СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.223-227

Ключові слова:

дитячий будинок сімейного типу, соціальний працівник, соціальний супровід дитячого будинку сімейного типу, центр соціальних служб молоді

Анотація

У статті розкритий соціальний супровід дитячого будинку сімейного типу, який є видом соціальної роботи, що передбачає здійснення центрами соціальних служб для молоді системи заходів тривалої допомоги через надання комплексних соціальних послуг соціальним працівником, залученими, за необхідністю, фахівцями, батьками-вихователями з метою захисту і реалізації прав дітей, які знаходяться в них на вихованні. Автором охарактеризовані особливості взаємодії соціального працівника, сім’ї та виділені основні проблеми соціальної роботи соціального інституту дитячого будинку сімейного типу. Метою статті є розкриття особливостей соціального супроводу дитячого будинку сімейного типу. Методами дослідження є узагальнення, конкретизація, синтез, теоретичний аналіз джерел. Результатами дослідження є обґрунтування змісту, завдань та основних функцій соціального супроводження дитячих будинків сімейного типу яке є формою державної підтримки сім’ї в інтересах дитини.

The article reveals the social support of a family-type orphanage, which is a type of social work that involves the implementation of centers of social services for young people in the system of long-term care through the provision of comprehensive social services by social workers involved, if necessary, professionals, parents -teachers in order to protect and realize the rights of children who are in their upbringing. The purpose of the article is to reveal the features of social support of a family-type orphanage. Research methods apllied: generalization, concretization, synthesis, theoretical analysis of sources. The author describes the content of stages of development of a family-type orphanage and features of interaction between a social worker and a family and a social institution of a family-type orphanage, which are to help the client understand his real problems and distinguish them from problems created by him; help to make a decision on this problem and address the person to a specialist to solve the problem by appropriate methods. This allows to formulate the tasks of a social worker of the center of social services for youth and to identify problems of social support of the family − the team, rehabilitation, socio-therapeutic, which specifies the content of their activities, consisting of a list of services (advisory, informational, socio-pedagogical, psychological, socio-economic, legal, socio-medical). In our opinion, such work contributes to the restoration of the family’s independence in solving its problems through learning to solve and prevent these problems, reduce the impact of the problem on family life, prevent its crisis and disintegration, eliminate the consumer approach to society and creating conditions for normal family life. The results of the study are a substantiation of the content, tasks and main functions of social support of family-type orphanages, which is a form of state support for the family in the interests of the child. Prospects for further research in this direction, we see in the disclosure of the functions of a social worker in preparing the child to leave the orphanage and into independent living.

Біографія автора

Oksana Fushteі 

кандидат педагогічних наук, кафедра психології та соціальної роботи,  Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, м.Вінниця, Україна

Посилання

Cписок використаної літератури

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 1 січня 2005 року №6 / Відомості Верховної Ради України (ВВР). Офіц. вид. К.: Парлам. вид-во, 2005. с.147. URL:https://kodeksy.com.ua/pro_zabezpechennya_organizatsijnopravovih_umov_sotsial_nogo_zahistu_ditejsirit_ta_ditej_pozbavlen_bat_kivs_kogo_pikluvannya.htm (дата звернення: 13.08.2021 р.)

Конституція України від 6 червня 1996 року №30 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). Офіц. вид. К.: Парлам. вид-во, 1996. с.141. URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 13.08.2021 р.)

Комарова Н.М., Пєша І.В. Методичні рекомендації щодо навчання прийомних батьків, соціальних працівників, національних та регіональних тренерів. К.: Держсоцслужба, 2006. 168 с.

Бевз Г.М. та ін. Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: у 2 кн. К.: Держсоцслужба, 2006. Кн. 2. 180 с.

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27 грудня 2001 № 1751 / Офіційний вісник України Офіц. вид. К.: Парлам. вид-во, 2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF#Text (дата звернення: 13.08.2021 р.)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» від 26 квітня 2002 № 564 / Офіційний вісник України. Офіц. вид. К.: Парлам. вид-во, 2002. URL:https://ips.ligazakon.net/document/view/kp020565?ed=2019_05_22 (дата звернення: 13.08.2021 р.)

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24 вересня 2008 року № 866 / Офіційний вісник України. Офіц. вид. К.: Парлам. вид-во, 2008. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/162001537 (дата звернення: 13.08. 2021 р.)

Бевз Г.М., Кузьмінський В.О., Нескучаєва О.І. та ін. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: наук.-метод. посібник. К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. 92 с.

Соціальна робота: технологічний аспект / за заг. ред. А.Й.Капської. К.: ДЦССМ, 2004. 634 с.

Бевз Г.М., Капська А.Й., Комарова Н.М. та ін. Технології створення та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу: збірник методичних матеріалів. К.: Держ. ін-т сім’ї та молоді, 2003. 188 с.

Толстоухова С.В., Яременко О.О., Вакуленко О.В. та ін. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: методичний посібник. К.: ДЦССМ, 2003. 88 с.

References

Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennya orhanizatsiyno-pravovykh umov sotsialʹnoho zakhystu ditey-syrit ta ditey, pozbavlenykh batʹkivsʹkoho pikluvannya» 1 sich. 2005 roku №6 [Law of Ukraine on ensuring organizational and legal conditions for social protection of orphans and children deprived of parental care from January 1 2005, № 6]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo. https://kodeksy.com.ua/pro_zabezpechennya_organizatsijnopravovih_umov_sotsial_nogo_zahistu_ditejsirit_ta_ditej_pozbavlen_bat_kivs_kogo_pikluvannya.htm [in Ukrainian].

Konstytutsiya Ukrayiny 6 cher. 1996 roku №30 [Constitution of Ukraine from June 6 1996, № 30]. https://www.president.gov.ua/documents/constitution254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Komarova, N.M., & Pyesha, I.V. (2006). Metodychni rekomendatsii schodo navchannia pryjomnykh bat’kiv, sotsial’nykh pratsivnykiv, natsional’nykh ta rehional’nykh treneriv [Guidelines for training foster parents, social workers, national and regional trainers]. State Social Service. [in Ukrainian].

Bevza, G.M. et al. (2006). Posibnyk dlia sotsial’nykh pratsivnykiv schodo pidhotovky ta sotsial’noho suprovodu pryjomnykh simej ta dytiachykh budynkiv simejnoho typu: u 2-kh kn. Kn 2. [Manual for social workers on training and social support to foster families and family-type homes, in 2 books. Book 2.]. State Social Service. [іn Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv «Pro zatverdzhennya Poryadku pryznachennya i vyplaty derzhavnoyi dopomohy sim’yam z ditmy» 27 hrud. 2001 roku № 1751 [Resolution of the Cabinet of Ministers «On Approval of the Procedure for Assignment and Payment of State Assistance to Families with Children» December 27, 2001 № 1751].

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv «Pro zatverdzhennya Polozhennya pro dytyachyy budynok simeynoho typu» 26 kvit. 2002 roku № 564 [Resolution of the Cabinet of Ministers «On approval of the Regulations on family-type orphanages» April 26, 2002 № 564]. https://ips.ligazakon.net/document/view/kp020565?ed=2019_05_22 [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv «Pro pytannya diyalʹnosti orhaniv opiky ta pikluvannya, povʺyazanoyi iz zakhystom prav dytyny» 24 ver. 2008 roku №866 [Resolution of the Cabinet of Ministers «On Issues of guardianship and custody activities related to the protection of children’s rights» September 24, 2008, № 866]. https://www.kmu.gov.ua/npas/162001537 [in Ukrainian].

Bevz, G.M., Kuzminskyy, V.A., Neskuchayevaб O.I., & et al. (2003). Pryjomna sim’ia: metodyka stvorennia i sotsial’noho suprovodu [Foster family: methods of creation and social support]. Center of strategic support. [in Ukrainian].

Kapska, A.Yo. (Ed.). (2004). Sotsial’na robota: tekhnolohichnyj aspekt [Social work: technological aspect]. DTSSSM Publ. [іn Ukrainian].

Bevz, G.M., Kapska, A.Yo., Komarova, N., & et al. (2003). Tekhnolohii stvorennia ta funktsionuvannia pryjomnykh simej, dytiachykh budynkiv simejnoho typu [Technology establishment and functioning of foster families and family-type homes]. State Institute of Family and Youth. [in Ukrainian].

Tolstoukhova, S.V., Yaremenko, A.A., Vakulenko, O., & et al. (2003). Tekhnolohiia roboty z riznymy katehoriiamy kliientiv tsentriv sotsial’nykh sluzhb dlia molodi [Technology works with different groups of clients of social services for the youth]. DTSSSM Publ. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті