ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОЄКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ГІМНАЗІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.219-222

Ключові слова:

освітнє середовище, гімназія, педагогічні умови проєктування

Анотація

Стаття висвітлює питання реалізації завдань реформування та модернізації, які стоять перед сучасною гімназією, що асоційована з закладом освіти ІІ ступеня. Системне рішення цих завдань вирішується засобами спеціально створеного освітнього середовища. Метою статті є обґрунтувати та висвітлити педагогічні умови процесу проєктування освітнього середовища гімназії як закладу освіти ІІ ступеня з урахуванням пріоритетних напрямів його реформування та модернізації. Основними методами дослідження, які застосовані в даній статті є: аналіз, синтез та узагальнення теоретико-методологічних основ процесу проєктування освітнього середовища гімназії зокрема визначення педагогічних умов реалізації цього процесу з урахуванням пріоритетних напрямів його реформування та модернізації. Системній реалізації багатовекторних завдань, які стоять перед сучасною гімназією в рамках реформи сприяє створення освітнього середовища. Ефективність реалізації даних завдань залежить значною мірою від раціонально визначених педагогічних умов проєктування сучасного освітнього середовища з урахуванням вимог сьогодення.

The article covers the implementation of the tasks of reform and modernization facing the modern gymnasium, which is associated with the educational institution of the second degree. The systematic solution of these problems is solved by means of a specially created educational environment. The purpose of the article is to substantiate and highlight the pedagogical conditions of the process of designing the educational environment of the gymnasium as an educational institution of the second degree, taking into account the priority areas of its reform and modernization. The main research methods used in this article are: analysis, synthesis and generalization of theoretical and methodological foundations of the process of designing the educational environment of the gymnasium, in particular determining the pedagogical conditions for this process, taking into account priority areas of reform and modernization. The systematic implementation of the multi-vector tasks facing the modern gymnasium as part of the reform is facilitated by the creation of an educational environment. The effectiveness of these tasks depends largely on rationally defined pedagogical conditions for designing a modern educational environment, taking into account the requirements of today: a) determining ways to implement the requirements for its accessibility, b) the need to develop an educational program to implement the specifics of the institution take a definite position in the market of educational services, achieve a given level of competitiveness, improve the quality of educational services, expand the range of specialties, develop a niche in the market of educational services and improve the attractiveness of the image of the institution, c) ideas of individualization and differentiation of students. based on modern pedagogical technologies with different types of pedagogical interaction, especially in terms of distance and blended learning.

Біографії авторів

Svitlana Trubacheva 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти, Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна

 

Polina Zamaskina 

директор, гімназія №290, м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Онищук Л.А. Проектування освітнього середовища гімназії. Педагогічна освіта: теорія і практика 2019. Вип. 26. Ч. 1. С.161–167.

Гонтаровська Н. Принципи розроблення проекту освітнього середовища навчального закладу як передумови розвитку здібної та обдарованої особистості. Рідна школа. 2013. №10 (жовтень). С.29−33.

Цимбалару А.Д. Організація навчальної взаємодії учнів з об’єктами освітнього середовища: стан шкільної практики. Український педагогічний журнал. 2019. № 4. С.79−86.

Трубачева С.Е. Психолого-педагогічні особливості проектування освітнього середовища гімназії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2019. Випуск 2 (45). С.205–209.

Трубачева С.Е., Прохоренко О.О. Роль інноваційних освітніх технології в проектуванні освітнього середовища гімназії. Український педагогічний журнал. 2019. № 4. С.92−99.

References

Onyshchuk, L.A. (2019). Proektuvannia osvitnoho seredovyshcha himnazii [Designing the educational environment of the gymnasium]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka, 26, Part 1, 161–167. [in Ukrainian].

Hontarovska, N. (2013). Pryntsypy rozroblennia proektu osvitnoho seredovyshcha navchalnoho zakladu yak peredumovy rozvytku zdibnoi ta obdarovanoi osobystosti [Principles of developing a project of the educational environment of an educational institution as a prerequisite for the development of a capable and talented person]. Ridna shkola, 10, 29−33. [in Ukrainian].

Tsymbalaru, A.D. (2019). Orhanizatsiia navchalnoi vzaiemodii uchniv z ob’iektamy osvitnoho seredovyshcha: stan shkilnoi praktyky [Organization of educational interaction of students with the objects of the educational environment: the state of school practice]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 4, 79−86. [in Ukrainian].

Trubacheva, S.E. (2019). Psykholoho-pedahohichni osoblyvosti proektuvannia osvitnoho seredovyshcha himnazii [Psychological and pedagogical features of designing the educational environment of the gymnasium]. Scientific Bulletin of Uzhhorod Uninersity. Series: Pedagogy. Social Work, 2 (45), 205–209. [in Ukrainian].

Trubacheva, S.E., & Prokhorenko, O.O. (2019). Rol innovatsiinykh osvitnikh tekhnolohii v proektuvanni osvitnoho seredovyshcha himnazii [The role of innovative educational technologies in designing the educational environment of the gymnasium]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 4, 92–99. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті