personal and school level. Journal of Education for Teaching. 2021. 1-18 р. https://doi.org/10.1080/02607476.2021.1942804.

References

Bordovskaja, N. V., & Rean A. A. (2000). Pedagogika [Pedagogika]. Piter. [in Russian].

Honcharenko, S. U. (1997). Statisticheskie metody v pedagogicheskih issledovaniyah (tipovye sluchai) [Ukrainian pedagogical dictionary]. Lybid. [in Ukrainian].

Novikov, A. D. (2004). Statisticheskie metody v pedagogicheskih issledovaniyah (tipovye sluchai) [Statistical methods in pedagogical research (typical cases)]. MZ-Press. [in Russian].

Onufriieva, L.A., & Renke, S.O. (2011). Doslidzhennia teoretychnykh osnov motyvatsii profesiinoi diialnosti pedahoha [Research of theoretical bases of motivation of teachers' professional activity]. Problems of modern psychology, 13, 196−208. [in Ukrainian].

Starosta, V.I. (2020). Perevazhni typy motyvatsii profesiinoi diialnosti osvitian [The predominant types of motivation of educators' professional activity]. Psychological and pedagogical support of professional development of pedagogical workers in the system of continuous education − Proceedings of scientific practical conference. https: drive.google.com/file/d/1iQsladNzmWxOf5NUInmeEcprBUNFO13s/view. [in Ukrainian].

Can, S. (2015). Factors Motivating Teachers Working at Elementary and Secondary Schools February. New Horizons in Education − Proceedings of the 5th International Conference (pp.1397−1409). ‏Procedia Social and Behavioral Sciences.

Demir, K. (2011). Teachers' intrinsic and extrinsic motivation as predictors of student engagement: An application of self-determination theory. Education Sciences 6 (2), 1397−1409.

Gobena, G.A. (2018). Factors Affecting In-Service Teachers’ Motivation: Its Implication to Quality of Education. International Journal of Instruction, 11 (3), 163−178.

Han, J., & Yin, H. (2016). Teacher motivation: Definition, research development and implications for teachers. Cogent Education, 3 (1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1217819.

Recepoglu, S., & Ibret, B.U. (2019). Investigation of Social Studies Prospective Teachers’ Motivation for Teaching Profession. Journal of History Culture and Art Research, 8 (1), 320−331.

Thoonen, E.E.J., Sleegers, P.J.C., Oort, F. J., Peetsma, T.T.D., & Geijsel, F.P. (2011). How to Improve Teaching Practices: The Role of Teacher Motivation, Organizational Factors, and Leadership Practices. Educational Administration Quarterly, 47 (3), 496−536.

Yasmeen, Z., Mushtaq, I., & Murad, M. (2019). Intrinsic and extrinsic motivation of teachers in special education secondary school: A qualitative study. Journal of Educational Research, 22 (2), 15−30.

Yildiz, V.A. & Kilic, D. (2021). Motivation and motivational factors of primary school teachers from the Self-Determination Theory perspective. Turkish Journal of Education, 10 (2), 76−96.

Zhang, X., Admiraal, W. & Saab, N. (2021): Teachers’ motivation to participate in continuous professional development: relationship with factors at the personal and school level. Journal of Education for Teaching, 1-18. https://doi.org/10.1080/02607476.2021.1942804.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті